EN

cure {substantivo}

volume_up
1. geral
Such advances offer a potential cure for hitherto incurable diseases.
Dessa framsteg erbjuder ett potentiellt botemedel för hittills obotliga sjukdomar.
The rapporteur's proposed cure arouses disagreement on many points.
Det botemedel som föredraganden föreslår är felaktigt på flera punkter.
Are these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Är de bindande målen verkligen det fantastiska botemedel de alltid hyllas som här?
cure (também: fine, penance, ticket)
volume_up
bot {gên. com.}
The cure it suggests includes a financial transaction tax.
Den bot som föreslås omfattar en skatt på finansiella transaktioner.
There seemed to be no cure for this Meggendorferitis.
Det verkade inte finnas någon bot mot Meggendorfitis.
You are talking about prevention, diagnosis, treatment and cure.
Ni talar om förebyggande, diagnos, behandling och bot.
cure (também: box, treatment)
volume_up
kur {gên. com.}
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
EU är dock inte en krycka eller kur för ekonomisk kris.
In substance, this supposed remedy would not cure anything; in fact it would do quite the opposite.
I grund och botten ger denna påstådda kur ingen bot, nej tvärtom.
The cure will be hard to endure, but, hopefully, the loans now being spoken about will help to soften the negative effects of economic reform on the lives of the people.
Det är en tuff kur, men förhoppningsvis skall de nu nämnda lånen hjälpa till att lindra ekonomireformens negativa effekter på medborgarnas liv.
cure (também: assembly, flock, parish, township)
   Mr President, if there is one certainty about cancer it is that early diagnosis increases the chances of cure.
Om en sak är säker när det gäller cancer, så är det att en tidig diagnos ökar chanserna till tillfrisknande.
cure
I refuse, however, to believe that research into the curing of diseases must involve the use of human embryos.
Men att forskning som avser botande av sjukdomar måste använda sig av mänskliga embryon, det vägrar jag att tro på.
cure
2. religião
cure (também: incumbency)

Sinônimos (inglês) para "cure":

cure

Exemplos de uso para "cure" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) ”Det är bättre att förebygga än att behandla”, är mottot för kommissionen.
EnglishThe citizens' initiative is not the cure for all our ills, but it can be a huge help.
Medborgarinitiativet blir inget universalmedel, men det kan bli till stor hjälp.
English'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
”Enkelt” - om inte sjukdomen dödar fiskerisektorn så kommer ”botemedlet” att göra det.
EnglishAnd they kept on using the existing cure that they had on the two-year-olds and up.
Och de fortsatte använda botemedlet de redan hade på tvååringar och äldre.
EnglishOnce the disease has been diagnosed, it has to be treated so as to cure the patient.
När sjukdomen väl har diagnostiserats måste den behandlas så att patienten blir frisk.
EnglishThe Commission should remember that "an ounce of prevention is worth a pound of cure' .
Kommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas" .
EnglishWe hope, however, that the cure does not turn out to be worse than the disease.
Vi hoppas dock att botemedlet inte visar sig vara värre än sjukdomen.
EnglishThe Commission should remember that " an ounce of prevention is worth a pound of cure '.
Kommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas ".
EnglishAid relieves the risk of famine, but does not cure the evils which cause it.
Biståndet lindrar risken för hungersnöd, men botar inte det onda som är orsaken till den.
EnglishThe large countries of the euro area are ailing, but their cure can only come from themselves.
De stora länderna i euroområdet är krassliga, men de kan bara hjälpa sig själva.
EnglishWe should stop dreaming of cure-all renewable energy sources and remain realistic.
Vi måste sluta drömma om universalmedel i form av förnybara energikällor och vara realistiska.
EnglishMr President-in-Office of the Council, this cure is worse than the disease.
Herr rådsordförande! Den här medicinen gör större skada än sjukdomen.
EnglishFor TB and malaria, the economics of the cure are very different.
När det gäller tuberkulos och malaria är botemedlen ekonomiskt sett mycket olika.
EnglishThe world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
Världsekonomin har problem och lösningen kommer att vara mycket långsiktig.
EnglishFor this reason, body scanners are being introduced in a mad rush as if they were a miracle cure.
Därför införs kroppsskannrar i en vansinnig brådska som om de vore en mirakelkur.
EnglishUnfortunately, however, we cannot cure all the ills of the world even though we might want to.
Vi kan dock tyvärr inte förbättra hela världen, även om vi skulle vilja det.
EnglishHowever, it is a deteriorating condition with no cause and no cure.
Jag engagerade mig i frågan efter att ha träffat en grupp aktiva skotska MS-patienter.
EnglishLet us move forward with biogas, even if it is not a cure-all.
Låt oss fortsätta framåt med biogas, även om det inte är någon patentmedicin.
EnglishStrangely, these revelations didn't cure my low self-esteem, that feeling of otherness.
Konstigt nog botade inte dessa uppenbarelser min låga självkänsla, den där känslan av annanhet.
EnglishIn the current conditions, Mr President, the cure would therefore be worse than the disease.
Under nuvarande förhållanden, herr talman, skulle alltså botemedlet vara värre än det onda.