Como se fala "easily" em sueco

EN

"easily" em sueco

EN easily
volume_up
{advérbio}

easily (também: easy, lightly, sweetly)
volume_up
lätt {adv.}
Travel expenses can be easily administered by giving Parliamentarians travel cards.
Reseersättning kan lätt administreras genom att parlamentarikerna ges ett resekort.
Parliament's priorities in relation to the Cohesion Fund were easily identifiable.
Parlamentets prioriteringar i fråga om Sammanhållningsfonden var lätt identifierbara.
Data on Community expenditure should be easily available on the internet.
Information om gemenskapsutgifterna bör finnas lätt tillgänglig på Internet.
easily (também: definitely, doubtless)
Detta är utan tvekan något som enkelt kan rättas till.
This is a directive which I believe can easily be supported and I also welcome the compromise reached at trialogue.
Jag menar att man utan tvekan kan stödja det här direktivet och välkomnar också trepartskompromissen.
Provided it is implemented in a professional and transparent manner, regional policy easily proves itself to be a strong pillar of the EU.
Förutsatt att den genomförs på ett professionellt och öppet sätt är regionalpolitiken utan tvekan en stark pelare i EU.
easily
easily
If these coins are handled in the retail trade, they can easily be distinguished.
Om dessa mynt används inom detaljhandeln kan de urskiljas utan svårighet.
We could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
Vi skulle emellertid utan svårighet kunna anordna diskussioner med de förbund som de tillhör.
Commissioners and their civil servants can very easily be brought in to be questioned and cross-examined.
Ledamöter av kommissionen och deras tjänstemän kan utan svårighet hämtas in för utfrågning och korsförhör.

Sinônimos (inglês) para "easily":

easily
English

Exemplos de uso para "easily" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
Faktum är att det lika gärna kunde ha gällt en medborgare från ett annat land.
EnglishEmployees can use the touchscreen to more quickly and easily handle their calls.
Anställda kan använda pekskärmen för att snabbare och lättare hantera sina samtal.
EnglishThis will help their greener products be more easily identified by consumers.
På så sätt kan tillverkarna marknadsföra sina produkter som ”grönare” än andras.
EnglishYou can easily create a table in a text document in order to perform calculations.
Tabellen som behövs för beräkningar skapar du snabbt och enkelt i textdokumentet.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Taiwan skulle mycket väl kunna fungera som observatör i Världshälsoorganisationen.
EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Men tack vare att det är en visuell illusion kan vi enkelt demonstrera felet.
English"We are what we eat," could easily be described as, "We are what our cells eat."
"Vi är vad vi äter", kan enkelt beskrivas som, "Vi är vad våra celler äter."
EnglishThey will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
Företagen kommer att kunna bedriva verksamhet lika enkelt utomlands som i hemlandet.
EnglishThis means that these manufacturers could just as easily use other materials.
Det innebär att producenterna lika gärna skulle kunna använda andra material.
EnglishIt is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Det är därför oundgängligt att kunna distribuera böckerna över gränserna utan problem.
EnglishShips can easily be bought in Asia and do not necessarily have to be bought in Europe.
Fartyg kan med lätthet köpas i Asien och behöver inte nödvändigtvis köpas i EU.
EnglishIn this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily.
I den här programvaran har vi tillgång till ungefär 500 variabler från alla länder.
EnglishThe rapporteur emphasized in particular that the coins should be easily recognizable.
Föredraganden lägger särskild vikt vid att mynten skall vara lätta att känna igen.
EnglishI believe food aid is distributed far too easily by the Americans, among others.
Enligt min mening ges livsmedelshjälp allt för lättvindigt av bland annat amerikanerna.
EnglishOne cannot escape one' s own history and one' s own responsibility that easily.
Så enkelt kan man inte smita ifrån sin egen historia och sitt eget ansvar.
EnglishWe can do this very easily for the costs associated with the intervention buy-up.
Det kan vi mycket enkelt göra för de omkostnader som hör samman med interventionsinköp.
EnglishGoogle Chrome saves your location information so that it can be easily retrieved.
Google Chrome sparar informationen om var du befinner dig så att den enkelt kan hämtas.
EnglishThis helps to easily identify the number of referrals to each advertiser.
På så sätt blir det enklare att identifiera antalet länkar till varje annonsör.
EnglishThese are things that can easily be solved by looking at the way we use land.
Dessa problem kan lösas enkelt genom att titta på vår användning av marken.
EnglishIt is important that ships should easily be able to dispose of their waste.
Det är viktigt att det finns ett smidigt sätt för fartygen att bli av med avfallet.