Como se fala "fraud" em sueco

EN

"fraud" em sueco

volume_up
fraud {subst.}

EN fraud
volume_up
{substantivo}

1. geral

   Mr President, a bit less fraud here, a bit more fraud there.
Lite mindre bedrägeri här, lite mer bedrägeri där!
Systematic testing precludes fraud and makes it possible to offer better guarantees.
Ett systematiskt test förhindrar allt bedrägeri och möjliggör bättre garantier.
A common and particularly serious form of this fraud is known as carousel VAT fraud.
En vanlig och särskilt allvarlig form av bedrägeri är det som kallas karusellbedrägeri.
In its most serious form, it is known as 'carousel fraud' which is a criminal activity carried out by expert and professional fraudsters.
I dess allvarligaste form går detta under begreppet ”karusellbedrägeri”, vilket är brottslig verksamhet som bedrivs av experter och professionella bedragare.
Mr President, I presume that the leader of the UK Independence Party's obsession with fraudsters is because of his own party's intimate relationship with fraud and fraudsters.
Jag förmodar att UKIP-partiets ledares fixering vid bedragare beror på hans eget partis nära kopplingar till bedrägerier och bedragare.
This is needed to make it possible to present evidence before a court and to be able to prosecute and examine suspected cheats and frauds.
Ett sådant krävs för att göra det möjligt att framlägga bevis inför domstol och för att kunna åtala och rannsaka misstänkta fuskare och bedragare.
fraud (também: imposture, racketeering)
However, this is tantamount to an accusation of deception, fraud, and unjust enrichment on my part.
Detta är dock likvärdigt med en anklagelse om svindleri, bedrägeri och obehörig vinst från min sida.
It is precisely against this cross-border fraud that measures that are the same across different European countries are needed.
Just mot denna sorts gränsöverskridande svindleri behövs åtgärder som är lika i olika europeiska länder.
I also think - and Mrs d'Ancona is quite right here - that we need to put more effort into tackling fraud.
Och vi måste också - jag tycker att fru d'Ancona har fullständigt rätt i det - göra en extra ansträngning för att få en bättre kontroll över bedrägeri och svindleri.
fraud (também: cheat, con artist, humbug, racketeer)
volume_up
svindlare {gên. com.}
fraud (também: swindler, hustler, cowboy)
volume_up
lurendrejare {gên. com.}
fraud (também: humbug, sham, swindler, phony)
volume_up
bluffmakare {gên. com.}
fraud

2. negócios

fraud (também: deception)
   Mr President, a bit less fraud here, a bit more fraud there.
Lite mindre bedrägeri här, lite mer bedrägeri där!
Systematic testing precludes fraud and makes it possible to offer better guarantees.
Ett systematiskt test förhindrar allt bedrägeri och möjliggör bättre garantier.
A common and particularly serious form of this fraud is known as carousel VAT fraud.
En vanlig och särskilt allvarlig form av bedrägeri är det som kallas karusellbedrägeri.

3. finanças

fraud
volume_up
oegentlighet {gên. com.}
It is vital that we arrive at a single and clear definition of fraud, irregularity and error.
Det är mycket viktigt att vi får fram en enda och tydlig definition av begreppen bedrägeri, oegentlighet och fel.
Their themes are fraud, irregularities, and mistakes running to DM 8 billion.
De talar om bedrägeri, oegentligheter, fel som uppgår till åtta miljarder D-mark.
While fraud presupposes malicious intent, an irregularity can result from negligence or incorrect accounting procedures.
Medan bedrägerier förutsätter ont uppsåt, kan en oegentlighet uppstå till följd av slarv eller felaktiga redovisningsförfaranden.

Sinônimos (inglês) para "fraud":

fraud

Exemplos de uso para "fraud" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
Jag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Skattebedrägerier bryter mot principen om rättvis och insynsvänlig beskattning.
EnglishWhen we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
När vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Slutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
EnglishThe report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
Rapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
EnglishThe reality is that fraud is an inescapable counterpart of European integration.
Verkligheten är den att bedrägeriet är av samma väsen som byggandet av Europa.
EnglishThe actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
Betänkandet är egentligen inte inriktat på bedrägerier utan på oegentligheter.
English(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
(DA) Öppenhet är det bästa och billigaste medlet mot bedrägerier med EU medel.
EnglishNone of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Inget av detta bidrar till att höja tilltron till bedrägerikontrollernas tyngd.
EnglishCan it confirm that these amounts will be earmarked for the fight against fraud?
Kan den bekräfta att dessa belopp kommer att öronmärkas för bedrägeribekämpning?
EnglishWe need to be able to prosecute people who commit fraud against the European Union.
Vi måste kunna åtala människor som begår bedrägerier gentemot Europeiska unionen.
EnglishThat is the only way that we can move towards the target of zero fraud in the EU.
Det är det enda sättet för oss att närma oss målet att uppnå noll bedrägerier i EU.
EnglishWhy is olive oil the only example of fraud that the Commission is concentrating on?
Varför ställer kommissionen upp oljan som enda exempel när det gäller bedrägerier?
EnglishThe fraud rates in France and Spain are, for example, considered 'suspiciously low'.
Bedrägerinivåerna i Frankrike och Spanien betraktas t.ex. som ”misstänkt låga”.
EnglishThe elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
Upphöjande av skattebedrägerier till regeringspolitisk nivå: Palinka-destillering.
EnglishSomething of particular interest throughout the Union is the fight against fraud.
Ett kapitel av speciellt intresse för hela unionen är det om kampen mot bedrägerier.
EnglishHe detected fraud in Eurostat but was himself charged with offences by OLAF.
Han upptäckte fusk i Eurostat men blev i stället själv anklagad för brott av OLAF.
EnglishWe want to see an effective fight against fraud, one that includes prevention.
Vi vill se en effektiv bedrägeribekämpning som även går ut på att förebygga.
EnglishWe all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Vi känner alla till problemet med falska företagskataloger, som är utbrett i Europa.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
Förra året försvann 997 miljarder dollar i företagsbedrägerier bara i USA.