EN frames
volume_up
{plural}

frames
If you want the text in several linked frames, create all of these frames.
Om du vill ha texten i flera länkade ramar, så ritar du upp alla dessa ramar.
They can be used in tables, frames, graphics, text frames or drawing objects.
Det kan vara bildtexter till tabeller, ramar, grafikobjekt, textramar eller ritobjekt.
This field is visible only with graphics or OLE objects, not frames.
Det här textfältet visas bara vid grafikobjekt eller OLE-objekt, inte vid ramar.
frames
volume_up
ramteknik {gên. com.}

Exemplos de uso para "frames" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEnter Java Script, Target Frames, or other attributes to include in the link tag:
Ange Javaskript, målramar eller andra attribut som ska ingå i länktaggen:
EnglishWe should take this opportunity to alter our frames of mind and move forwards.
Vi bör utnyttja det här tillfället för att vidga våra vyer och gå framåt.
EnglishChange the values in the frames to the values you want to apply to your new scenario.
Ändra värdena i ramarna till värdena som skall gälla för ditt nya scenario.
EnglishThese are not glasses, these are empty frames. (Laughter) Quite empty frames.
Detta är inte glasögon, detta är bara tomma bågar, väldigt tomma bågar.
EnglishThe problem with politicians nowadays is that we only think in five-year time frames.
Problemet med politiker i dag är att vi bara tänker i femåriga tidsramar.
EnglishNow why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?
Varför skulle nu en vuxen man framträda bärande tomma bågar på näsan?
EnglishHere, you can determine whether spaces and lines in text frames will be included in the count.
Här kan du ange om tomma rader och rader i textramar ska tas med i numreringen.
EnglishInsert automatic numbering for tables, graphics, and text frames.
Infogar en automatisk numrering för tabeller, grafiska objekt och textramar.
EnglishAreas in which the scenarios that differ by initial values are located are surrounded by frames.
Områdena där de olika utgångsvärdena beroende på scenario står, är inramade.
EnglishYou can link several text frames to each other even when they are on different pages of a document.
Du kan koppla ihop flera textramar med varandra, även på olika sidor i dokumentet.
EnglishActivate this check box if all of the text frames are to be included in the index.
Markera här om alla textramar ska tas med i förteckningen.
EnglishText frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects.
Genom användningen av CSS1-utökningar för absolut placerade objekt understöds också textramar.
EnglishThe United States is proposing that we speed up the time frames for Turkey's entry into Europe.
Amerika föreslår att vi skall snabba upp Turkiets inträde i Europa.
EnglishFrame Styles are used to format graphic and text frames.
Ramformatmallar används för indirekt formatering av grafik - och textramar.
EnglishThere are various ways of anchoring the objects on a text page, such as graphics and text frames.
Objekten på en textsida, som t.ex. grafikobjekt och textramar, kan du förankra på olika sätt.
EnglishText can be formatted multi-columnar, and have text frames, graphics, tables, etc. integrated into it.
Du kan sätta texter i flera kolumner och integrera textramar, grafik, tabeller med mera.
EnglishThe URL and target frames settings in the Hyperlink area apply only if you do not create an ImageMap.
Inställningarna för URL och målram i området Hyperlänk gäller bara, om du inte skapar någon image map.
EnglishThese Styles are used to quickly format graphics and frames automatically.
Genom att använda ramformatmallar sparar du tid, eftersom grafikobjekten och ramarna då automatiskt får önskat format.
EnglishThis does not mean either accepting or rejecting, and still less bringing forward or extending the time frames.
Detta innebär vare sig att acceptera, avstå ifrån eller tvinga fram en högre eller en lägre takt.
EnglishFrames are placed in the document like any other character, hence, they have an impact on the line size of the line and the line break.
Ramen står som ett tecken i texten och påverkar alltså radhöjd och brytning.