Como se fala "fraction" em sueco

EN

"fraction" em sueco

EN fraction
volume_up
{substantivo}

1. geral

fraction (também: article, bit, bite, component)
volume_up
del {gên. com.}
In reality therefore it is just a fraction of the original amount.
I verkligheten är det alltså bara en liten del av det ursprungliga beloppet.
A large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
En stor, besvärlig del av våra sopor kommer att flyta med floderna ut till havet.
This radical movement speaks for only a fraction of them.
Den här radikala rörelsen företräder endast en liten del av kurderna.
fraction (também: part)
volume_up
bråkdel {gên. com.}
This is only a fraction of the money needed to deal with the disaster as a whole.
Det är bara en bråkdel av de pengar som behövs för att klara av hela katastrofen.
Of course we can only reach a fraction of these young people with our programmes.
Naturligtvis kan vi bara nå en bråkdel av dessa unga människor med våra program.
Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
Detta är återigen en bråkdel av promillen av Frankrikes bruttonationalprodukt.
fraction (também: bit, cake, chip, cut)
fraction (também: drop, grain, hint, ounce)
volume_up
gnutta {gên. com.}
fraction (também: fragment, scrap, analects)

2. matemática

fraction
Converts a quotation that has been given as a decimal fraction into a decimal number.
Omvandlar en notering, som har angivits som ett bråk, till ett decimaltal.
Spacing, Indices, Fractions, Fraction Bars, Limits, Brackets, Matrices, Symbols, Operators and Borders.
Avstånd, Index, Bråk, Bråkstreck, Gränser, Parenteser, Matriser, Ornament, Operatorer och Marginaler.
Converts a quotation that has been given as a decimal number into a mixed decimal fraction.
Omvandlar en notering, som har angivits som ett decimaltal, till ett tal uttryckt som ett bråk.

Sinônimos (inglês) para "fraction":

fraction
English

Exemplos de uso para "fraction" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWill we have just the merest fraction of the courage of this Algerian lieutenant?
Kommer vi att ha en hundradels miljondel av denne algeriske löjtnants mod?
EnglishWith this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
Med detta förslag skulle vi nå en avsevärd minskning av denna lilla kategori utsläpp.
EnglishIn section I of the report the distinguished MEP refers to the Beijing Platform Fraction.
I avsnitt I i betänkandet hänvisar parlamentsledamoten till handlingsplattformen från Peking.
EnglishIn section I of the report the distinguished MEP refers to the Beijing Platform Fraction.
I avsnitt I i betänkandet hänvisar parlamentsledamoten till handlingsplattformen från Peking.
EnglishLet me break it down like a fraction for you about my man Fred " Bud " Kelly.
Låt mig förklara mer exakt, om min polare Fred Bud Kelly
EnglishDetermine the spacing between the fraction bar and the denominator here.
Här definierar Du avståndet mellan bråkstreck och nämnare.
EnglishDetermine the spacing between the fraction bar and the numerator here.
Här definierar Du avståndet mellan bråkstreck och täljare.
EnglishDenominator: a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.
Nämnare: heltal som används som nämnare i bråket.
EnglishDefine the excess length and line weight of the fraction bar.
Här definierar Du bråkstreckens överskjutning och linjestyrka.
EnglishWe only know a tiny fraction today of all there is to learn about the actual consequences of genetic manipulation.
I dag har vi minimal kunskap om de verkliga följderna av genmanipulationen.
EnglishAs a fraction of Gross Domestic Product, it amounted to 0.95%.
De uppgick till 0,95 procent av bruttonationalprodukten.
EnglishAt most, only a tiny fraction of all the votes are mutually exclusive.
Det är nämligen högst en tusendel av alla de omröstningar som vi utför som är på detta sätt, dvs. motsägelsefulla.
EnglishThe result is a number between 0 and 1 representing the fraction of a year between Start date and End date.
Resultatet är ett tal mellan 0 och 1 som representerar bråkdelen av ett år mellan Startdatum och Slutdatum.
EnglishDetermine the excess length of the fraction line here.
Här definierar Du bråkstreckens överskjutning.
EnglishDetermine the line weight of the fraction line here.
Här definierar Du bråkstreckens linjestyrka.
EnglishA large fraction of those people are in the United States.
EnglishYou are avoiding giving the annual figure, which would represent 0.0 something percent, a tiny fraction of the European budget.
Ni aktar er noga för att ange den årliga siffran, som är 0,0..., en liten procentenhet av EU:s budget.
EnglishYou are avoiding giving the annual figure, which would represent 0.0 something percent, a tiny fraction of the European budget.
Ni aktar er noga för att ange den årliga siffran, som är 0,0..., en liten procentenhet av EU: s budget.
EnglishIn Germany, we had the Red Army Fraction, Ireland has the IRA, and Spain ETA, all of which tried to pursue their objectives by means of violence.
Konflikten är inte längre bara nationell, utan Västvärlden står inför ett enormt hot.
EnglishIt was, of course, not without reason that the pro-Russian fraction was successful in the last local elections.
Det var naturligtvis inte utan anledning som den Rysslandsvänliga fraktionen var framgångsrik vid de senaste lokala valen.