Como se fala "fill-up" em sueco

EN

"fill-up" em sueco

SV

EN fill-up
volume_up
{substantivo}

fill-up
volume_up
påtår {s.pl.}

Traduções parecidas para fill-up em Sueco

fill substantivo
to fill verbo
to be up to verbo
up adjetivo
Swedish
up advérbio
up preposição
Swedish
to up verbo

Exemplos de uso para "fill-up" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd so we tend to fill these times up when things should really go really quickly.
Så vi fyller ut dessa tider när det egentligen borde gå väldigt snabbt.
EnglishThat is the easiest way to get here, and it just so happens that he has to fill up his tank .
Det är den lättaste vägen att ta sig hit och han råkar bara behöva tanka på vägen.
EnglishAs befits a true Dutchman, I always fill up there, paying Luxembourg prices.
Som det anstår en sann holländare tankar jag alltid där och betalar de priser som gäller i Luxemburg.
EnglishSo whenever I fill up my gas, I think of that liter, and how much carbon.
Och jag vet att olja kommer från havet och fytoplankton.
EnglishFor example, to enable more cars to run on biogas, there must be filling stations where they can fill up with gas.
För att exempelvis fler bilar ska kunna köras på biogas måste det finnas mackar där man kan tanka gas.
EnglishTell him we'll fill it back up when we're done.
Säg till han att vi fyller den sen när vi är klara.
EnglishPeople started buying appetizers and salads, because they knew they weren't going to fill up on the entrees alone.
Folk började köpa förrätter och sallader. ~~~ för de visste att de inte skulle bli mätta på enbart huvudrätten.
EnglishIf you travel to Luxembourg you will see the long line of lorries all trying to fill up with that cheap diesel.
Om ni åker till Luxemburg kommer ni att se de långa raderna av lastbilar som alla försöker att tanka med den billiga dieseln.
EnglishMr Blokland said that he did not think it logical for lorries and cars to go out of their way to go to Luxembourg to fill up with diesel.
De lyder som följer: 610 liter för Belgien, 531 för Danmark, 424 för Spanien och 536 för Frankrike.
EnglishThey are entitled to fill up their tanks there.
EnglishMr Blokland said that he did not think it logical for lorries and cars to go out of their way to go to Luxembourg to fill up with diesel.
Johannes Blokland sade att han inte tyckte det var logiskt att lastbilar och bilar kör en omväg för att åka till Luxemburg och tanka diesel.
EnglishNormally, I fill up in the Netherlands, but if I travel through Luxembourg on my way to Strasbourg anyway, it does work out as more cost-effective.
I vanliga fall tankar jag i Nederländerna, men om jag ändå reser genom Luxemburg på vägen till Strasbourg blir det mycket billigare.
EnglishAccording to the Commission’ s explanatory note to the harmonisation proposal, countless drivers drive extra miles to fill up cheaper elsewhere.
Min första invändning är att förslaget inte stämmer överens med andra förslag om att tackla miljöproblem på grund av rörlighet och transport.
EnglishAccording to the Commission’s explanatory note to the harmonisation proposal, countless drivers drive extra miles to fill up cheaper elsewhere.
Enligt kommissionens motivering till harmoniseringsförslaget kör ett oräkneligt antal förare extra mil för att tanka billigare någon annanstans.
EnglishFor different reasons, the Commission cannot support the amendments that introduce certain measures for exhausted mine voids that have been allowed to fill up with water.
En annan fråga är krav på finansiella säkerheter för att täcka kostnader om verksamhetsutövarna inte längre kan ställas till svars.
EnglishNo one can think that it is good for the internal market that giant lorries should make long detours in order to fill up with cheap diesel in places such as Luxembourg.
Ingen kan tycka att det är bra för den inre marknaden att gigantiska lastbilar åker långa omvägar för att tanka billig diesel, i bland annat Luxemburg.
EnglishFor different reasons, the Commission cannot support the amendments that introduce certain measures for exhausted mine voids that have been allowed to fill up with water.
Av andra skäl kan kommissionen inte stödja de ändringsförslag som innebär att vissa åtgärder införs för uttjänta gruvhål som har lämnats att vattenfyllas.
EnglishThe UK has a derogation from the Energy Products Directive which allows the country's recreational boat owners to fill up their vessels with red diesel, taxed at 6.44 pence per litre.
Förenade kungariket har ett undantag från direktivet om energiprodukter som låter landets fritidsbåtägare tanka sina fartyg med röd diesel, som beskattas med 6,44 pence per liter.
EnglishGranting funds without an economy that can stand on its own two feet is like carrying water to fill up a dry well: there will be enough to drink for a while, but tomorrow the well will be dry again.
Att ge finansiering utan att det finns en ekonomi som står på egna ben är som att bära vatten till en sinad brunn: drickat räcker för en stund, men i morgon är brunnen åter tom.
EnglishIf one looks at petrol, for example, one sees that excise taxes in Germany are different from those of Holland, and consequently Dutch motorists cross the border and fill up their tanks in Germany.
Om man ser på olja till exempel finner man att punktskattesatserna i Tyskland skiljer sig från dem i Holland och följaktligen åker holländska motorister över gränsen och tankar i Tyskland.