Como se fala "twofold" em polonês

EN

"twofold" em polonês

EN twofold
volume_up
{adjetivo}

twofold (também: two-time)
volume_up
dwukrotny {adj. m.}
Citizens will be confronted with a two-fold increase in energy prices.
Obywatele staną w obliczu dwukrotnego wzrostu cen energii.
When Tasmar is administered together with levodopa, it increases the relative bioavailability (AUC) of levodopa approximately twofold.
Podawanie preparatu Tasmar jednocześnie z lewodopą prowadzi do około dwukrotnego zwiększenia względnej biodostępności (AUC) lewodopy.
Co-administration of rosiglitazone with gemfibrozil (an inhibitor of CYP2C8) resulted in a twofold increase in rosiglitazone plasma concentrations.
Jednoczesne stosowanie rozyglitazonu z gemfibrozylem (inhibitor CYP2C8) prowadziło do dwukrotnego zwiększenia stężenia rozyglitazonu w osoczu.
twofold (também: double, dual, duplex)
volume_up
podwójny {adj. m.}
The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.
'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Standardowym opisem tego podwójnego procesu stało się 'pogłębienie i rozszerzenie'.
Now it is important for us to send a two-fold message tomorrow during the vote with a convincing majority.
Teraz ważne jest, abyśmy podczas jutrzejszego głosowania wysłali podwójne przesłanie przy udziale przekonującej większości.
twofold (também: double-sided)
volume_up
dwojaki {adj. m.}
The problem is in fact twofold: there is the ecological problem and then there is the diplomatic problem.
W rzeczywistości problem jest dwojaki: ekologiczny i dyplomatyczny.
A twofold picture is emerging where agriculture and other major debit entries on the budget are concerned.
Jeśli chodzi o rolnictwo i pozostałe największe obszary po stronie "winien” w budżecie, to wyłania się tutaj dwojaki obraz.
Our task in the area of organ transplantation is twofold.
Mamy dwojakie zadanie w dziedzinie przeszczepów narządów.

Sinônimos (inglês) para "twofold":

twofold

Exemplos de uso para "twofold" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Standardowym opisem tego podwójnego procesu stało się 'pogłębienie i rozszerzenie'.
EnglishThe streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.
EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Z punktu widzenia autora i wydawnictwa oznacza to dwojakie korzyści.
EnglishThe Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Planowana ocena stanu potwierdzi ważność tego dwuwymiarowego celu.
EnglishOur joint overall assessment is twofold and I will outline it briefly.
Nasza wspólna ocena ogólna jest dwuwymiarowa i pokrótce ją omówię.
EnglishThere is therefore a two-fold programme, one national and one international.
Jest więc to program dwutorowy, krajowy i międzynarodowy.
EnglishTo me, the most striking features of today's world are twofold.
W moim odczuciu najbardziej znamienne wyróżniki dzisiejszego świata mają dwoisty charakter.
EnglishCitizens will be confronted with a two-fold increase in energy prices.
Obywatele staną w obliczu dwukrotnego wzrostu cen energii.
EnglishThe Commission's response to this crisis is twofold.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Komisja podjęła dwa rodzaje działań.
EnglishThis difference in treatment is a two-fold problem.
Owa różnica w sposobie traktowania jest problemem o dwojakim charakterze.
EnglishIncidentally, the vast majority of the Burmese population are victims of two-fold exploitation.
Większość Birmańczyków to ofiary podwójnej eksploatacji.
EnglishThis offers a two-fold benefit for those countries with less experience in accessing these funds.
Dzięki temu kraje mniej doświadczone w zakresie dostępu do wspomnianych funduszy otrzymują dwojakie korzyści.
EnglishOur task in the area of organ transplantation is twofold.
Mamy dwojakie zadanie w dziedzinie przeszczepów narządów.
EnglishAnd the reason being a nonprofit is important is actually twofold.
Status non-profit jest ważny z dwóch powodów.
EnglishIt is well known that voluntary activities offer a two-fold benefit: for the individual and for society.
Dobrze wiadomo, że działalność ochotnicza wiąże się z dwojakimi korzyściami: dla jednostki i dla społeczeństwa.
EnglishThe answer to this scourge must be twofold.
Rozwiązanie problemu tej plagi powinno obejmować dwa elementy.
EnglishEtoricoxib is excreted in the milk of lactating rats at concentrations approximately two-fold those in plasma.
Etorykoksyb przenika do mleka samic szczurów i osiąga w nim stężenie 2- krotnie większe od stężenia w osoczu.
EnglishI believe that the Committee on Budgets, in cooperation with the committees, is handling this twofold fight quite well.
Uważam, że Komisja Budżetowa we współpracy z komisjami dobrze sobie radzi w tej walce na dwa fronty.
EnglishNow it is important for us to send a two-fold message tomorrow during the vote with a convincing majority.
Teraz ważne jest, abyśmy podczas jutrzejszego głosowania wysłali podwójne przesłanie przy udziale przekonującej większości.
English. - Mr President, I could not agree more, because pre-commercial procurement serves a twofold goal.
komisarz. - Panie przewodniczący! W pełni się zgadzam, ponieważ zamówienia przedkomercyjne służą dwóm celom.