EN clearly
volume_up
{advérbio}

clearly (também: articulately, clear, explicitly, legibly)
The direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
De direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
Product designations must be clearly defined, simple and comprehensible.
Produkternas beteckningar måste definieras tydligt och vara enkla och begripliga.
It clearly shows the importance that Parliament gives to the Mediterranean region.
Det visar tydligt vilken betydelse parlamentet tillmäter Medelhavsområdet.
clearly (também: clear, serenely, unequivocally, bright)
volume_up
klart {adv.}
Clearly there is no objection to that because the Treaty spelled it out.
Helt klart finns ingen invändning mot detta eftersom fördraget klart uttalar detta.
Furthermore, women are clearly under-represented in regional development.
Även i det regionala utvecklingsarbetet är kvinnorna klart underrepresenterade.
The practice clearly contravenes the obligations of the Geneva Convention.
Handläggningen strider klart mot Genèvekonventionens förpliktelser.
The naming of two Socialist Commissioners was clearly politically motivated.
Namngivandet av två socialdemokratiska kommissionärer hade uppenbarligen politiska motiv.
We clearly ought to enter into the conciliation procedure with the Council.
Vi tvingas uppenbarligen gå in i ett förlikningsförfarande med rådet.
Parliament's decision has clearly been taken to heart by the Commission.
Parlamentets beslut ignorerades uppenbarligen inte av kommissionen.
clearly (também: assuredly, doubtless, firmly, infallibly)
Clearly the constitutionalisation of the Treaties will have to be postponed to a later date.
Det är helt säkert att fördragens konstitutionalisering kommer att skjutas på framtiden.
Clearly many Members would agree with that and that is decent political debate.
Många ledamöter skulle säkert hålla med om det och det hör till en anständig politisk debatt.
We are clearly going to approve this text, but with great scepticism.
Vi kommer säkert att godkänna denna text, men med stor skepsis.
clearly (também: apparently, evidently, manifestly, belike)
The wind of change clearly died down when it reached the Commission, however.
Däremot gjorde förändringens vind tydligen ett stopp vid kommissionen.
Turkey is clearly crucial to the peace and stability of this continent.
Turkiet har tydligen stor betydelse för freden och stabiliteten på denna kontinent.
Clearly, Mrs Schmidbauer, this will not be supported by Parliament either.
Schmidbauer, tydligen kommer detta inte heller att finna något understöd i parlamentet.

Exemplos de uso para "clearly" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishThe commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
Kommentarerna till bilderna är betecknande för den uppenbara avsikten att skada.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Utskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid. "
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishOverall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more.
Den totala biogasproduktionen ökar, men jag anser absolut att vi kan göra mer.
EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Jag uppfattar det som att detta verkligen var huvudfrågan för Europaparlamentet.
EnglishSo for this purpose I believe that we clearly need to promote second-generation.
Därför tror jag absolut att vi måste främja andra generationens investeringar.
EnglishClearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
Det är naturligtvis inte det slutgiltiga målet, men det är åtminstone en början.
EnglishSuch an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Ett sådant, i mina ögon, väldigt märkligt ställningstagande bör uppmärksammas.
EnglishThe establishment of objective investigatory commissions clearly has a place here.
Inrättandet av objektiva undersökningskommissioner har definitivt en plats här.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: "Gäller endast inom Europeiska unionens område".
EnglishClearly we have discussed those political issues with Kosovar representatives.
Vi har naturligtvis diskuterat dessa politiska frågor med företrädare för Kosovo.
EnglishThat is why there is clearly some confusion over exactly what we are voting on.
Det är skälet till att det är viss förvirring över vad vi nu egentligen röstar om.
EnglishThis position clearly gives us a responsibility to help the developing countries.
Denna position medför naturligtvis ett ansvar att hjälpa utvecklingsländerna.
EnglishThis is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
Detta är otvivelaktigt ett uttryck som borde användas om djur och inte om människor.
EnglishThis renewed EU sustainability strategy should be clearly visible from the outside.
Denna förnyade europeiska strategi för hållbarhet bör vara synlig från utsidan.
EnglishIt is clearly the case that the single European currency system is operating well.
Både unionsmedborgarna, näringslivet och investerarna har förtroende för systemet.
EnglishThe final vote can clearly not take place before the annex has been voted on.
Slutomröstningen kunde givetvis inte genomföras innan man hade röstat om bilagan.
EnglishI would say quite clearly once again: we in Parliament cannot simply make demands.
Jag säger en än gång med all tydlighet: Även vi som parlament kan inte bara kräva.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".