Como se fala "framework" em sueco

EN

"framework" em sueco

EN framework
volume_up
{substantivo}

1. geral

framework (também: fabric, method, order, scheme)
They are fully integrated into our common legal framework.
De är fullständigt integrerade i vårt gemensamma rättsliga system.
We have also been campaigning for a suitable framework to cover bonds.
Vi har även arbetat för ett lämpligt system för obligationer.
ACTA remains within the framework of the European Union's current system.
Acta håller sig inom ramarna för EU:s nuvarande system.
framework (também: build, constitution, fabric, organization)
volume_up
struktur {gên. com.}
We need a new framework and I believe that a UN-style framework would be more appropriate.
Vi behöver nya ramar och jag menar att en FN-struktur vore lämpligare.
A framework has had to be established in order for us to plot Europe's future.
Vi var tvungna att upprätta en struktur för att kunna ta itu med Europeiska unionens framtid.
Milk production therefore needs a long-term protected framework.
Det är därför nödvändigt med en struktur där mjölkproduktionen skyddas på lång sikt.
framework
the ethical framework within which the European Parliament plans to conduct it.
det etiska ramverk som Europaparlamentet föreslår skall omgärda detta stöd.
They must be allowed to develop under a flexible and consistent regulatory framework.
Detta måste utvecklas under ett flexibelt och konsekvent legislativt ramverk.
Reinforced cooperation must be developed within the institutional framework of the Union.
Ett förstärkt samarbete måste utvecklas inom unionens institutionella ramverk.
framework (também: shell, skeleton)
We have now received only a 'framework ' from the Commission.
Nu fick vi bara ett " skelett " av kommissionen.
We have now received only a 'framework' from the Commission.
Nu fick vi bara ett " skelett" av kommissionen.
However, there was no policy, only a 'framework '.
Det fanns dock inte någon politik, utan det var ju bara ett " skelett ".
framework (também: carcass, foundation, frame, hull)
volume_up
stomme {gên. com.}
Admittedly, the Council has not really striven for harmonisation but, rather, put together a framework with a number of ingenious loopholes.
Jag håller med om att rådet inte har eftersträvat en harmonisering på allvar, utan snarare har byggt en stomme med några kloka kryphål.
There is a clear need to lay down a strict, enforceable framework of rules governing the nature of the products we are discussing.
Det finns ett klart behov av en stomme av stränga bestämmelser som kan göras gällande och som reglerar beskaffenheten av de produkter vi diskuterar.
The PPE-DE Group advocates a framework of independent regulatory authorities guaranteeing access, freedom of expression and information, cultural diversity and multilingualism.
PPE-DE-gruppen förespråkar en stomme av självständiga ansvariga myndigheter som garanterar tillgång, yttrande- och informationsfrihet, kulturell mångfald och flerspråkighet.
framework (também: architecture, build, construction, fabric)
volume_up
konstruktion {gên. com.}
The Sixth Framework Programme for research and technological development activities will be one of the cornerstones of this integration.
Detta sjätte ramprogram för åtgärder inom teknisk forskning och utveckling kommer att vara en av de lysande punkterna i denna konstruktion.
The change of government in France might contribute to that in the framework of the reorientation of European construction proposed by the joint declaration by the socialist and communist parties.
Bytet av regering i Frankrike kan medverka till det inom ramen för den omorientering av den europeiska konstruktionen som föreslagits i det gemensamma uttalandet av socialist- och kommunistpartiet.
framework (também: mount, setting)
volume_up
inramning {gên. com.}
It is this whole complex framework that we are trying to lay down in the Immigration and Development communication.
Detta är den komplicerade inramning som vi försöker åstadkomma i meddelandet?
It is this whole complex framework that we are trying to lay down in the Immigration and Development communication.
Detta är den komplicerade inramning som vi försöker åstadkomma i meddelandet ?
We should very much like the framework to be less submissive and the strategic moderations and corrections to be more forthright.
Vi skulle vilja att inramningen var mindre foglig och att de strategiska ändringarna och korrigeringarna var starkare.

2. construção

framework (também: truss, framed structure, lattice)

Sinônimos (inglês) para "framework":

framework

Exemplos de uso para "framework" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt will certainly give us a much stronger framework and a better time allowance.
Det kommer förvisso att ge oss en mycket starkare ram och en bättre tidsmarginal.
EnglishThese are also based on the rules of the Fifth Framework Programme for Research.
Reglerna bygger också på dem som finns i det femte ramprogrammet för forskning.
EnglishOne is the framework directive, and Mrs Podimata's report is exactly about this.
En av dessa är ramdirektivet, och Anni Podimatas betänkande handlar just om detta.
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishThis enlargement cannot succeed unless the institutional framework is adapted.
Denna utvidgning kan inte lyckas om inte det institutionella ramverket anpassas.
EnglishThis report makes Europe 2020 the very framework of the future European budget.
Betänkandet gör Europa 2020 till den verkliga ramen för den framtida EU-budgeten.
EnglishIt is absolutely necessary that we demand them today; it is a Framework Directive.
När vi kräver dem i dag, så är det tvingande nödvändigt, det är ett ramdirektiv.
EnglishIn January this year, negotiations began on a new EU-China framework agreement.
I januari i år inleddes förhandlingar om ett nytt ramavtal mellan EU och Kina.
EnglishThe framework in which further discussions may take place will then be clear.
De ramar inom vilka fortsatta diskussioner kan föras kommer då att vara tydliga.
EnglishCompliance with the stipulations of the Water Framework Directive is top priority.
Efterlevnaden av bestämmelserna i ramdirektivet för vatten är högsta prioritet.
EnglishCommunity legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) (debate)
Gemenskapens rättsliga ram för en europeisk forskningsinfrastruktur (ERI) (debatt)
EnglishThe framework directive on water has finally been adopted - very welcome news.
Ramdirektivet om vatten har äntligen godkänts och jag kan bara glädja mig åt det.
EnglishThis kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
EnglishWe shall be able to adopt a Budget within this framework, which is a great success.
Vi kommer att kunna anta en budget inom dessa ramar, vilket är en stor framgång.
EnglishWe should not specify that in every case there should be a framework directive.
Vi bör inte specificera att det i varje enskilt fall bör vara ett ramdirektiv.
EnglishIt looks as if we are running into difficulties with our framework agreement.
Det ser ut som om vi håller på att stöta på svårigheter i och med vårt ramavtal.
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO: s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishI see this as a risky strategy as long as there is no framework provided for it.
Jag ser detta som en riskabel strategi så länge det inte finns någon ram för detta.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Den ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
EnglishThe Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
Kommissionen planerar att skapa en rättslig ram för fondsammanslagningar nästa år.