EN familiar
volume_up
{adjetivo}

familiar (também: known, acquainted)
volume_up
bekant {adj.}
That option must also sound familiar to the Council and the Commission.
Den möjligheten borde också låta bekant för rådet och kommissionen.
Regular expressions are shown in a form that should be familiar to Unix command line users.
De reguljära uttrycken anges i en form som bör vara bekant för Unix-användare.
You must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
Ni måste vara bekant med denna fras som användes av er tidigare inflytelserika ledare.
familiar (também: close, near, nigh, close one)
volume_up
nära {adj.}
In ensuring continuity and sustainability, close cooperation with organisations that are familiar with local conditions will be very important.
För att kunna garantera kontinuitet och hållbarhet kommer det att vara mycket viktigt med ett nära samarbete med organisationer som känner till lokala förhållanden.
The Presiding Officer of the Scottish Assembly is one of my very great and dear friends and so I am familiar with the problems you have referred to.
Den tjänstgörande ledaren för Scottish Assembly (den skotska församlingen) är en mycket kär och nära vän till mig, och jag känner därför till de problem som ni hänvisar till.
And the idea was to sort of contrast something very cold and distant and abstract like the universe into the familiar form of a teddy bear, which is very comforting and intimate.
Tanken var att få fram kontrasten mellan något väldigt kallt och avlägset som universum och något välkänt som en teddybjörn, som är väldigt lugnande och nära.
familiar (também: known, noted)
volume_up
kända {adj.}
The highlighted shortcomings have largely been familiar to us for a long time.
De brister som beskrivs är i allt väsentligt kända sedan gammalt.
Mr Bendtsen also mentioned the Basel criteria, with which we are all familiar.
Bendt Bendtsen nämnde också de kända Baselkraven.
In the light of budgetary constraints - with which everyone is familiar - the sector has to be more market-oriented.
Med hänsyn till det allmänt kända budgettrycket måste sektorn etablera sig starkare på marknaden.
familiar (também: big, celebrated, conspicuous, known)
volume_up
känd {adj.}
It is a method familiar to us from the business world, under the term 'holding company '.
Det är en metod som är känd från affärsvärlden under namnet " holdingbolag ".
The pattern is familiar from cooperation on issues of legal policy.
Modellen är känd från det rättsliga samarbetet.
Technological progress is an all-too familiar slogan.
Den tekniska utvecklingen är en alltför känd slogan.
familiar (também: old)
Food scares are only too familiar to European Union consumers.
Livsmedelslarm är bara ett alltför välbekant fenomen för konsumenterna i Europeiska unionen.
It will be a familiar situation to many of my colleagues.
Det är en välbekant situation för många av mina kolleger.
This is all too familiar in many of our urban areas.
Detta är alltför välbekant i många av våra stadsområden.
familiar (também: famed, proven, well-known, well known)
Det är en välkänd historia.
And of course, we have familiar tales of child labour.
Och vi hör naturligtvis de välkända historierna om barnarbete.
Let me close with a quote from someone very familiar to you: John Paul II.
Låt mig avsluta med ett citat från någon som är mycket välkänd bland er: Johannes Paulus II. ”Var inte rädd”, Catherine Ashton.
familiar (também: available, casual, clear, disengaged)
volume_up
ledig {adj.}
familiar (também: close, intimate, palsy-walsy)
volume_up
intim {adj.}
som jag har haft intima relationer med.
familiar
So, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.
Så, till exempel är nog de flesta av er familjära med uttrycket flockimmunitet.
When I stared at the clouds on that day, I realized that the truth was just a doubtful matter, that I could adapt to mother's familiar surroundings. familiar surroundings.
När jag började med molnen den dagen, insåg jag att det är tveksamt om jag kunde gå på mammas familjära omgivning familjära omgivning
familiar (também: close, confidential, intimate)
familiar (também: comradely, friendly, matey)
familiar (também: nosey, nosy)
familiar (também: brash, forward, intrusive, obtrusive)
familiar (também: casual, natural, negligent, unaffected)

Sinônimos (inglês) para "familiar":

familiar

Exemplos de uso para "familiar" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe are familiar with the nature and extent of the challenge Europe is facing.
Vi känner till beskaffenheten och omfattningen av den utmaning som EU står inför.
EnglishFor example, I am very familiar with the South African Human Rights Foundation.
Jag känner t.ex. mycket väl till Sydafrikanska stiftelsen för mänskliga rättigheter.
EnglishSo, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.
Så, till exempel är nog de flesta av er familjära med uttrycket flockimmunitet.
EnglishEveryone here will be familiar with the history of this particular application.
Alla närvarande känner till historien om denna specifika medlemskapsansökan.
EnglishCommissioner Kinnock will be familiar with Caledonian McBrayne and Western Ferries.
Kommissionsledamot Kinnock känner ju till Caledonian McBrayne and Western Ferries.
EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Vi känner alla till principen med brevlådan som man kan förse med ett klistermärke.
EnglishThese offices operate in each and every Member State and are familiar with the debate.
Det är även därför vi måste engagera oss i exempelvis journalistutbildningarna.
EnglishWe are familiar with the policy and our attitude towards Cuba was one of goodwill.
Vi känner till denna politik, att vår attityd gentemot Kuba var en välvillig attityd.
EnglishWe all agree on what is needed, and we are all familiar with the present situation.
Vi är alla överens om vad som krävs, och vi känner alla till den rådande situationen.
EnglishFor this reason, I am very familiar with the issues surrounding e-justice.
Därför känner jag mycket väl till de frågor som uppstår i samband med e-juridiken.
EnglishCommissioner, you will probably be familiar with the resolution that is before you.
Herr kommissionsledamot, ni känner säkert till resolutionen som lagts fram.
EnglishIn the past, incidentally, that also contributed to the familiar deficit.
Det var för övrigt det som tidigare ledde till det underskott som vi känner till.
EnglishI am not myself familiar with the report which the honourable member mentions.
Personligen känner jag inte till rapporten som den ärade ledamoten nämner.
EnglishWe were already familiar with them, of course, from the Commission on Human Rights.
Vi kände naturligtvis redan igen dem från kommissionen för de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe competent national administrations are by no means familiar with these procedures.
Behöriga nationella myndigheter är inte alls förtrogna med dessa förfaranden.
EnglishCertain Members of the House are very familiar with pressure of this kind.
Vissa parlamentsledamöter känner mycket väl till påtryckningar av detta slag.
EnglishUnfortunately, the sector in question presents a familiar European problem.
Tyvärr visar den sektor vi nu pratar om återigen upp ett typiskt europeiskt problem.
EnglishI believe that the European Investment Bank (EIB) is also familiar with these.
Jag tror att Europeiska investeringsbanken (EIB) också känner till dessa.
EnglishThe farmer has to be extremely familiar with both EU and national legislation.
Jordbrukaren måste vara mycket insatt i både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.
EnglishThe Commissioner is familiar with the difficulties that deadlines present.
Kommissionsledamoten känner till vilka svårigheter som en tidsfrist innebär.