Como se fala "absent" em sueco

EN

"absent" em sueco

EN absent
volume_up
{adjetivo}

Every time there is a serious situation, Europe seems to be absent.
Varje gång situationen är allvarlig och dramatisk tycks Europa frånvarande.
As for the social aspects, they were completely absent from the Green Paper.
När det gäller den sociala dimensionen var den totalt frånvarande i grönboken.
It has basically been absent, with no cohesion and no reflexes.
Man har i princip varit frånvarande, saknat sammanhållning och reaktioner.
absent
Moreover, follow-up and assessment are inadequate; in fact, according to the assessment report, they are absent.
I själva verket är de enligt utvärderingsrapporten obefintliga.
These regions of Slovakia often face very basic problems, with sewerage systems being inadequate or even absent in some regions.
Dessa områden i Slovakien står ofta inför helt fundamentala problem, med avloppssystem som är otillräckliga eller till och med obefintliga i vissa områden.
However, this flexibility is essential for certain recurring situations where deadlock occurs because tax exemption mechanisms are absent or impractical.
Denna flexibilitet är nödvändig i vissa låsta situationer som med jämna mellanrum uppstår när mekanismerna för att bevilja skattebefrielse är obefintliga eller inte kan tillämpas.
absent (também: non-existent)

Sinônimos (inglês) para "absent":

absent

Exemplos de uso para "absent" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishYet the European institutions and a sense of European identity have been absent.
Det råder en stor frånvaro av europeiska institutioner, den europeiska identiteten.
English. - (DE) Mr President, as you see, Mr Solana is absent.
för PSE-gruppen. - (DE) Herr talman! Som ni kan se är inte Javier Solana närvarande.
EnglishConfidence cannot be created to order, and it is absent at the present time.
Det går inte att beordra fram förtroende, och förtroende saknas för närvarande.
English(FR) Mr President, I note that the Court of Auditors is absent from this House.
(FR) Herr talman! Jag konstaterar att revisionsrätten inte är närvarande i kammaren.
EnglishThese charges may vary between Member States and be absent in some cases.
   . Dessa avgifter kan variera mellan medlemsstaterna och i vissa fall saknas helt.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights is absent from the Treaty and I regret this.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna saknas i fördraget, och jag beklagar detta.
EnglishMr Ferri is absent this afternoon and cannot stay behind to present his report.
Ferri är inte här i eftermiddag och kan inte stanna för att lägga fram sitt betänkande.
EnglishAnd as you are well informed, you will see that the Council is clearly absent.
Och eftersom ni är välinformerad ser ni hur uppenbar rådets frånvaro är.
EnglishI am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.
Jag kan konstatera att ni var borta från Europaparlamentet under åren 1996 till 1999.
EnglishThe whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
Förutsättningen för genomförandet av gemenskapens regelverk finns inte.
EnglishWhy, when each individual country can opt to be absent with regard to these?
Varför, när varje enskilt land kan välja att inte delta i dessa frågor?
EnglishThe backup Javascript configuration file was absent or had errors.
Säkerhetskopian av konfigurationsfilen för Javascript finns inte eller är felaktig.
EnglishI would also like, although they are absent, to mention the Commission and the Council.
Jag skulle också vilja vända mig till kommissionen och rådet även om de inte är närvarande.
EnglishWe are absent in decision making and I got your message that we must change that.
Vi deltar inte i beslutsprocessen och jag har uppfattat ert budskap om att vi måste ändra på det.
EnglishThat, I believe, is the one important message that is, lamentably, absent from this resolution.
Det anser jag är ett viktigt budskap som beklagligtvis saknas i den här resolutionen.
EnglishI noted that a good many MEPs were absent from the conciliation procedure.
Jag märkte under förlikningen att frånvaron bland Europaparlamentets ledamöter var ganska stor.
EnglishNo area of financial markets will be absent from this review.
Inget område på finansmarknaderna kommer att uteslutas från denna granskning.
EnglishIn addition to being absent, the Council takes decisions without consulting Parliament.
Bortsett från att rådet icke är närvarande, så tar man där beslut utan att rådfråga parlamentet.
EnglishThis element is present in your texts, but it is absent from what is done and what is said!
Detta element finns i era texter men saknas i det som görs och sägs!
EnglishUntil now, justice has been rather absent from the general debate.
En rättvisa som man fram till nu i allmänhet inte har nämnt i debatten.