Como se fala "to constrain" em sueco

EN

"to constrain" em sueco

EN

to constrain [constrained|constrained] {verbo}

volume_up
We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.
Vi gav inte vårt stöd till de ändringsförslag som syftade till att begränsa kvothöjningarna.
By releasing human energies, not capping or constraining them.
Genom att frigöra människors energi, och inte skydda eller begränsa dem.
This constrains the exercise of the Commission's executive powers under the Treaty.
Detta skulle begränsa kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter i enlighet med fördraget.
I am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.
Jag är ingen anhängare av globalisering, utan jag säger bara att globaliseringen är ett faktum; vi kan inte hindra globaliseringen.

Exemplos de uso para "to constrain" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIts aim will not be to constrain local authorities, but rather to help them.
Syftet med dem ska inte vara att hålla tillbaka de lokala myndigheterna, utan snarare att hjälpa dem.
EnglishIn my opinion, it is better to convince than to constrain.
Det är enligt min uppfattning bättre att övertyga än att tvinga.
EnglishAt the same time, several national laws constrain surveillance.
Samtidigt hindrar flera nationella lagar övervakningen.
EnglishIncreased bureaucracy and interference in contracts between companies will constrain the labour market.
Genom att öka byråkratin och ingripa i avtal mellan företag åstadkommer man en stelbent arbetsmarknad.
EnglishWe cannot constrain the next Parliament and prevent it from exercising its budgetary powers by a simple majority agreement.
Vi kan inte binda nästa parlament, och förhindra parlamentets utövande av budgetbefogenheterna, i ett avtal med enkel majoritet.
EnglishThis proposal does not excessively constrain action by the Member States, and it should also lead to significantly less subjective error and fewer accidents.
Förslaget inskränker inte i alltför hög utsträckning medlemsstaternas verksamhet, och det bör också leda till avsevärt mindre subjektiva fel och färre olyckor.
EnglishNext, Mrs Buitenweg tried hard to constrain its content, but she did not erase the original wrong direction taken by the initiative or its risks.
Buitenweg har därefter försökt anstränga sig för att staka ut innehållet, men hon har inte fått bort den ursprungliga känslan av misstag i detta initiativ eller dess risker.
EnglishKorea is in fact known to be keeping in force certain laws that contain major plant-health restrictions, which severely constrain our agricultural producers.
Korea är faktiskt känt för att ha vissa lagar som innefattar omfattande fytosanitära hinder, något som skapar allvarliga begränsningar för våra jordbruksproducenter.
EnglishSuch a priority should, of course, be seriously taken into account initially in the context of competitions for posts, but it must not constrain the actual outcome in practice.
Sådana preferenser måste man naturligtvis ta stor hänsyn till förebyggande i samband med uttagningsförfaranden, men de kan inte konkret sätta villkoren för slutresultatet.
EnglishWe have to make sure that our legislation does not constrict the growth of technology and does not constrain the growth of competition that is going to come through these new forms of technology.
Vi måste se till att vår lagstiftning inte hindrar teknikutvecklingen och den ökande konkurrens som kommer att ske som ett resultat av dessa nya teknikformer.