Como se fala "development" em romeno

EN

"development" em romeno

EN development
volume_up
{substantivo}

development (também: accretion, growth, increase, upsurge)
The Doha Development Round was certainly meant to be a development round.
Runda Doha pentru dezvoltare a fost cu siguranţă menită să fie o rundă de dezvoltare.
I am talking about development policy, not just official development assistance.
Mă refer la politicile de dezvoltare, nu doar la asistenţa oficială pentru dezvoltare.
One crucial development issue is ending the deforestation of rainforests.
O problemă esenţială de dezvoltare este oprirea defrişării pădurilor tropicale.
development (também: evolution)
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
Aceasta este o evoluţie bine-venită şi sigur că sunt încă necesare măsuri suplimentare.
This is a positive development, one that my group and I very much welcome.
Aceasta este o evoluţie pozitivă, pe care grupul meu şi cu mine o salutăm călduros.
Such a development would be ominous for Canadian workers' pay and conditions.
O astfel de evoluţie ar fi ameninţătoare pentru salariile şi condiţiile lucrătorilor canadieni.
development (também: accretion, growth, increase, increment)
Subject: Uneven environment for growth and development in Member States
Subiect: Mediul inegal pentru creştere şi dezvoltare în statele membre
The region needs to increase its economic development and cultural exchange agreements.
Regiunea are nevoie de creştere economică şi de acorduri de schimb cultural.
We need to start talking about growth and development again.
Trebuie să vorbim din nou despre creştere şi dezvoltare.
development
volume_up
proces {n.} (dezvoltare)
I believe that we cannot praise this development process highly enough.
Eu cred că nu putem lăuda acest proces de dezvoltare suficient de mult.
It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.
Impactul asupra dezvoltării ulterioare a întregului proces de integrare europeană va fi unul semnificativ.
It will thus play a strategic role as a forerunner of this new process of integration and development.
Astfel, aceasta joacă un rol strategic de premergător al acestui proces nou de integrare și de dezvoltare.
development
volume_up
ridicare {f.} (dezvoltare)

Sinônimos (inglês) para "development":

development

Exemplos de uso para "development" em romeno

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishThe development of transport is a factor which facilitates the delivery of aid.
Dezvoltarea transportului este un factor care facilitează furnizarea de ajutor.
EnglishNot only that, but their development forms part of the solution to our crisis.
Nu doar atât, însă dezvoltarea acestora face parte din soluţia la criza noastră.
EnglishHealth is not only a universal right, but also a part of economic development.
Sănătatea nu este doar un drept universal, ci şi o parte a dezvoltării economice.
EnglishTo conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
Pentru a încheia pe scurt - și BEI întâmpină probleme în domeniul dezvoltării.
EnglishIt also brings advantages for children in terms of their healthy development.
Acest lucru aduce de asemenea avantaje pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor.
EnglishThe latter will therefore be involved in the development of the Lisbon Agenda.
Prin urmare, ultimul aspect va fi inclus în elaborarea Agendei de la Lisabona.
EnglishThe situation regarding the error rate in rural development is rather different.
Situaţia privind rata de eroare în dezvoltarea rurală este oarecum diferită.
EnglishTrade agreements with South American states represent a very positive development.
Acordurile comerciale cu statele sud-americane reprezintă o evoluție pozitivă.
EnglishThe next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Pentru prima dată, următorul summit G20 va include pe agenda sa și tema dezvoltării.
EnglishWe urgently need measures for the economic development of the Roma communities.
Avem nevoie urgentă de măsuri pentru dezvoltarea economică a comunităţilor de romi.
EnglishThey are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
Ele reprezintă o aplicare ostentativă a dezvoltării capitaliste care duce la criză.
EnglishLet us safeguard this development, which is also something this proposal does.
Să protejăm această realizare, aşa cum se doreşte şi prin prezenta propunere.
EnglishUrban and rural areas play a dynamic role in regional economic development.
Zonele urbane și rurale joacă un rol dinamic în dezvoltarea economică regională.
EnglishThere can be no social, human and economic development if there is no prosperity.
Nu poate exista dezvoltarea socială, umană și economică dacă nu există prosperitate.
EnglishAnother important aspect is also the development of alternative sources of funding.
Un alt aspect important este și dezvoltarea surselor alternative de finanțare.
EnglishFirstly, the issue of whether to include a chapter on sustainable development.
În primul rând, dilema de a include sau nu un capitol privind dezvoltarea durabilă.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Ajutorul de stat poate fi oferit doar pentru dezvoltarea de produse noi, inovatoare.
EnglishThe EU should now be promoting a consistent approach to sustainable development.
UE trebuie acum să promoveze o abordare consecventă a dezvoltării durabile.
EnglishSupport for the development of electric vehicles may have numerous benefits.
Sprijinirea producţiei de vehicule electrice poate să aibă numeroase beneficii.