EN agree
volume_up
{advérbio}

agree
It is the fault of the national governments, because they could not agree.
Det är de nationella regeringarnas fel eftersom de inte kunde komma överens.
The problem is that the methods of calculation in the Member States still do not entirely agree.
Problemet är att beräkningsmetoderna mellan medlemsstaterna ännu inte stämmer överens.
I think this is an issue which is not acceptable and we can all agree on that.
Jag tror att vi alla kan vara överens om att detta inte är godtagbart.

Exemplos de uso para "agree" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
Jag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
EnglishI do not agree with the honourable Member that our pleas fall on deaf ears.
   . – Jag håller inte med ledamoten om att våra vädjanden klingar för döva öron.
EnglishWhether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.
Grunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.
EnglishI agree entirely with your proposal. I only regret that it should come so late.
Jag instämmer fullständigt i ert förslag, men jag beklagar att det kom först nu.
EnglishParliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
Parlamentet kan fatta majoritetsbeslut, i rådet krävs det ett godkännande av 15.
EnglishI must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
Jag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Vi samtycker inte till dessa förslag och vi hoppas att de inte kommer att antas.
EnglishTo that extent, I agree with the remarks made by a previous speaker, Mr Schulz.
I detta avseende instämmer jag i det som föregående talare Schulz redogjort för.
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Vi håller också med om att man måste stärka uppgiftsskyddet under en viss period.
EnglishI do not, however, agree with the methods by which we should achieve this aim.
Jag instämmer dock inte i de metoder som används för att vi ska uppnå detta mål.
English(GA) I do not agree with the Commissioner at all that things are satisfactory.
(GA) Jag håller inte med kommissionsledamoten om att allt är tillfredsställande.
EnglishThere are, however, two specific areas where I do not entirely agree with you.
Det finns emellertid två specifika områden där jag helt och fullt håller med er.
EnglishWe do not agree, however, that the EU should fund the Via Baltica highway project.
Vi anser emellertid inte att EU skall finansiera motorvägsprojektet Via Baltica.
EnglishPlease agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
Gå med på att ”sanning” infogas: försoning som baseras på sanning och hågkomst.
EnglishThe Commission can agree to Amendments 8, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 39 and 40.
Kommissionen kan godta ändringsförslagen 8, 9, 10, 11, 15, 16, 25, 26, 39 och 40.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Jag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
English   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
   – Herr talman! Jag är absolut för att främja ett europeiskt tillväxtinitiativ.
EnglishMr De Rossa has said a great deal on this issue with which I agree wholeheartedly.
Proinsias De Rossa har sagt mycket i denna fråga som jag helhjärtat instämmer i.
EnglishI would welcome those statements and I entirely agree with what has been said.
Jag vill välkomna dessa uttalanden och jag håller helt med om vad som har sagts.
EnglishThis corresponds exactly with what Mrs Marinucci thinks is important and we agree.
Det överensstämmer exakt med vad Marinucci anser vara viktigt och vi håller med.