Como se fala "various" em polonês

EN

"various" em polonês

EN various
volume_up
{adjetivo}

volume_up
różny {adj. m.}
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Jest ich całe setki; istnieją w różnych krajach i różnych sektorach.
So, there are various sources of financing for various purposes.
Tak więc istnieje wiele źródeł finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.
And then through the various years we invented various vehicles.
I na przestrzeni różnych lat wynaleźliśmy kilka różnorodnych pojazdów.
various (também: different, divers, diverse, miscellaneous)
volume_up
rozmaity {adj. m.}
The EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
UE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:
It requires a package of various initiatives within different areas.
Wymaga on całego pakietu rozmaitych inicjatyw w różnych obszarach.
There are various tools here: education, awareness-raising campaigns and so on.
Narzędzia mamy rozmaite: edukację, kampanie uświadamiające i inne.
various (também: manifold, multiplicitous, omnifarious)
volume_up
wieloraki {adj. m.}
various
The various pictures here of the various elements of the picture -- the whole thing is unstructured.
Te przeróżne obrazki przedstawiające elementy składowe obrazu -- cała rzecz jest pozbawiona struktury.
The various forms of violence against women damage not only the women themselves, but also their families.
Przeróżne formy przemocy wobec kobiet niszczą nie tylko same kobiety, ale także ich rodziny.
I tried out various computer voices that were available online, and for several months I had a British accent, which Chaz called Sir Lawrence."
Wypróbowałem przeróżne głosy komputerowe, dostępne on-line, przez kilka miesięcy mówiłem z brytyjskim akcentem, który Chaz nazywała Sir Lawrence.
various (também: diverse, diversified, manifold, promiscuous)
And then through the various years we invented various vehicles.
I na przestrzeni różnych lat wynaleźliśmy kilka różnorodnych pojazdów.
The various standards on chemical substances do not take this into account.
Różnorodne normy dotyczące substancji chemicznych tego nie uwzględniają.
These are the various exchange rate mechanisms and many other things.
Chodzi o różnorodne mechanizmy kursowe i wiele innych elementów.
various (também: diverse)
volume_up
rozliczny {adj. m.}
various (também: diversified, variable, varied, variegated)

Sinônimos (inglês) para "various":

various

Exemplos de uso para "various" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
UE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:
Englishif your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
EnglishMany of the proposals featuring in it overlap with various other initiatives.
Wiele przedstawionych w nim propozycji pokrywa się z różnymi innymi inicjatywami.
EnglishWe also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
Potrzebujemy też subtelnego rozwiązania problemu różnych dróg i szlaków przesyłu.
EnglishAranesp exists in various strengths, from 10 to 500 micrograms per millilitre.
Aranesp jest dostępny w różnych mocach, od 10 do 500 mikrogramów na mililitr.
EnglishThat costs various Member States several million euros, which we have talked about.
Kosztuje to również państwa członkowskie kilka milionów euro, o których była mowa.
EnglishAnd you see where it ended in these various spring days, June, May, then October.
Widać, dokąd sięgał lodowiec wiosną: w czerwcu i maju, potem w październiku.
EnglishTo this end she lists a number of measures that should be taken at various levels.
W tym celu wymienia wiele środków, które należy podjąć na różnych szczeblach.
EnglishWe have to take into consideration the market reality in various Member States.
Musimy wziąć pod uwagę realia rynkowe w niektórych państwach członkowskich.
EnglishWell I'm going to show you a group of makers from Maker Faire and various places.
Mam zamiar pokazać wam grupę twórców z Maker Faire i różnych innych miejsc.
EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Wszelka inna działalność w różnych radach zawsze będzie budziła pytania i wątpliwości.
EnglishThe situation in agricultural sectors differs in the various Member States.
Sytuacja w sektorach rolnych różni się w zależności od państwa członkowskiego.
EnglishThere is certainly more of it than people in the various Member States want.
Z pewnością jest ich więcej, niż chcą tego poszczególne państwa członkowskie.
EnglishThe trialogue of 30 November reached an agreement over various amendments.
W toku rozmów trójstronnych w dniu 30 listopada uzgodniono poszczególne poprawki.
EnglishThere are various reasons: ostensibly our invitations have gone out somewhat too late.
Powody mogą być różne: widocznie nasze zaproszenia zostały przekazane za późno.
EnglishThe volatility of food prices has increased in recent years for various reasons.
Z różnych powodów zwiększały się w ostatnich latach wahania cen żywności.
EnglishI would also like to thank the shadow rapporteurs from the various political groups.
Chciałabym także podziękować kontrsprawozdawcom z poszczególnych grup politycznych.
EnglishWe are aware of the problem of the financial losses suffered by the various airlines.
Jesteśmy świadomi problemu strat finansowych, które poniosły różne linie lotnicze.
EnglishUnfortunately, there are still reasons to continue with it in various EU countries.
Niestety, nadal istnieją powody, by kontynuować tę walkę w wielu krajach UE.
EnglishIn Sweden, we measure the Swedish people's trust in various institutions each year.
W Szwecji każdego roku badamy poziom zaufania obywateli do wielu instytucji.