Como se fala "contravention" em sueco

EN

"contravention" em sueco

EN contravention
volume_up
{substantivo}

contravention (também: affront, impingement, indignity, infringement)
volume_up
kränkning {gên. com.}
he describes the policy as a serious contravention of international humanitarian law.
Han har även förklarat att denna politik är en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt.
It is, of course, a direct contravention of international humanitarian law to use civilians in this way.
Det är förstås en direkt kränkning av internationell humanitär rätt att använda civila på det här sättet.
This boils down to ‘sexual apartheid’ and implies a contravention of the free and individual right to elect and be elected.
Detta inskränker sig till ”könsapartheid” och innebär en kränkning av den fria och individuella rätten att välja och bli vald.
contravention (também: breach, infringement)
volume_up
överträdelse {gên. com.}
The current situation is a glaring contravention of the principles enshrined in the Convention.
Den nuvarande situationen är en uppenbar överträdelse av principerna i konventionen.
In my group, we do not advocate the contravention of existing agreements.
I min grupp förespråkar vi inte någon överträdelse av gällande avtal.
The fact that all three measures benefited some animals does not constitute a contravention of the provisions of Community law.
Det faktum att vissa djur berördes av alla tre åtgärderna utgör inte någon överträdelse av gemenskapens rättsliga bestämmelser.

Sinônimos (inglês) para "contravention":

contravention
English

Exemplos de uso para "contravention" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is also in contravention of the internal market and the free movement of goods.
Det strider också mot den inre marknaden och den fria rörligheten för varor.
EnglishThe application of the death penalty is in complete contravention of human rights.
Tillämpningen av dödsstraffet går stick i stäv mot mänskliga rättigheter.
EnglishOf course not all such investments will be in contravention of international law.
Alla sådana investeringar kommer naturligtvis inte att stå i strid med internationell lag.
EnglishSubject: Possible exports of beef from the United Kingdom in contravention of the embargo
Angående: Eventuell export av nötkött från Förenade kungariket trots exportförbudet
EnglishHow will the Commission prevent contravention of EU law regarding cross-contamination?
Hur ska kommissionen förhindra överträdelser av EU-rätten när det gäller korskontaminering?
EnglishIn Vietnam, what is taking place is being done in contravention of formally existing law.
Det som sker i Vietnam är i strid mot formell befintlig lagstiftning.
EnglishA French sun king is leading the Convention in contravention of all the democratic ground rules.
Det är en fransk solkung som leder konventet i strid med alla demokratiska spelregler.
EnglishSubject: Authorisation of the Drogenbos incinerator in contravention of European legislation
Angående: Tillstånd för en förbränningsugn i Drogenbos i strid med gemenskapslagstiftningen
EnglishThe death penalty is downgrading and is in contravention of the universal principle of justice.
Dödsstraffet är downgrading och står i strid med den universella rättfärdighetsprincipen.
EnglishIn 2008, billions of euro were paid out in contravention of the rules.
2008 betalades miljarder euro ut i strid mot bestämmelserna.
EnglishIn the war against Iraq, cluster bombs and landmines are to be used, in contravention of international law.
Detta strider mot internationell rätt. Om detta tiger rådet, herr ordförande.
EnglishThe majority of the Member States, but not all, have recognised Kosovo in contravention of international law.
Majoriteten medlemsstater, men inte alla, har erkänt Kosovo i strid mot folkrätten.
EnglishThis report is in contravention of the Treaties and, in particular, of Articles 12 and 13 of the 1976 Act.
Betänkandet strider mot fördragen, i synnerhet artiklarna 12 och 13 i 1976 års rättsakt.
EnglishOf those 60, 28.5% were implemented in contravention of EU rules governing invitations for tenders.
Av dessa 60 var 28,5 procent genomförda stick i stäv mot EU:s bestämmelser om anbudsförfaranden.
EnglishOf those 60, 28.5 % were implemented in contravention of EU rules governing invitations for tenders.
Av dessa 60 var 28,5 procent genomförda stick i stäv mot EU: s bestämmelser om anbudsförfaranden.
EnglishFurthermore, it is in fact in contravention of Community law.
Dessutom strider det i själva verket mot gemenskapsrätten.
EnglishApparently this is now in contravention of an EU directive, although there is a legal doubt about this.
Uppenbarligen strider detta nu mot ett EG-direktiv, trots att det finns rättsliga tvivel kring detta.
EnglishWe have seen how Parliament has voted down the minority groups in contravention of clear legal principles.
Vi har upplevt att parlamentet kör över minoritetsgrupperna i strid mot tydliga rättsliga principer.
EnglishThe sea blockade is not in contravention of international law.
Sjöblockaden strider inte mot internationell rätt.
EnglishTo date, France is still in contravention of Community law, because the directive has still not been transposed.
Frankrike bryter fortfarande mot gemenskapsrätten eftersom direktivet ännu inte har införlivats.