Como se fala "vehemently" em polonês

EN

"vehemently" em polonês

EN vehemently
volume_up
{advérbio}

vehemently (também: exponentially, fiercely, sharply, violently)
For them, a bit of rhetoric is enough, which we can only vehemently oppose.
W ich przekonaniu nieco retoryki wystarczy, przeciwko czemu chcieliśmy gwałtownie zaprotestować.
We are vehemently opposed to the Council's request for additional EU budget allocations for military spending as part of the European Security and Defence Policy.
Gwałtownie sprzeciwiamy się wnioskowi Rady o dodatkowe alokacje budżetowe UE na wydatki militarne jako część europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Sinônimos (inglês) para "vehement":

vehement

Exemplos de uso para "vehemently" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut he spake exceedingly vehemently, If I must die with thee, I will not deny thee.
Ale on tem więcej mówił: Bym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie.
EnglishAnd the chief priests and the scribes stood, vehemently accusing him.
A przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie stali, potężnie skarżąc nań.
EnglishAll the speakers who have vehemently spoken against discrimination have talked about the principle.
Wszyscy mówcy, którzy tak żarliwie sprzeciwiali się dyskryminacji, mówili o zasadzie.
EnglishMy group stands for full transparency and vehemently opposes the criminalisation of citizens.
Moja grupa opowiada się za pełną przejrzystością i ostro sprzeciwia się kryminalizowaniu obywateli.
EnglishI must make it clear, though, that I vehemently reject the regulations on soil protection.
Chcę jednak jasno powiedzieć, że zdecydowanie sprzeciwiam się uregulowaniom prawnym w sprawie ochrony gleby.
EnglishThe Dutch Party for Freedom, on whose behalf I am speaking, is vehemently opposed to this policy.
Holenderska Partia na rzecz Wolności, w której imieniu przemawiam, zawzięcie sprzeciwia się tej polityce.
EnglishI therefore vehemently reject this oral amendment.
W związku z powyższym zdecydowanie odrzucam tę poprawkę ustną.
EnglishMr Taseer spoke out vehemently against the blasphemy laws, which prescribe the death sentence for blasphemers.
Pan Taseer żarliwie sprzeciwiał się ustawom o bluźnierstwie przewidującym karę śmierci dla bluźnierców.
EnglishI vehemently disagree with Mrs Krupa's view that the sexual freedom of women provokes violence.
Absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem pani posłanki Krupy, według której swoboda seksualna kobiet prowokuje przemoc.
EnglishNaturally, the Dutch Party for Freedom (PVV) is vehemently opposed to the proposed increase of nearly 5%.
Holenderska Partia Wolności (PVV) jest oczywiście zdecydowanie przeciwna proponowanemu zwiększeniu budżetu o blisko 5 %.
EnglishI am vehemently opposed to the Commission's plans.
Zdecydowanie sprzeciwiam się planom Komisji.
English. - (RO) What happened in Armenia must be vehemently condemned but unfortunately it was not a surprise.
w imieniu grupy PPE-DE . - (RO) To, co się stało w Armenii, wymaga potępienia, niestety jednak nie było zaskoczeniem.
EnglishBritish Conservatives are vehemently opposed to the ratification of this Treaty and to further attempts at EU political integration.
Konserwatyści brytyjscy są zdecydowanymi przeciwnikami ratyfikacji traktatu i dalszych prób politycznej integracji UE.
EnglishWhen I read in the newspapers - as has been mentioned already by many Members - that cuts are to be made in the second pillar, I reject it vehemently.
Gdy czytam w prasie o cięciach w drugim filarze - o czym wspomniało już wielu posłów - zdecydowanie się im sprzeciwiam.
EnglishAnyone having supported East Timor from the beginning cannot fail to feel renewed sadness at this incident which we vehemently condemn.
Każdy kto wspierał Timor Wschodni od początku nie może nie czuć powracającego smutku z powodu incydentu, który zdecydowanie potępiamy.
EnglishThat is why I insisted on Copel and vehemently opposed the mandatory extension of the geographic scope to cover all major roads.
Dlatego naciskałem na Copel i zdecydowanie sprzeciwiałem się obowiązkowemu rozszerzeniu zakresu geograficznego i objęcia nim wszystkich głównych dróg.
EnglishAnd when he was come out from thence, the scribes and the Pharisees began to press upon [him] vehemently, and to provoke him to speak of many things;
A gdy im to mówił, poczęli nań nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie bardzo nacierać, i przyczynę mu dawać do mówienia o wielu rzeczach;
EnglishWe must vehemently condemn the various attacks against Christian communities throughout the world but, in particular, in Africa, Asia and the Middle East.
Musimy surowo potępić różnorodne ataki na wspólnoty chrześcijan na całym świecie, szczególnie zaś w Afryce, Azji i na Środkowym Wschodzie.
EnglishFinally, I should like to point out to Mr Staes that he is surprised that this company is under threat, whilst advocating a vehemently anti-car policy.
I wreszcie chciałbym zauważyć, że pan poseł Staes jest zaskoczony zagrożeniem tej spółki, a jednocześnie głosi politykę zdecydowanie antysamochodową.
EnglishI am vehemently opposed to cuts in the EU agricultural budget because I believe that the common agricultural policy must remain a key area in the EU budget.
Zdecydowanie sprzeciwiam się cięciom budżetu rolnego UE, jako że uważam, iż wspólna polityka rolna powinna pozostać kluczowym obszarem budżetu UE.