Como se fala "better than" em sueco

EN

"better than" em sueco

EN

better than {adjetivo}

volume_up
better than
This summit was better than the Cairo Summit, but that was hardly difficult!
Detta toppmöte var bättre än toppmötet i Kairo, men det var knappast så svårt!
The text might not be the best, but it is an opportunity and is better than nothing.
Texten kanske inte är den bästa, men den är ett tillfälle och bättre än ingenting.
It is not much, and it is not enough, but it is better than nothing.
Det är inte mycket och det är inte tillräckligt men det är bättre än inget.

Exemplos de uso para "better than" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishBetter late than never because all companies must be primed for the 21st century.
Bättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
EnglishMany children still died, but it was certainly better than what they had before.
Många barn dog fortfarande, men det var definitivt bättre än det de hade tidigare.
EnglishA compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.
En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.
EnglishHe described the Council as being 'better than expected and worse than hoped for'.
Han beskrev människorättsrådet som ”bättre än väntat men sämre än man hoppats”.
English(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) ”Det är bättre att förebygga än att behandla”, är mottot för kommissionen.
EnglishThe principle that prevention is better than cure has proven to be true here.
Principen att det är bättre att förebygga än att bota har visat sig vara riktig.
EnglishThe document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
Dokumentet är balanserat och man kan säga följande om det: bättre sent än aldrig.
EnglishThe compromise that has now been proposed is better than the original motion.
Den kompromiss som nu har arbetats fram är bättre än det ursprungliga förslaget.
EnglishIt is better to rely on cooperation; the carrot works a lot better than the stick.
Det är bättre att bygga på samarbete; moroten fungerar mycket bättre än käppen.
EnglishNow I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
Nu har jag börjat tro att en dålig konstitution inte är bättre än ingenting alls.
EnglishPeople better qualified than I on this subject have spoken strongly on the matter.
Det har höjts mäktigare röster än min egen för bestämda uttalanden i denna fråga.
EnglishAnd nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers.
Och ingen annanstans finns det ett bättre exempel på detta än med bröderna Wright.
EnglishThe rules Sweden had before were better and clearer than the current EU rules.
De regler som Sverige hade tidigare var bättre och tydligare än dagens EU-regler.
EnglishWe are proposing an alternative that is much better than the current situation.
Vi föreslår ett alternativ som är mycket bättre än den nuvarande situationen.
EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Jag anser att formuleringen av det ändringsförslaget var bättre än ursprungstexten.
EnglishThere is nothing better than when a family can eat at least one meal together.
Det finns inget bättre än när familjen kan äta åtminstone ett mål tillsammans.
EnglishWhy is Ireland performing better than a great many of the larger Member States?
Varför? Varför utvecklas Irland bättre än något av de större medlemsländerna?
EnglishBecause the Night Fox is trying to prove he's better than Ryan and his friends.
Därför att The Night Fox försöker bevisa att han är bättre än Ryan och hans vänner.
EnglishConcerning smoking ban exceptions, these are better than having no ban at all.
När det gäller undantag från rökförbuden är dessa bättre än inga förbud alls.
EnglishA tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
Det handlar inte bara om att avge löften utan om att faktiskt göra någonting.

Traduções parecidas para better than em Sueco

better advérbio
better adjetivo
Swedish
better substantivo
than conjunção
than preposição
Swedish
other than preposição
better late than never
rather than conjunção
rather than preposição
better off
bigger than adjetivo