Como se fala "durability" em sueco

EN

"durability" em sueco

EN durability
volume_up
{substantivo}

1. geral

durability (também: sustainability, wear)
volume_up
hållbarhet {gên. com.}
A key feature of EU transport policy is durability.
Ett viktigt nyckelvärde i EU: s transportpolitik är hållbarhet.
A key feature of EU transport policy is durability.
Ett viktigt nyckelvärde i EU:s transportpolitik är hållbarhet.
President Berlusconi has just invited us to reflect upon the durability of European social welfare.
Ordförande Berlusconi har just uppmanat oss att fundera över den europeiska socialförsäkringens hållbarhet.
durability (também: constancy, continuance, permanence, permanency)
volume_up
varaktighet {gên. com.}
Och hur skulle man garantera deras varaktighet?
By this, I do not mean provisions that are applicable pending an amendment, but those with regulatory durability and robustness.
Då menar jag inte bestämmelser som gäller så länge ingen ändring sker, utan sådana som kännetecknas av varaktighet och stabilitet.
The reform process must, therefore, combine fairness with affordability and durability, with more simplification and efficiency.
Reformprocessen måste därför kombinera rättvisa med ekonomisk offervilja och varaktighet, med en högre grad av förenkling och effektivitet.
durability (também: lifespan)
volume_up
livslängd {gên. com.}
The durability and credibility of the Union for the Mediterranean depend on its ability to operate.
Medelhavsunionens livslängd och trovärdighet beror på dess samarbetsförmåga.
To this end, we have tightened up the provisions on the durability of emissions control devices.
Sålunda har vi skärpt bestämmelserna för de utsläppsrelevanta delarnas livslängd.
They are continually monitored by an on-board diagnostic system and, if Member States are suspicious, they may also carry out in-use tests to guarantee durability.
Medlemsstater kan också, om de har någon misstanke, verkställa övervakning eller besiktning i trafiken för att säkerställa livslängden.
durability (também: permanence, permanency)
volume_up
beständighet {gên. com.}
The aim is to investigate whether heat treatment can be supplemented with hot oil treatment to reinforce wood products durability in outdoor conditions, especially in ground contact.
Syftet är att undersöka om värmebehandling kan kompletteras med hetoljebehandling för att förstärka träprodukters beständighet vid utomhusexponering, särskilt i markkontakt.

2. negócios

durability (também: duration)
volume_up
varaktighet {gên. com.}
Och hur skulle man garantera deras varaktighet?
By this, I do not mean provisions that are applicable pending an amendment, but those with regulatory durability and robustness.
Då menar jag inte bestämmelser som gäller så länge ingen ändring sker, utan sådana som kännetecknas av varaktighet och stabilitet.
The reform process must, therefore, combine fairness with affordability and durability, with more simplification and efficiency.
Reformprocessen måste därför kombinera rättvisa med ekonomisk offervilja och varaktighet, med en högre grad av förenkling och effektivitet.

Sinônimos (inglês) para "durability":

durability
durable

Exemplos de uso para "durability" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFor two-wheelers, too, demands must be made on their durability.
Det skall alltså ställas krav på varaktigheten, även när det gäller tvåhjulingar.
EnglishThis situation raises the burning issue of European industry's durability.
Denna situation visar med skärpa på frågan om den europeiska industrin har möjlighet att överleva.
EnglishFor the durability and credibility of the bank, it may be important to keep significant reserves.
För bankens stadga och trovärdighet kan det vara viktigt att ha ordentliga reserver i beredskap.
EnglishThe Commission cannot accept increase of the durability requirement from 80, 000 km to 160, 000 km.
Kommissionen kan inte acceptera en ökning av hållbarhetskravet från 80 000 km till 160 000 km.
EnglishWe are pleased about the fact that there is far greater use made of the durability of the structural funds.
Vi är glada över det faktum att strukturfondernas uthållighet används i mycket större utsträckning.
EnglishFinally, the last criterion relates to the durability and sustainability of the development undertaken.
Det sista kriteriet slutligen, gäller den ingångsatta utvecklingens hållbara och försvarbara egenskaper.
EnglishI also support a durability test after ten years.
Jag ställer mig också bakom ett hållbarhetstest efter tio år.
EnglishIts practicality and durability depend on the design, the method of manufacture and the materials used.
Användbarheten och hållbarheten beror på utformningen, tillverkningsmetoden och på vilka material som används.
EnglishAnother important point is ensuring durability.
Det är också viktigt att säkra kvaliteten på sikt.
EnglishIn this way, manufacturers can ensure that all their products are exempt from indicating a date of minimum durability.
På detta sätt kan tillverkarna se till att alla deras produkter är undantagna från att ange en ”bäst-före-dag”.
EnglishThe severity of this problem intensifies further due to the durability of modern plastic waste: non-biodegradable plastic can spend years floating in our seas.
Problemet förvärras av att det moderna plastavfallet har en lång nedbrytningstid.
EnglishThus consumers must now demonstrate the durability of pollution control devices over 160 000 km instead of 80 000 km.
Konsumenterna måste nu alltså visa hållbarheten hos utsläppsbegränsande anordningar upp till 160 000 km i stället för 80 000 km.
EnglishWe also suggest of course that durability and monitoring should be increased, as with the passenger cars and light commercial vehicles.
Vidare föreslår vi naturligtvis att även kvaliteten och övervakningen ökas på samma sätt som för personbilar och för lätta lastbilar.
EnglishAt the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Samtidigt kombineras dessa punkter med fördelen av varaktigheten hos en urkund, varaktigheten av avtal och med rättssäkerhetsgarantin.
EnglishThey are continually monitored by an on-board diagnostic system and, if Member States are suspicious, they may also carry out in-use tests to guarantee durability.
Medlemsstater kan också, om de har någon misstanke, verkställa övervakning eller besiktning i trafiken för att säkerställa livslängden.
EnglishThe matters at issue are compulsory on-board diagnostics, the durability of emission purification systems and the standards which will be compulsory by 2005.
Det handlar om den obligatoriska fordonsburna diagnostekniken och hållbarheten i schemat för avgasrening och de obligatoriska normerna år 2005.
EnglishIn 2005, the European Parliament approved a written declaration on the durability of the European food aid programme for the most deprived persons.
År 2005 antog Europaparlamentet en förklaring, där det kräver att det europeiska programmet för livsmedelsbistånd till de sämst ställda ska permanenteras.
EnglishWe also hope that it will be possible to make further progress in that regard because in that way durability in the European Union will be enhanced.
Vi hoppas också att det skall vara möjligt att göra ytterligare framsteg eftersom hållbarheten i den europeiska gemenskapen därmed kommer att få en tydligare form.
EnglishThe report rightfully calls for closed-loop industrial systems, greater resource productivity, durability and re-use, recycling and remanufacturing.
I betänkandet uppmanas med rätta till slutna industriproduktionssystem, större resursproduktivitet, resurshållbarhet, återanvändning, materialåtervinning och återtillverkning.
EnglishI have heard little mention of the durability of convergence during the debate, and this seems to me to be an essential factor in the transition to the single currency.
Jag har hört mycket lite talas om den hållbara konvergensen under debatten, och det förefaller mig vara en grundläggande beståndsdel för övergången till den gemensamma valutan.