EN

fine {substantivo}

volume_up
fine (também: forfeiture)
The penalty is a fine or up to two years in prison.
Det föreskrivna straffet är böter eller fängelse i upp till två år.
This nightmare ended with a fine of EUR 4 000 each in November.
Mardrömmen slutade med böter på 4 000 euro för var och en i november.
Imposing a non-compliance fine on a Member State with budget difficulties is counterproductive.
Att utdöma böter för bristande efterlevnad till en medlemsstat i budgetsvårigheter är kontraproduktivt.
fine (também: cure, penance, ticket)
volume_up
bot {gên. com.}
For a long time now the company has been paying the fine without doing anything to stop the pollution.
Denna bot har företaget betalat under lång tid utan att göra någonting för att stoppa föroreningarna.
There is only a fine of BGN 1 664 per month to be paid by the firm, which is imposed by the Bulgarian Ministry of Environment and Waters.
Det enda är att företaget har ålagts att betala en bot om 1664 lev per månad av det bulgariska miljö- och vattenministeriet.
Andżelika Borys says that she did not pay the fine because she had not been informed of the sentence handed down.
Själv förklarar Borys att hon inte hade betalat böterna eftersom hon inte hade fått någon information om domen.
Commissioner Kinnock called this a symbolic fine.
Kommissionär Kinnock kallade detta ett symboliskt bötesbelopp.
This is a pathetic fine from a pathetic Commission.
Detta är ett patetiskt bötesbelopp från en patetisk kommission.
We also lack knowledge of the details when a fine is lowered or waived.
Vi saknar också detaljer för när ett bötesbelopp minskas eller efterskänks.
SV

fin {adjetivo}

volume_up
1. geral
För att kunna uppfylla dessa målsättningar måste man göra en fin avvägning.
Fulfilling both of these objectives requires a delicate balance to be struck.
Det måste göras en fin avvägning och jag vet att föredraganden har försökt göra det i sitt betänkande.
There is a delicate balance to be struck, and I know that in his report the rapporteur has striven towards it.
Inom jordbruksområdet finns det två särskilt känsliga problem.
There are two particularly delicate problems which arise with regard to agriculture.
Som med all musik måste det vara en fin sång som är lämpligt instrumenterad.
As with all music it needs to be a fine tune and properly orchestrated.
Jag delar inte denna uppfattning, men det är en fin övning i intellektuell frihet.
I do not share this view, but it is a fine exercise in intellectual freedom.
Det går en mycket fin gräns mellan yttrandefrihet och lagbrott.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
Det återstår att se om det här paketet kommer att bli en fin födelsedagspresent.
Whether this package will be a good birthday present remains to be seen.
Skulle inte det vara en fin gest gentemot AVS-länderna?
Would that not be an act of good faith with the ACP?
Lyckligtvis har de en mycket fin säkerhetshistoria.
Fortunately their safety record is very good.
fin (também: gammal, ankommen, full, hög)
Högbromerade flamskyddsmedel finns långt upp i näringskedjan.
High brominated flame retardants are to be found high up in the food chain.
För övrigt finns det redan i dag ett stort intresse för förslaget från mediernas sida.
Moreover, there is already a high degree of media interest in this proposal.
Om det verkligen finns en sinnebildlig verksamhet så är det Misteri d ' Elx.
If anything can be called a high-profile project, then it is the Misteri d'Elx.
Det är en väldigt fin bil för en 20-något år gammal kille i St. Petersburg.
Now that's a nice car for a 20-something year-old kid in St. Petersburg.
Direkt efter undertecknandet gav den kanadensiska regeringen oss alla en fin kulspetspenna.
Immediately after signing, the Canadian Government gave us all a nice ballpoint pen.
Du ska bjuda mig på middag på en fin restaurang som Mendys.
You're supposed to buy me dinner in a nice restaurant like Mendy's.
fin (também: kvick, skarp, häftig, hastig)
Liksom kommissionsledamot Liikanen, tror inte heller jag att det finns enkla och snabba lösningar.
In common with Commissioner Liikanen, I too do not believe there are quick and simple solutions.
Det finns inga snabba lösningar på problemet med terrorism.
There are no quick fixes for terrorism.
Mer information om hur du använder parametern finns i den tekniska snabbstartsvägledningen.
Please read the technical quick start guide for further details on how to implement this parameter.
fin (também: bräcklig, öm, mild, mjuk)
How could one so tender have managed it?
Just när det gäller kärnpunkten med upphandlingsskyldighet för all kollektivtrafik finns det kritik.
It is exactly this crucial aspect of the tender obligation pertaining to all public transport that attracts criticism.
Jag vill ta upp denna fråga: Finns det någon anbudsinfordran?
I would like to take up that question: is there an invitation to tender?
fin (também: akut, skarp, hög, häftig)
. – Problemet med enhällighet är särskilt akut i fråga om skatterna nu när det finns 25 medlemsstater.
   – The problem of unanimity now that there are 25 Member States is particularly acute in matters of taxation.
I själva verket finns fortfarande stora frågetecken kring de institutionella, ekonomiska, finansiella och handelsanknutna problemen.
There are still acute questions in terms of the institutional, economic, financial and commercial problems.
Om det finns ett område där Europas medborgare är särskilt känsliga är det korruptionsområdet.
If there is an area where the sensitivity of European citizens is particularly acute, it is corruption.
fin (também: prima, bra)
Det finns det inga sådana höga ambitioner denna gång.
There are no such grand ambitions this time around.
Ett antal ledamöter har sagt att Europeiska unionen bara handlar om storslagna tal, fina resolutioner, meddelanden och konferenser.
A number of Members said that the European Union is all about grand speeches, nice resolutions, communications and conferences.
Vi lever i en värld där det kommer att finnas 150 miljoner bilar i Kina 2015 mot de bara 6 miljoner som finns där i dag.
But there is still a huge gap between the grand rhetoric about using less oil and the amount of real practical action taking place on the ground.
Jag skulle vilja säga att det är en mycket fin födelsedagspresent till Romfördragets fyrtioårsdag.
I would call this report a very handsome birthday present marking forty years of the Treaty of Rome.
Och de sa "Men morfar, det finns inga stiliga unga män här".
And they said, "Alas, Grandpapa, there are no handsome young men."
fin (também: adlig, ädel, förnäm)
Olyckligtvis har denna fina tanke inte fått uppbackning av en tillräcklig budget.
Unfortunately, this noble idea has not been backed up by an appropriate budget.
There is nothing more noble than solidarity.
There is no more noble cause than that.
fin (também: frisk, snäll, färsk, fräsch)
Det finns väl tillfällen när jag gillar någon.
Well, sure, there might be times when I'm sweet on a man.
She hungers for sweeter meats.
fin (também: elegant, vacker)
volume_up
braw {adj.} [Ing. Escoc.]
2. antiquado
fin (também: utmärkt, grann, modig, djärv)
Jag skulle vilja säga till kommissionen: Var modiga; namnge i de fall det finns någon att skylla på.
I would say to the Commission: Be brave; where there is blame, actually name.
Vad har de nya medlemsstaterna funnit i sin nya fina värld?
What have the new Member States found in their brave new world?
Finns det ingen man som vågar vara min betjänt?
Is there no man brave enough to be my valet?
3. coloquial

Exemplos de uso para "fine" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
(NL) Först och främst vill jag tacka Sarah Ludford för detta utmärkta betänkande.
EnglishThere is often a fine line between business activities and white-collar crime.
Gränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
EnglishThat is what Mr Pittella has elucidated in precise terms in his very fine report.
Det är detta som Pittella så noggrant har beskrivit i sitt utmärkta betänkande.
EnglishEurope's Constitution bears fine signatures of presidents and prime ministers.
Europas konstitution bär fina underskrifter av presidenter och premiärministrar.
EnglishWe need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishThey may be hearing the fine words, but the leadership is not taking any notice.
De kanske lyssnar till de vackra orden, men ledarskapet bryr sig inte om dem.
EnglishBut we must understand that money and fine words do not help much in the Balkans.
Vi måste dock inse att pengar och arga ord inte hjälper särskilt mycket på Balkan.
EnglishIt seems that the principle is fine so long as it is never turned into practice.
Det förefaller som om principen kan godtas så länge den inte tillämpas i praktiken.
EnglishPollution resulting from fine dust particles and ammoniac is extremely persistent.
Föroreningarna förorsakade av partiklar i luften och ammoniak är mycket envisa.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Vackra ord från vår regering är det inget fel på men vad vi nu behöver är handling.
EnglishI hope that this fine cooperation will also continue in the voting tomorrow.
Jag hoppas att detta goda samarbete fortsätter även i morgondagens omröstningar.
EnglishOur fine words are worth nothing if we do not have the cooperation of city mayors.
Våra vackra ord är värdelösa om inte städernas borgmästare samarbetar med oss.
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Jag vill också säga att dr Filip Adwent var ett gott exempel på en troende.
EnglishFace-to-face communication has been fine-tuned by millions of years of evolution.
Att kommunicera ansikte-mot-ansikte har fintrimmats under miljoner år av utveckling.
EnglishMr President, there are many fine words in the report on combating terrorism.
Herr talman! Rapporten om bekämpning av terrorism innehåller många vackra ord.
EnglishBoth the fine policy intentions and mocking satire are trying to give us a message.
Både de flotta politiska avsikterna och den gycklande satiren har ett budskap.
EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Jag vill också säga att dr Filip Adwent var ett gott exempel på en troende.
English   Mr President, may I offer my sincere thanks to Mrs Klass for her fine work.
   – Herr talman! Jag vill uppriktigt tacka Christa Klaß för hennes utmärkta arbete.
EnglishMr President, I would like to congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her fine work.
Herr ordförande! Också jag vill lyckönska Oomen-Ruijten till ett mycket gott arbete.
EnglishThe addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
Att lägga till vackra högtflygande ord brukar sluta med att ingenting blir sagt.