Como se fala "walk" em polonês

EN

"walk" em polonês

volume_up
walk {subst.}
PL

"walka" em inglês

EN walk
volume_up
{substantivo}

1. geral

walk (também: stroll, perambulation)
Instead they're talking about their next nature walk, exchanging recipes, and yes, they pray.
Zazwyczaj rozmawiają gdzie się wybrać na spacer, wymieniają się przepisami, i oczywiście modlą się.
Panbanisha is longing to go for a walk in the woods.
Panbanishy marzy się spacer w lesie.
If this thing goes only three times as fast as walking -- three times -- a 30-minute walk becomes 10 minutes.
Jeśli Segway porusza się 3 razy szybciej niż pieszy, 30-minutowy spacer trwa 10 minut.
walk (também: march)
18-81 years) and baseline 6-minute walk test distance between 100 and 450 metres inclusive (mean:
18- 81 lat) i wyjściowym wynikiem testu 6 - minutowego marszu pomiędzy 100 a 450 m (średnio 344 m).
Clinical efficacy as measured by 6-minute walk distance could be less in elderly patients.
Skuteczność kliniczna mierzona za pomocą testu 6 minutowego marszu może być mniejsza u pacjentów w podeszłym wieku.
A mean placebo corrected increase in walk distance of 26 metres was observed in favour of sildenafil (95 % CI:
Zaobserwowano średnie wydłużenie dystansu sześciominutowego marszu o 26 metrów na korzyść syldenafilu (95 % CI:
walk (também: hiking)

2. hipismo

walk

3. esporte

walk (também: walking, race walking)
disturbed coordination, unsteady walk (gait disturbance), pressure on the brain (intracranial
zaburzenia koordynacji, niestabilny chód, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, ucisk na
migraine, disturbed coordination, unsteady walk (gait disturbance), disorder of sense of smell
migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk
AM: It certainly affects the way you walk, yes.
AM: Na pewno wpływa na chód.

Exemplos de uso para "walk" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishFor which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
EnglishIf I were to walk into a room -- like right now, I have no idea what you think of me.
Wchodząc do sali, tak jak wszedłem tutaj, nie ma pojęcia co ludzie o mnie myślą.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishCelgene Europe Ltd Riverside House Riverside Walk Windsor SL4 1NA United Kingdom
Celgene Europe Ltd., Riverside House, Riverside Walk, Windsor, SL4 1NA, Wielka Brytania
EnglishAnd what I normally do is walk 'round a room -- (Laughter) -- trying to find one.
Moja metoda polega więc na przejściu się po pokoju, (Śmiech) aby znaleźć takie włókno.
EnglishAnd these heroes, they come from every walk of life, all sorts of backgrounds.
Ci bohaterowie pochodzą z różnych dziedzin życia, ze wszystkich środowisk.
Englishwho in the generations gone by suffered all the nations to walk in their own ways.
Który za przeszłych wieków dopuszczał wszystkim poganom, aby chodzili za drogami swemi.
EnglishEvery trip to the store, or to church or to a friend's house occasions a walk.
Każde wyjście do sklepu, kościoła albo do znajomych to okazja do spaceru.
EnglishBecause under this scenario, we walk further and further away from the current climate.
Ponieważ przy tym scenariuszu oddalamy się coraz bardziej od obecnego klimatu.
EnglishHe layeth up sound wisdom for the upright; [He is] a shield to them that walk in integrity;
On zachowuje uprzejmym prawdziwą mądrość; on jest tarczą chodzącym w szczerości,
EnglishThat thou mayest walk in the way of good men, And keep the paths of the righteous.
A przetoż będziesz chodził drogą dobrych, a ścieżek sprawiedliwych będziesz przestrzegał.
EnglishThen shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.
Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.
EnglishWalking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
To zabawne, gdy idziecie, poruszacie się ramię w ramię we wspólnym kierunku.
EnglishPatients could walk significantly further after treatment with Thelin.
Po leczeniu preparatem Thelin pacjenci mogli pokonywać znacznie większą odległość.
EnglishBlessed are they that are perfect in the way, Who walk in the law of Jehovah.
Błogosławieni, którzy żyją bez nagany, którzy chodzą w zakonie Pańskim,
EnglishBut as for me, I will walk in mine integrity: Redeem me, and be merciful unto me.
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
EnglishWalk with wise men, and thou shalt be wise; But the companion of fools shall smart for it.
Kto chodzi z mądrymi, mądrym będzie; ale kto towarzyszy z głupimi, startym będzie.
EnglishWhich is easier, to say, Thy sins are forgiven thee; or to say, Arise and walk?
Cóż jest łatwiejszego, rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź?
EnglishIf a man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
Jeźli kto chodzi we dnie, nie obrazi się; bo widzi światłość tego świata.
EnglishAnd what this does is it leads people to walk into their stores asking this question.
Z tego powodu ludzie wchodzący do sklepu zadają pytanie "Czy mogę kupić zwykły telefon?