Como se fala "come what may" em sueco

EN

"come what may" em sueco

EN

come what may

volume_up
Come what may, Commissioner, I would like to focus on the fight against poverty.
Vad som än händer, herr kommissionsledamot, vill jag betona kampen mot fattigdomen.
That help, unfortunately, must be forced through against the will of the generals, come what may.
Denna hjälp måste tyvärr påtvingas mot generalernas vilja, vad som än händer.
The internal market must become a reality, come what may.
Den inre marknaden måste förverkligas vad som än händer.

Traduções parecidas para come what may em Sueco

to come verbo
what advérbio
Swedish
what pronome
may substantivo
Swedish
may verbo
May substantivo
Swedish

Exemplos de uso para "come what may" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishCome what may, we must ensure that we have efficiency, transparency and controlled costs.
Vi måste obetingat ta hänsyn till effektivitet, öppenhet och kostnadskontroll.
EnglishCome what may, there must be some follow-up to this document in the European Parliament.
Den här handlingen måste hur som helst följas upp i parlamentet.
EnglishHowever, come what may, we need a geographical information system.
Ett geografiskt informationssystem krävs dock i varje enskilt fall.
EnglishFellow MEPs, we must rescue this directive and keep it come what may.
Kolleger! Vi måste i alla fall rädda det här direktivet, behålla det, vi måste se till att vi får det.
EnglishI therefore fail to understand why some speakers state that Turkey will become a Member of the European Union, come what may.
Den inställningen sammanfattar exakt vad som håller på att gå fel med Europeiska unionen.
EnglishThis is obviously about the Council wanting, come what may, to catch the eight o’clock flight back to Austria.
Det är uppenbart att rådet, under alla omständigheter, vill hinna med åttaflyget tillbaka till Österrike.
EnglishSo it is obvious, even to the blind, that the Afghan people will go on producing opium come what may.
Så till och med en blind kan se att det afghanska folket kommer att fortsätta att producera opium, vad som än sker.
EnglishThis is obviously about the Council wanting, come what may, to catch the eight o’ clock flight back to Austria.
Det är uppenbart att rådet, under alla omständigheter, vill hinna med åttaflyget tillbaka till Österrike.
EnglishOtherwise, we will do so elsewhere, come what may.
I annat fall får vi göra det någon annanstans.
EnglishThat is something we must avoid come what may.
EnglishCome what may, the Commission will be present until the end of the debate.
Hur som helst kommer kommissionen att vara närvarande under hela debatten och jag kan ändå svara på en del av frågorna.
EnglishMr President, must we remain loyal to our single market principles come what may, or are we interested in people as well?
Herr ordförande! Måste vi under alla omständigheter vara trogna vår inre marknadsprincip, eller intresserar även människorna oss?
EnglishI therefore fail to understand why some speakers state that Turkey will become a Member of the European Union, come what may.
Därför kan jag inte förstå varför vissa talare påstår att Turkiet under alla omständigheter kommer att bli medlem i Europeiska unionen.
EnglishChecks at the external borders will be carried out come what may, regardless of whether there is an External Frontiers Convention.
Kontrollen av de yttre gränserna genomförs under alla omständigheter, med eller utan koppling till konventionen om de yttre gränserna.
EnglishIt would therefore appear that the translator wanted to exonerate the Spanish Government and its Greek supporters, come what may.
Därför verkar det som om översättaren ville befria den spanska regeringen och dess grekiska hantlangare från ansvar under alla förhållanden.
EnglishThis is an important sign that majority voting is a crucial pre-requisite to the European Union's being able to function come what may.
Det är ett viktigt tecken på att majoritetsbeslutet är en avgörande förutsättning för att Europeiska unionen skall kunna arbeta i alla sammanhang.
EnglishThis is an important sign that majority voting is a crucial pre-requisite to the European Union' s being able to function come what may.
Det är ett viktigt tecken på att majoritetsbeslutet är en avgörande förutsättning för att Europeiska unionen skall kunna arbeta i alla sammanhang.
EnglishAs such, we should all be positive about these prospects and the SIS II system, which is a necessity, must, come what may, proceed quickly.
Därför bör vi alla vara positiva till dessa utsikter, och vi måste hur som helst snabbt gå vidare med SIS II-systemet, vilket är en nödvändighet.
EnglishIts priority, at the time, was the creation of the single market, come what may, rather than the safety of food for European consumers.
Kommissionens dåvarande prioritering var att till varje pris förverkliga den inre marknaden, och inte de europeiska konsumenternas livsmedelssäkerhet.
EnglishHowever, I must also remind you that, come what may, the Council must declare its acceptance of the outcome of the negotiations on Article 28 and set a new tariff.
Jag vill dock även påminna er om att rådet hur som helst måste vara införstått med resultaten av förhandlingarna enligt artikel 28 vid fastslåendet av en ny tull.