Como se fala "important" em romeno

EN

"important" em romeno

RO

"important" em inglês

EN important
volume_up
{adjetivo}

important (também: high-profile, serious)
volume_up
important {adj. m.}
Turkey is an important neighbour, an important, respected NATO partner.
Turcia este un vecin important, un partener NATO important şi respectat.
This is very important in the case of such an important neighbour of the European Union.
Acest lucru este foarte important în cazul unui vecin atât de important al Uniunii Europene.
It is very important for me to hear your views on this very important matter.
Pentru mine este foarte important să vă aud părerile în legătură cu acest subiect important.
important (também: great)
volume_up
mare {adj. m.} (important)
It is therefore important to understand the multiplicity of responses.
Prin urmare, este important să înţelegem numărul mare de răspunsuri.
This instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.
Acest instrument poate fi de mare importanţă pentru întreprinderile mici si mijlocii.
It is also a major energy supplier and an important trading partner.
Este un mare furnizor de energie şi un important partener comercial.
important
volume_up
puternic {adj. m.} (important)
It is also important that societal stakeholders are more strongly represented.
De asemenea, este important ca părţile sociale interesate să fie reprezentate mai puternic.
We are all agreed that a strong second pillar is important.
Cu toții am fost de acord că un al doilea pilon puternic este important.
It is very important that the European Union has a very strong and visible role to play in Haiti.
Este foarte important ca Uniunea Europeană să joace un rol foarte puternic și vizibil în Haiti.
important (também: considerable, eloquent, expressive, meaningful)
The Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
Acordul de la Doha va constitui un pas semnificativ înainte în cadrul acestui sector important.
This was actually a very important and significant step forward.
Acesta a fost, de fapt, un foarte important și semnificativ pas înainte.
This is a very important and highly significant event from our point of view.
Acesta este un eveniment foarte important şi extrem de semnificativ din punctul nostru de vedere.
important
volume_up
major {adj. m.} (important)
. - This is a major report with important consequences for EU citizens.
. - Acest raport este unul major, cu consecinţe importante pentru cetăţenii europeni.
It represents major progress in relations with the Commission and is an important step towards closer cooperation.
Reprezintă un progres major în relațiile cu Comisia și este un pas important înainte spre o colaborare mai strânsă.
In such a case, this major heading that cohesion policy represents is also extremely important.
Într-un astfel de caz, acest capitol major pe care îl reprezintă politica de coeziune este, de asemenea, extrem de important.
important (também: composed, earnest, genuine, reliable)
volume_up
serios {adj. m.}
It is important that Parliament takes its responsibility for international agreements very seriously.
Este important ca Parlamentul să își ia foarte în serios responsabilitatea pentru acordurile internaționale.
It is important that the Commission that will be approved here in Parliament today takes this challenge seriously.
Este important ca această Comisie, care va fi aprobată astăzi în Parlament, să ia în serios această provocare.
People sometimes joke, as well as say in all seriousness, that strict and clear standards are the EU's most important export.
Uneori oamenii glumesc şi afirmă şi serios că cel mai important export al UE sunt standardele clare şi stricte.
important (também: significant, of consequence)
volume_up
însemnat {adj. m.}
It is very important for us to have you in the Chamber to discuss such an important topic.
Prezenţa dumneavoastră în această Cameră este foarte importantă pentru a discuta un subiect atât de însemnat.
An EU crisis reaction mission should play an important role there.
O misiune UE pentru răspuns în situaţii de criză ar trebui să joace un rol însemnat acolo.
This is, without a doubt, an important date in Austria's history, as it effectively signified the establishment of Austria's statehood and dignity.
Aceasta este, fără îndoială, o dată importantă din istoria Austriei, deoarece a însemnat efectiv înfiinţarea statului şi demnităţii Austriei.
important (também: distinguished, precious, talented, valuable)
volume_up
valoros {adj. m.}
That is why we must safeguard the competitiveness of our shipping as a valuable asset; it is very important to Europe.
Iată motivul pentru care trebuie să garantăm competitivitatea transportului maritim ca un capital valoros; este un aspect foarte important pentru Europa.
I should like to congratulate the rapporteur, Mr Sterckx, and the entire negotiating team on achieving a valuable compromise on this important issue.
Aş dori să îl felicit pe raportor, dl Sterckx, şi întreaga echipă de negociere pentru că au reuşit să realizeze un compromis valoros cu privire la această temă.
important
important (também: weighty)

Sinônimos (inglês) para "important":

important

Exemplos de uso para "important" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSome things are extremely important to support these countries into the future.
Unele lucruri sunt extrem de importante pentru a sprijini aceste țări în viitor.
EnglishThe establishment of an evaluation mechanism is important for all Member States.
Instituirea unui mecanism de evaluare este importantă pentru toate statele membre.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Aș dori să revin asupra a patru puncte importante obținute în această directivă.
EnglishThe procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
Procedura este importantă, la fel ca activitatea Comisiei pentru control bugetar.
EnglishCredit, then, is the answer, but as we were saying, the important thing is how.
Creditul este, deci, răspunsul, dar, aşa cum spuneam, contează modul de realizare.
EnglishThe motion for a resolution highlights a very significant and important matter.
Propunerea de rezoluție subliniază o chestiune foarte semnificativă și importantă.
EnglishThe result is that this is also an important part of the Europe 2020 strategy.
Rezultatul este că și aceasta este o parte importantă a Strategiei Europa 2020.
EnglishA very important question is, of course, the safety of the scanners for health.
O chestiune foarte importantă este, fireşte, siguranţa scanerelor pentru sănătate.
EnglishHowever, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
Totuşi, acesta nu este sfârşitul crizei şi mai avem lucruri importante de făcut.
EnglishModernising residential buildings offers particularly important opportunities.
Modernizarea clădirilor rezidenţiale oferă oportunităţi deosebit de importante.
EnglishTherefore, such vitally important projects should be financed with EU funds.
De aceea, astfel de proiecte esenţiale trebuie finanţate din fonduri comunitare.
EnglishThat is not to say that the country's hydrocarbon resources are not important.
Aceasta nu înseamnă că resursele de hidrocarburi ale ţării nu sunt importante.
EnglishThese are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
Acestea sunt patru teme pe care le consider importante pentru următorii câţiva ani.
EnglishMarket support measures are recognised as being an important part of the CAP.
Măsurile de susţinere a pieţei sunt recunoscute drept o parte importantă din PAC.
EnglishThe Helsinki Process has contributed to important historical changes in Europe.
Procesul de la Helsinki a contribuit la schimbările istorice importante din Europa.
EnglishThese agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.
Aceste acorduri sunt importante; ne permit să asigurăm trasabilitatea lemnului.
EnglishThe Atlantic region is particularly important for fishing, transport and energy.
Regiunea atlantică este deosebit de importantă pentru pescuit, transport și energie.
EnglishHowever, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.
Totuși, continuarea reformei procesului Bologna este mai importantă ca niciodată.
EnglishThe preparation of human resources is more important than the quality of buildings.
Pregătirea resurselor umane este mai importantă decât calitatea construcțiilor.
EnglishThe government has taken some important steps in strengthening human rights.
Guvernul a luat câteva măsuri importante pentru consolidarea drepturilor omului.