Como se fala "brie" em sueco

EN

"brie" em sueco

volume_up
brie {subst.}
SV

"brie" em inglês

volume_up
brie {gên. com.}
EN

EN brie
volume_up
{substantivo}

1. gastronomia

brie (também: Brie)
volume_up
brie {gên. com.}
Our fellow MEP, André Brie provides a clear and plausible answer to this.
Vår ärade kollega André Brie tillhandahåller ett klart och rimligt svar.
If that is your message, Mr Brie, then I could recommend a ‘ yes’.
Om det är ert budskap, herr Brie, då skulle jag kunna rekommendera ett ” ja ”.
Thank you to everyone for your collaboration and especially to Mr Stubb and Mr Brie.
Jag vill tacka er alla för ert samarbete och särskilt Alexander Stubb och André Brie.
brie (também: Brie)
volume_up
brieost {gên. com.}

Exemplos de uso para "brie" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI therefore agree with Mr MacCormick' s proposal not to waive Mr Brie' s immunity.
Därför ställer jag mig bakom MacCormicks förslag om att inte upphäva Bries immunitet.
EnglishMoreover, in the Brie report, we have an assurance that industrial products can be made as safe as possible.
I Briebetänkandet har vi dessutom en försäkran om att industriprodukter kan göras så säkra som möjligt.
EnglishAt the same time, we will also have strengthened market control, not least as a result of Mr Brie's report.
Samtidigt kommer vi även att få en skärpt marknadskontroll, inte minst till följd av André Bries betänkande.
EnglishRequest for the waiver of the parliamentary immunity of Mr Brie
Begäran om upphävande av Bries immunitet
EnglishBrie's report.
I hopp om detta röstade jag för André Bries betänkande.
EnglishMr Brie's report on the stabilisation of Afghanistan over-simplifies what is a very complex situation on the ground.
André Bries betänkande om stabiliseringen av Afghanistan förenklar alltför mycket vad som på ort och ställe är en mycket komplicerad situation.
EnglishMadam President, I would like to confirm what the rapporteur, Mr MacCormick, has said in relation to the request for the waiver of Mr Brie' s immunity.
Fru talman! Jag vill bekräfta det föredragande MacCormick sade angående begäran om upphävande av ledamot Bries immunitet.
EnglishMadam President, this is a request from the Generalstaatsanwalt of the Landgericht of Berlin to lift the immunity of Mr André Brie, a Member of this House.
Fru talman! Detta handlar om en begäran från statsåklagaren vid Berlins provinsdomstol att upphäva André Bries immunitet.
EnglishI would like to make a point concerning one of the three components of this package: Mr Brie's report on accreditation and market surveillance.
Jag har en sak jag vill säga angående en av de tre delarna i paketet: André Bries betänkande om ackreditering och marknadsövervakning.
EnglishMadam President, I would like to confirm what the rapporteur, Mr MacCormick, has said in relation to the request for the waiver of Mr Brie's immunity.
Det är ett stort nöje för mig att rekommendera betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden för kammaren.
English. - I welcome André Brie's proposal for regulation on the accreditation and market surveillance of products in the European Community.
skriftlig. - (EN) Jag välkomnar André Bries förslag till förordning om ackreditering och marknadsövervakning av produkter inom Europeiska gemenskapen.
EnglishMy Group will recommend that everyone reads the original report produced by Mr Brie so that they will understand the nature of the challenges facing us in Afghanistan.
Min grupp rekommenderar att alla läser André Bries ursprungliga betänkande så att de inser de utmaningar vi står inför i Afghanistan.
EnglishReport (A5-0151/2000) by Mr MacCormick, on behalf of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, on the request for waiver of the immunity of Andreas Brie.
Betänkande (A5-0151/2000) av MacCormick för utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden om begäran om upphävande av Andreas Bries immunitet.
EnglishFinally I should like to condemn the remarks that were made by Mr Brie when he talked about the Taliban and the Americans in the same breath: I think that was disgraceful.
Avslutningsvis skulle jag vilja fördöma de kommentarer André Bries fällde när han i praktiken likställde talibanerna och amerikanerna. Det var ovärdigt.
EnglishThe next item is the report (A5-0151/2000) by Mr MacCormick, on behalf of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, on the request for waiver of the immunity of Andreas Brie.
Nästa punkt på föredragningslistan är betänkande (A5-0151/2000) av MacCormick för utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden om begäran om upphävande av Andreas Bries immunitet.
EnglishThe agreed compromise includes the transfer of some of the articles dealing with the CE mark to the report by Mr Brie on market surveillance, so that they can be put into practice more quickly.
Den överenskomna kompromissen omfattar överföringen av vissa av artiklarna om EG-märkning till André Bries betänkande om marknadsövervakning, så att de snabbare kan införas i praktiken.
EnglishThe Brie report on Afghanistan brings us face to face with this reality by reminding us of certain essential truths, including the need to speed up the pace of reform and reconstruction.
Briebetänkandet om Afghanistan får oss att stå öga mot öga med verkligheten genom att vi blir påminda om vissa viktiga sanningar, som behovet av att påskynda reformprocessen och återuppbyggnaden.