Como se fala "framed " em sueco

EN

"framed " em sueco

SV

EN framed 
volume_up
{adjetivo}

framed 

Exemplos de uso para "framed " em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThese are the positive aspects and need to be correctly framed in negotiations.
Dessa är de positiva aspekterna, och de måste utformas korrekt i förhandlingarna.
EnglishWe all agree that the EU budget must be framed in such a way as to meet its objectives.
Vi är alla överens om att EU:s budget måste utformas så att den uppfyller sina mål.
EnglishI would have framed some of the points in the Hungarian constitution differently.
Jag skulle ha utformat några av punkterna i den ungerska konstitutionen på ett annat vis.
EnglishIt is not just a piece of paper to be approved, framed and hung on the wall.
Det är inte endast ett pappersark som ska godkännas, ramas in och hängas upp på väggen.
EnglishWe all agree that the EU budget must be framed in such a way as to meet its objectives.
Vi är alla överens om att EU: s budget måste utformas så att den uppfyller sina mål.
EnglishAnd that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing.
Det vemodet gav uttryck för en tanke som var att jag önskar bara en sak.
EnglishAnyone can figure out who framed you, but even Senator oark isn't God.
Vem som helst kan räkna ut vem som satte dit dig, men inte ens Senator Roark är gud.
EnglishUsers may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
Vilken implementering du väljer beror på vilken information du är intresserad av att samla in.
EnglishThe directive before you today is framed within the actions intended to achieve this objective.
Det föreliggande direktivet är en del av de åtgärder som syftar till att nå detta mål.
EnglishThe action plan was put forward in 2005, while the broadly-framed innovation strategy dates from 2006.
Åtgärdsplanen lades fram 2005, medan den bredare innovationsstrategin är från 2006.
EnglishIf this field is selected, the whole table and all its cells are framed.
Om du markerar den här rutan, förses alla celler i den nya tabellen samt hela tabellen med en ram.
EnglishEuropean ideas about development are framed by the Lisbon strategy for growth and employment.
Europeiska tankar om utveckling omfattas av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning.
EnglishThis is the point of view from which the motion for a resolution has been framed.
Resolutionsförslaget placerar sig i detta sammanhang.
EnglishI cannot see that regulations framed in this way benefit anybody.
Jag kan inte förstå hur bestämmelser som utformas på detta sätt kan vara till nytta för någon.
EnglishSome of the NGOs would say that the directive as now framed is worse than useless.
Några icke-statliga organisationer skulle säga att direktivet i sin nuvarande utformning är sämre än värdelös.
EnglishThe proposal has been framed in such a way that it can be applied by businesses of any size.
Förslaget har utarbetats på ett sådant sätt att det skall kunna användas av företag av olika storlek.
EnglishI therefore believe that we really have framed and defined very clearly the aspect of responsibility.
Därför anser jag att vi verkligen har utformat och definierat ansvarsaspekten mycket tydligt.
EnglishFDI is only effective if it is framed by adequate policies, which put in place clear regulations.
Utländska direktinvesteringar är endast effektiva om de regleras av en lämplig och tydlig politik.
EnglishWe will be lumbered with policies framed by people who are not even in office any more!
Vi kommer att påtvingas en politik som folk som inte ens sitter kvar på sin post har dragit upp riktlinjerna för!
EnglishThis is why it has been framed with the European rural areas in mind.
Den har införts för den europeiska landsbygden.