Como se fala "to contain" em sueco

EN

"to contain" em sueco

EN to contain
volume_up
[contained|contained] {verbo}

1. geral

to contain (também: includes)
They all contain a principle of equality that also applies to this proposal.
De innehåller alla en likabehandlingsprincip som även gäller detta förslag.
Unfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.
Tyvärr innehåller de åtskilliga motsägelser där de går emot kompromisserna.
These amendments contain measures which most certainly were not mentioned earlier.
Dessa ändringsförslag innehåller villkor som överhuvudtaget inte togs upp nyss.
On the first page specify which option fields should contain the group element.
På första sidan definierar Du vilka alternativfält gruppelementet ska innehålla.
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Säljvärdet i koden bör inte innehålla ett valutaprefix ($) eller kommatecken (,).
The budgets will therefore have to contain certain remarks to make this possible.
Budgetarna bör därför innehålla vissa påpekanden som gör detta möjligt.
These agreements seem to have become a common tool 'to contain the flow' of irregular migrants.
Dessa avtal verkar ha blivit ett vanligt instrument för att ”hålla tillbaka flödet” av illegala migranter.
We must not forget that the purpose of the regulation is to contain fluorinated gas emissions and not to ban them.
Vi får inte glömma att syftet med förordningen är hålla tillbaka utsläppen av fluorerade gaser och inte att förbjuda dem.
They contain relatively little on socio-economic issues, and, as for what they do contain, I do rather wonder whether we might agree with it.
Det står dock ganska litet om den socialekonomiska problematiken, och angående det som står är frågan om vi verkligen kan hålla med om det.
We should consider what exactly Russia would be attempting to contain.
Vi bör fundera över exakt vad Ryssland skulle försöka att hindra.
Of particular importance to the Canary Islands is the recent effort made to contain illegal immigration by sea.
Av särskild vikt för Kanarieöarna är ansträngningarna att hindra olaglig invandring sjövägen.
Good preparation is of vital importance in preventing or containing disasters.
. – Bra förberedelser är av avgörande betydelse för att förebygga eller hindra katastrofer.
This strategy must contain an action plan for the protection of the marine environment that includes targets, resources and timetables.
Denna strategi måste innefatta målsättningar, resurser och tidsramar.
PNR records tend to contain very summary data and, on average, no more than 10 fields, with very basic information.
Passageraruppgifter brukar innefatta mycket summariska uppgifter och i genomsnitt inte mer än 10 fält med uppgifter som innehåller mycket grundläggande information.
Relevant legislation implementing the directive need not necessarily contain a specific reference to the principle of fair compensation.
Den relevanta lagstiftningen för genomförande av direktivet behöver inte nödvändigtvis innefatta en uttrycklig hänvisning till principen om rimlig kompensation.
These agreements seem to have become a common tool 'to contain the flow' of irregular migrants.
Dessa avtal verkar ha blivit ett vanligt instrument för att ”hålla tillbaka flödet” av illegala migranter.
We must not forget that the purpose of the regulation is to contain fluorinated gas emissions and not to ban them.
Vi får inte glömma att syftet med förordningen är hålla tillbaka utsläppen av fluorerade gaser och inte att förbjuda dem.
That means that the policy of containing Iran only by half-hearted sanctions and diplomacy has failed.
Det betyder att politiken att hålla tillbaka Iran enbart genom halvhjärtade sanktioner och diplomati har misslyckats.
I know you could scarcely contain your delight at what we said about reforming the United Nations.
Jag vet att ni knappast kunde tygla er glädje över det vi berättade om FN-reformerna.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
Jag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
I hope that we were able to contain this, going forward.
Jag hoppas att vi har kunnat tygla detta, genom att gå vidare.
This menu contains the commands for controlling the view of the document contents on the screen.
Den här menyn innehåller kommandon som används till styra hur dokumentinnehållet ser ut på bildskärmen.
The View menu contains commands for controlling the display of the spreadsheet window and contents.
Visa-menyn innehåller kommandon som används till att styra hur tabelldokumentfönstret och dokumentinnehållet ser ut på bildskärmen.
Moreover, I believe that the rapporteur’s contribution contains many important points which should definitely do more to direct our overall thinking as we face the future.
För övrigt anser jag att föredraganden har många viktiga poänger i sitt inlägg som definitivt borde styra vårt tänkande i högre grad och rent allmänt inför framtiden.
In fact, it's so massively rich that it can contain the four other top industrialized nations' economies inside itself, it's so vastly rich.
Faktum är, att det är så enormt rikt Att det kan rymma de fyra andra industrialiserade toppländernas ekonomier inuti sig självt, så väldigt rikt är det.
We note that President Obama has said that an agreement should neither contain only certain elements nor merely be a political declaration.
Vi noterar att president Obama har talat om en överenskommelse som vare sig skulle rymma bara vissa delar eller bara är en politisk deklaration.

2. matemática

Luckily, the Irish Government has been able to contain it; the same goes for Britain.
Lyckligtvis har den irländska regeringen kunnat begränsa omfattningen; samma sak gäller för Förenade kungariket.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
För att begränsa detta fenomen måste finskuren tobak kunna fungera som ersättning för cigaretter.
If we manage this we will be able to contain this problem as much here as in other areas.
Om vi lyckas med detta, kan vi begränsa problemet så långt, som det över huvud taget är möjligt.

3. militar

to contain
If you look closely at the amendment, it contains a proposal to the effect that the Member States agree between themselves to cooperate in this way.
Om man läser ändringsförslaget noggrant ser man att det innebär att medlemsstaterna själva skall avtala om att binda upp sig på det viset.
Finally, I think it is premature to commit ourselves to extending the labelling system to processed products containing beef, as suggested in proposed Amendment No 40.
Slutligen anser jag att det är förhastat att binda sig vid en utvidgning av märkningssystemet till förädlingsprodukter som innehåller nötkött, vilket föreslås i ändringsförslag 40.

Exemplos de uso para "to contain" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFor example, the European Commission' s proposal did not contain a review clause.
Det fanns till exempel ingen kontrollklausul i Europeiska kommissionens förslag.
EnglishThey contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
De omfattar viktiga punkter som ligger i linje med det som vi strävar mot i EU.
EnglishThe questions raised by you and others contain extremely valuable suggestions.
De frågor som har tagits upp - av er och andra - är mycket värdefulla bidrag.
EnglishBecause the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
För i vattenbassängen måste även andra isotoper än kobolt och cesium förekomma.
EnglishDraw a rectangle as a text box, which can contain names and job titles, for example.
Rita en tom eller en fylld rektangel med eller utan rundade hörn, som en namnskylt.
EnglishThe report does, however, contain a number of points which I cannot support.
Jag skulle dock vilja peka på ett par punkter i betänkandet som jag inte kan stödja.
EnglishIndeed, this 'may contain ' label does not inform; nobody is any the wiser.
Denna may contain-etikett ger nämligen ingen information; ingen blir klokare av den.
EnglishIndeed, this 'may contain' label does not inform; nobody is any the wiser.
Denna may contain-etikett ger nämligen ingen information; ingen blir klokare av den.
EnglishToday's human rights violations contain the seeds of tomorrow's conflicts.
Dagens kränkningar av mänskliga rättigheter är orsaken till morgondagens konflikter.
EnglishThis document does not contain any references to the subject raised in the question.
I detta dokument görs ingen som helst hänvisning till det ärende som tas upp i frågan.
EnglishIt is very irritating if lifestyle medicines are found to contain no active ingredients.
Det är mycket störande när livsstilsläkemedel konstateras sakna aktiva substanser.
EnglishOur proposals contain another element, however, which has most often given rise to debate.
Bland våra förslag finns emellertid ett som kanske oftast föranlett diskussioner.
EnglishWhat it does contain is a lot of words, which are often contradictory and irrelevant.
Däremot sägs en massa saker som ofta är motsägelsefulla och irrelevanta.
EnglishThere are already alternatives on the market that do not contain fluoro-organic compounds.
Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar.
EnglishHowever, if they contain adulterating substances these must be identified.
Om det däremot finns ämnen i dem som innebär en risk så måste de spåras.
EnglishEvery day, survey after survey appears, and they all contain different results.
Varje dag kommer nya undersökningar, och alla visar olika resultat.
EnglishIn English it is " must contain ' while it should be " must not contain... '.
På engelska är ordalydelsen " must contain... " emedan den bör bli " must not contain... ".
EnglishParts of it have been strengthened, but other parts may well contain too many compromises.
Vissa avsnitt har stärkts, andra har vi kanske fått kompromissa litet för mycket med.
EnglishMy constituent runs a small business which happens to contain all women employees.
Hon driver ett litet företag som råkar ha bara kvinnliga anställda.
EnglishOnly thus will we contain the risk of a repeat of such accidents.
Endast därigenom kan risken för en upprepning av olyckor av detta slag stoppas.