Como se fala "between the lines" em sueco

EN

"between the lines" em sueco

EN

between the lines [exemplo]

volume_up
between the lines
This is a considerable risk and it becomes evident when we read between the lines.
Enligt min mening är den risken inte försumbar, om man läser litet mellan raderna.
The European Council's report attests to this if one reads between the lines.
Europeiska rådets rapport är ett intyg på detta om man läser mellan raderna.
In this case, there is no additional spacing between the lines.
Här finns inget extra avstånd mellan raderna.

Exemplos de uso para "between the lines" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis was a so-called pipeline that was created between budget lines 3307 - information policy - and 3308.
Där rörde det sig om en så kallad pipeline som lades in mellan budgetposten Informationspolitik 3307 och 3308.
EnglishI hope that reading between the lines will make it clear that my aim is to give the report a positive, encouraging tone.
Jag hoppas att ni kan läsa genom raderna att mitt mål är att ge betänkandet en positiv och uppmuntrande ton.
EnglishDetermine the spacing between the lines here.
Här definierar Du avståndet mellan rader.
EnglishFirstly, we made a recommendation regarding a procedure to be followed in order to differentiate between subscriber lines.
För det första har vi gett ut en rekommendation avseende det förfaringssätt som skall iakttas då man delar upp anslutningar.
EnglishWe must also be careful that we do not endanger the balance of spending between budgetary lines too much, because many are near the minimum possible level of appropriations.
Vi måste också vara försiktiga så att vi inte riskerar utgiftsbalansen mellan de olika budgetposterna alltför mycket, för många ligger nära minimilinjen för avsättningar / anslag.