Como se fala "between" em sueco

EN

"between" em sueco

SV
EN

between {advérbio}

volume_up
1. "in the interval"
between (também: in between)
It is an energy resource which is halfway between being renewable and non-renewable.
Det är en energikälla som ligger mitt emellan förnybar och icke-förnybar energi.
Relations between states are of course negotiated formally by their governments.
Förbindelser stater emellan förhandlas naturligtvis mellan regeringar.
In addition, this system poses a problem of solidarity between Member States.
Systemet innebär dessutom ett solidaritetsproblem medlemsstaterna emellan.

Sinônimos (inglês) para "between":

between

Exemplos de uso para "between" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Det har ställts ett par frågor om att jämföra situationen i olika medlemsstater.
EnglishIn our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
Pressens roll i samband med demokrati verkar i vår region vara en självklarhet.
EnglishOnly a few issues remain under negotiation between Parliament and the Council.
Det finns bara ett fåtal sakfrågor kvar som parlamentet och rådet förhandlar om.
EnglishFirstly, the compatibility between this regulation and the directive we adopted.
För det första, huruvida denna förordning är förenlig med det direktiv vi antagit.
EnglishSimilarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
På samma sätt anser jag inte att vi måste välja antingen Nice eller Lissabon.
EnglishThe content of the agreements has progressed steadily between Lomé I and Lomé VI.
Från Lomé I till Lomé VI har det skett ständiga förbättringar av avtalsinnehållet.
EnglishThere are many things that now seem possible or, in any event, easier, between us.
Det innebär också en mycket positiv signal för unionens samarbete med detta land.
EnglishHow can we combat trafficking if there is no cooperation between Member States?
Hur skall vi kunna bekämpa människohandeln om medlemsstaterna inte samarbetar?
EnglishIn this area you can select between the Visible, Printable and Protected options.
I det här området väljer du bland alternativen Synlig, Utskrivbar och Spärrad.
EnglishOn the other hand we have very good experience of cooperation between authorities.
Vi har å andra sidan riktigt goda erfarenheter av samarbetet med myndigheterna.
EnglishDefine the indentation distance between the paragraph and the right page margin.
Här ställer du in hur långt texten ska dras in från högermarginalen på sidan.
EnglishBetween now and the 2009 elections, Europe will be playing for its own future.
Från och med nu och fram till valet 2009 kommer EU att kämpa för sin egen framtid.
EnglishAnd who supervises the quality of cross-border cooperation between supervisors?
Och vem övervakar kvaliteten i tillsynsmyndigheternas gränsöverskridande samarbete?
EnglishThe science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
Forskningen visar att vi måste befinna oss på de högre nivåerna på 25-40 procent.
EnglishThe framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
Ramdirektivet kommer att vara färdigt någon gång under hösten 2010 och våren 2011.
EnglishIt is also the most common cause of death among women aged between 35 and 59.
Det är också den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldersgruppen 35-59 år.
EnglishI urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
Jag uppmanar er att visa flexibilitet innan omröstningen genomförs, herr Hatzidakis.
EnglishTechnical evaluations are done by scientists and discussed between scientists.
Tekniska utvärderingar skall göras av forskare som diskuterar dem sinsemellan.
EnglishIn this, a distinction must be made between political management and implementation.
I det sammanhanget måste politiskt styre och politiskt verkställande särskiljas.
EnglishThe possible solutions vary between Member States, regions and communities.
Det finns olika möjliga lösningar i olika medlemsstater, regioner och samhällen.