Como se fala "franchise" em sueco

EN

"franchise" em sueco

SV

"franchise" em inglês

volume_up
franchise {gên. com.}

EN franchise
volume_up
{substantivo}

1. geral

franchise (também: entitlement, right)
volume_up
rättighet {gên. com.}
franchise (também: ball game, case, clearance, condition)
There are 18 million businesses here that can bid for a franchise to provide public services for the benefit of consumers.
Det finns 18 miljoner företag som kan lägga in anbud för att få tillstånd att tillhandahålla allmänna tjänster till nytta för konsumenterna.
franchise (também: charter, indulgence, licence)
franchise (também: suffrage)
volume_up
rösträtt {gên. com.}
That calls for a celebration of everything we have achieved, such as the franchise for women, the right to equality and reproductive rights, at least in the more civilised countries.
Detta förtjänar att vi firar allt vi har uppnått, till exempel rösträtt, rätt till jämställdhet och reproduktiva rättigheter, åtminstone i de mer civiliserade länderna.
franchise (também: concession, grant, franchises)
volume_up
koncession {gên. com.}
In the case of non-profitable services, in remote geographical areas for example, they may be made a compulsory part of the consideration for the franchises granted.
När det handlar om icke lönsamma tjänster, exempelvis i avlägsna geografiska områden, kan de införas som krav i de tilldelade koncessionerna.
franchise (também: civil rights)
volume_up
medborgarrätt {gên. com.}

2. negócios

franchise
volume_up
franchising {gên. com.}
They are putting it into franchising and other things.
De lägger pengarna på franchising och andra saker.

Sinônimos (inglês) para "franchise":

franchise

Exemplos de uso para "franchise" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English♫ ♫ Oh my friend, multiply, we’re a franchise, like Walt Disney or Hannibal Lecter.
♫ ♫ Oh min vän, förökas, vi är ett franschise som Walt Disney eller Hannibal Lecter.
EnglishWe have also secured the right for European investors to enter into franchise agreements.
Vi har också säkerställt de europeiska investerarnas rätt att ingå franchisingavtal.
EnglishThe raising of the franchise to EUR 10 000, on which Parliament has voted in favour, is welcome.
Höjningen av schablonbeloppet till 10 000 euro, som parlamentet har röstat ja till, är välkommen.
EnglishIn many cases they operate large and exclusive franchise areas.
I många fall har de exklusiv ensamrätt inom omfattande områden.
EnglishIt was given fresh impetus in the early part of the last decade with the “The Fast and the Furious” film franchise.
Den fick ny fart i början på 2000-talet med filmserien ”The Fast and the Furious”.
EnglishThey said, "We can give you a franchise on this for 3,000 bucks."
De sa, "Vi kan ge dig ett franschise för 3,000 dollar."
EnglishOne flip of the coin and the franchise goes straight down the crapper.
En sketen slantsingling och allt gick åt skogen.
EnglishAnd besides, anymore like me, and I'll loose the franchise.
Och dessutom, fler av mig, då kanske jag blir ersatt.
EnglishI also welcome the fact that the franchise for the modulation has been raised from EUR 5 000 to EUR 10 000 per year.
Jag välkomnar också att schablonbeloppet för modulering har höjts från 5 000 euro till 10 000 euro per år.
EnglishHowever, most of the franchise agreements the Greek free study centres have concluded have been with UK universities.
Det är emellertid känt att de flesta av dessa grekiska centras avtal har ingåtts med engelska universitet.
EnglishLet us call this a negative tender franchise.
Låt oss kalla det ett negativt anbudsförfarande.
EnglishThis calculation is made on the basis of the present threshold of EUR 5 000 or the franchise, as we normally call it.
Denna beräkning har gjorts utifrån den nuvarande tröskeln på 5 000 euro, eller franchisen som vi brukar kalla den.
EnglishThe basic point is not how public procurement rules will apply and how franchise contracts will be configured.
Den grundläggande frågan är inte hur reglerna för offentlig upphandling ska tillämpas och hur franchisekontrakt ska konstrueras.
EnglishDeclaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament
Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om rösträtten i val till Europaparlamentet
EnglishDeclaration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the franchise for elections to the European Parliament
Förklaring från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om rösträtten vid val till Europaparlamentet
EnglishWhich is why I favour seeing this 90-head limit as a franchise, by which I mean that everyone gets a subsidy up to 90 animals.
Därför är jag också för att denna 90-djursgräns betraktas som en franchise, dvs. att alla får bidrag för upp till 90 djur.
EnglishThis permits desirable competition in providing these services under a publicly-supported but fully transparent franchise system.
Detta möjliggör en önskvärd konkurrens genom att man tillhandahåller dessa tjänster genom ett offentligt stött, men helt öppet franchisesystem.
EnglishIt appears that the Greek government has not yet reached agreement with the franchise holder on all the conditions for funding the project.
Den grekiska regeringen tycks ännu inte ha nått fram till någon överenskommelse med koncessionsinnehavaren om alla villkor rörande finansieringen av projektet.
EnglishThe lowest subsidy would win the franchise for a certain period of time.
Varför skulle inte insamling och leverans av post i en viss region kunna läggas ut på entreprenad på detta sätt under en särskild tidsperiod?
EnglishOne of them was accepted by the Council and that was the idea of taking all the smaller farms out of the system – those receiving less than EUR 5 000 with this franchise.
En av dem godtogs av rådet och det var idén att alla mindre gårdar skulle undantas från systemet – de som får mindre än 5 000 euro enligt detta system.