Como se fala "convened" em sueco

EN

"convened" em sueco

SV
EN

convened {particípio passado}

volume_up
convened
The NLD has called for Parliament to be convened by 21 August and has also repeatedly called on the military rulers to engage in dialogue.
NLD har uppmanat parlamentet att samlas den 21 augusti och har också vid upprepade tillfällen uppmanat de militära befälhavarna att föra en dialog.

Exemplos de uso para "convened" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis means that the Conference of Presidents will have to be convened this morning.
Det betyder att ordförandekonferensen måste kallas in under förmiddagen.
EnglishOn Monday an Extraordinary Energy Council was held, having been convened by Mr Fellegi.
I måndags hölls ett extra möte i rådet (energi), vilket hade sammankallats av Tamas Fellegi.
EnglishA week ago we convened in Tbilisi, where we adopted a number of decisive recommendations.
För en vecka sedan träffades vi i Tbilisi, där vi antog ett antal viktiga rekommendationer.
EnglishDid we not hear the rebel leader Kabila say that the new Berlin conference should be convened?
Hörde vi inte rebelledaren Kabila påstå att den nya konferensen i Berlin måste sammankallas?
EnglishThen, in stage 5, the Intergovernmental Conference would be convened, which should be brief and efficient.
Då inleds i fas V regeringskonferensen, vilken skall vara kort och effektiv.
EnglishWould we have convened a meeting to see what we could do about it?
Skulle vi då ha samlats för att se efter vad vi skall göra?
EnglishAdditional meetings are convened by the President of the European Council as and when required.
Ibland kallar Europeiska rådets ordförande till extramöten.
Englishresolution on whether the Meeting has been duly convened,
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
EnglishAt times I got the impression that we had convened as a group of accountants instead of society’s leaders.
Jag fick ibland intrycket av att vi var en grupp revisorer som träffades, i stället för politiska ledare.
EnglishIt shall be convened by its chairman at the request of the European Parliament, of the Council or of the Commission.
Den skall sammankallas av ordföranden på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen.
EnglishThe UN Security Council must also be urgently convened.
FN:s säkerhetsråd måste också sammankallas snarast.
EnglishIndeed, I share Mr Desama' s opinion in requesting that this trialogue should be convened as quickly as possible.
Jag instämmer för övrigt i yttrandet från Desama och ber om att detta trepartsmöte snart skall äga rum.
EnglishThe British Presidency convened a two-day meeting of experts from Member States last month in London.
Det brittiska ordförandeskapet samlade experter från medlemsstaterna till ett tvådagarsmöte i London förra månaden.
EnglishOn 16 October of this year, the Council convened in a joint formation of Ecofin and Justice and Social Affairs.
Den 16 oktober i år träffades rådet vid ett gemensamt sammanträde med Ekofin och rättsliga och inrikes frågor.
EnglishWe convened a Political and Security Committee meeting immediately after the Council meeting to follow up.
Omedelbart efter rådets möte sammankallade vi kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik för att göra en uppföljning.
EnglishYou have not sought contact and have not convened any delegation meetings to discuss this particular issue.
Ni har inte försökt få kontakt. Ni har inte bett om sammanträde i delegationen för att ordentligt diskutera dessa punkter.
EnglishA high-level group from all Member States will be convened to which regular progress reports will be made.
Det kommer att bildas en högnivågrupp med företrädare från alla medlemsstater som kommer att få regelbundna lägesrapporter.
EnglishTwo months later, the Council rejected the amendments again, which meant that the Conciliation Committee was convened.
Två månader senare avslog rådet åter ändringsförslagen, vilket ledde till att förlikningskommittén sammankallades.
EnglishThis was an independent panel of international scientists from 12 countries convened by the World Health Organisation.
Det var en oberoende panel av internationella forskare från 12 länder som sammankallats av Världshälsoorganisationen.
EnglishThe UN General Assembly will be convened in New York on 24 September, while at EU level no action seems to be under specific consideration.
FN:s generalförsamling sammanträder i New York den 24 september.