EN

better {comparativo}

volume_up
better
To have a better Europe, we need better institutions to deliver better results.
För att få ett bättre EU behöver vi bättre institutioner som skapar bättre resultat.
Better air also means a better environment, which in turn means better health.
Med bättre luft får vi också bättre miljö, som i sin tur ger bättre hälsa.
We need even better cooperation with the Commission and even better coordination.
Vi behöver ett ännu bättre samarbete med kommissionen, ännu bättre sdamordning.

Exemplos de uso para "better" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

EnglishCompanies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Först och främst behöver vi bättre samordning mellan de nationella rättssystemen.
EnglishThat is something we should do better now, if we still have the chance to do so.
Detta är något vi bör göra bättre nu, om vi fortfarande har chansen att göra det.
EnglishIt will certainly give us a much stronger framework and a better time allowance.
Det kommer förvisso att ge oss en mycket starkare ram och en bättre tidsmarginal.
EnglishBetter late than never because all companies must be primed for the 21st century.
Bättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
EnglishA better quality of service is needed, as the Cashman report rightly points out.
Tjänsternas kvalitet måste höjas, vilket med rätta påpekas i Cashmans betänkande.
EnglishIn the current crisis situation, it is better to do more, rather than to wait.
I den aktuella krissituationen är det bäst att göra mer i stället för att vänta.
EnglishIt appears that this has helped us to understand better the dangers that we face.
Det tycks som om detta har hjälpt oss att bättre förstå de faror vi står inför.
EnglishBetter maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Bättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
EnglishEssentially, millions of Europeans will be better protected by this instrument.
I slutändan kommer miljoner européer att skyddas bättre genom detta instrument.
EnglishIt means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler? i åtanke.
EnglishIn my opinion, the only argument in favour is that the public is better informed.
Enligt min åsikt är det enda argumentet att allmänheten får bättre information.
EnglishThe PPE finds the Commission proposal quite good, but we think it could be better.
Kommissionsförslaget får högt betyg av PPE, men vi menar att det kan förbättras.
EnglishThat is a better solution, because our fisheries colleagues will not have to wait.
Det är en bättre lösning, eftersom kollegorna från fisket då inte behöver vänta.
EnglishI would not mind that if the markings were better, but in my opinion they are not.
Det skulle jag inte ha några invändningar mot om märkningarna skulle bli bättre.
EnglishMany children still died, but it was certainly better than what they had before.
Många barn dog fortfarande, men det var definitivt bättre än det de hade tidigare.
EnglishNew products have to be patented, and the easier it is to do that, the better.
Nya produkter måste patenteras och ju enklare det är att göra det, desto bättre.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Jag var medveten om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen.
EnglishA compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.
En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.

"better gauge" em sueco

better gauge
Swedish
  • bättre mätare
Mais chevron_right

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

"better golfer" em sueco

better golfer
Swedish
  • bättre golfare
Mais chevron_right

"better governance" em sueco

better governance
Swedish
  • bättre styrning
Mais chevron_right

Sinônimos (inglês) para "better":

better