Como se fala "workers" em polonês

EN

"workers" em polonês

volume_up
worker {subst.}

EN workers
volume_up
{plural}

workers (também: staff, employees)
Swedish, Austrian and Dutch workers are being sacrificed to globalisation.
Szwedzcy, austriaccy i holenderscy pracownicy są składani w ofierze globalizacji.
Workers across Europe have a right to decent work, to equality for all workers.
Wszyscy pracownicy w całej Europie mają prawo do godziwej pracy i do równego traktowania.
Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
Europejscy pracownicy muszą być zdolni dostosować się do wymagań gospodarki.
workers
volume_up
robotnicy {m. pl.}
However, Irish workers and community activists are fighting back.
Irlandzcy robotnicy i działacze społeczni przechodzą jednak do kontrofensywy.
(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.
(PT) W Portugalii robotnicy wielu sektorów walczą o swoje prawa.
That is to no avail: workers and employees should not be made to suffer.
Nikt na tym nie skorzysta; nie wolno dopuścić, aby ucierpieli robotnicy czy pracownicy.

Sinônimos (inglês) para "worker":

worker

Exemplos de uso para "workers" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Nic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.
EnglishUnfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.
Niestety liczba migrujących pracowników jest najwyższa na obszarach wiejskich.
EnglishTherefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
W związku z tym traktaty należy zmienić, tak aby chroniły interesy pracowników.
EnglishWe expect the new Commission to restructure the Posting of Workers Directive.
Od nowej Komisji oczekujemy zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
EnglishIt is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
Przyznaję, że wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zatrudnienia osób starszych.
EnglishWhen the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
Kiedy przybyli ratownicy udało im się go uratować - nie było uszkodzeń mózgu!
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Możemy z nimi konkurować jedynie obniżając standard życia naszych robotników.
EnglishHowever, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
Ale na protest polskich stoczniowców z ubiegłego tygodnia należy spojrzeć inaczej.
Englishdevelop new policies for exploiting workers and infringing their social rights,
tworzą nowe polityki służące wyzyskiwaniu robotników i naruszaniu i praw socjalnych,
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Kolejnym kluczowym aspektem jest ustawiczna edukacja i szkolenie pracowników.
EnglishLet us not forget that the Directive is aimed at helping both workers and contractors.
Nie zapominajmy, iż dyrektywa ma służyć zarówno pracownikom, jak i usługodawcom.
EnglishWe would want that help to be provided by sovereign states to their own workers.
Chcielibyśmy, aby pomoc ta była przekazywana przez suwerenne państwa swoim obywatelom.
EnglishWe cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Nie wolno nam dopuścić, aby konkurencyjność osłabiała ochronę praw pracowników.
EnglishThey prate, they speak arrogantly: All the workers of iniquity boast themselves.
Długoż będą świegotać i hardzie mówić, chlubiąc się wszyscy, którzy czynią nieprawość?
EnglishWe need to find a way to protect workers and to protect the vulnerable as well.
Musimy znaleźć sposób ochrony pracowników, ale także chronić osoby słabsze.
EnglishAnd that includes all the children of the foreign workers who are in the country.
A to obejmuje dzieci zagranicznych pracowników, którzy przebywają w kraju.
EnglishVain hopes, Mr Sarkozy, since you are unable to convince even the Paris metro workers.
Płonne nadzieje, M. Président, skoro nawet metra w Paryżu nie może pan przekonać.
EnglishMr Correia de Campos is concerned about movement of workers. Well, so am I.
Pana posła Correię de Camposa niepokoi kwestia przepływu pracowników - mnie także.
EnglishILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (vote)
Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych (głosowanie)
EnglishIs it the intention that increased job insecurity should be the workers' contribution?
Czy Komisja chce, by wkładem pracowników była zwiększona niepewność zatrudnienia?