EN train
volume_up
{substantivo}

1. geral

train (também: attraction, drive)
Crossing a border by train can still be difficult in many cases.
W wielu przypadkach przekroczenie granicy przez pociąg jest nadal trudne.
As we well know, a special train is chartered for this time.
Wszyscy wiemy, że na tę godzinę wyczarterowany jest specjalny pociąg.
According to this schedule, it says there should be another train in 43 minutes.
Z rozkładu wynika, że następny pociąg jest za 43 minuty.
train (também: turn, railroad, railway)
Train is not an option for us: it is that simple.
Kolej nie jest dla nas rozwiązaniem: to przecież oczywiste.
Train drivers and other personnel must be properly trained.
Maszyniści oraz inni pracownicy kolei muszą być właściwie przeszkoleni.
All those factors will make using the train more attractive.
Wszystkie te czynniki sprawią, że korzystanie z kolei stanie się bardziej atrakcyjne.
Instead, we need to aim for growth by aiming and focusing resources on research, training and the major challenges, and starting a virtuous circle.
Musimy więc dążyć do wzrostu, koncentrując się na badaniach, szkoleniach i głównych wyzwaniach, i tworząc łańcuch pozytywnych wartości.
train (também: batch, sequence, series, set)
train (também: procession, attendants, suite)

2. "of dress"

train (também: lament, threnody)

3. "of animals, vehicles, people"

train (também: cord, lanyard, line, rope)

4. militar

train (também: armada)
But, in fact, you can start, even though we haven't trained this neocortical column to create a specific reality.
Ale tak naprawdę, możemy już zacząć, choć nie wyszkoliliśmy jeszcze tej kolumny w tworzeniu konkretnej rzeczywistości.

Exemplos de uso para "train" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Z punktu widzenia załogi pociągu wszystkie trzy wersje mogą jeszcze zostać poprawione.
EnglishSubject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen
Przedmiot: Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen
EnglishCurrently in Europe, it is not possible to buy a train ticket in a civilised manner.
Obecnie w Europie nie da się w cywilizowany sposób kupić biletu kolejowego.
EnglishThere should be no dogmatic priority for either one sort of train or the other.
Nie powinno być dogmatycznego priorytetowego traktowania tego, czy innego rodzaju pociągów.
EnglishSo, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.
Dlatego w trakcie tresury staramy się brać pod uwagę punkt widzenia psa.
EnglishFor example, why not train them to pick up garbage after stadium events?
Na przykład, dlaczego by nie nauczyć ich zbierania śmieci po imprezach na stadionie?
EnglishAnd as you can see, some of the earliest train passengers were pigs and sheep.
Jak sami widzicie, pierwszymi pasażerami pociągów były świnie i owce.
EnglishAnd then you'll hear things like the train, a plane, a car -- so, the commute.
Mówią także o pociągach, samolotach i samochodach -- czyli pojazdach.
EnglishWe train them together, and then we expect those professionals start to work together.
Szkolimy tych ludzi wspólnie i potem oczekujemy, że specjaliści rozpoczną wspólną pracę.
EnglishWe need early diagnosis, we need specialised care and we need to train carers.
Niezbędna jest wczesna diagnoza, niezbędna jest specjalistyczna opieka i szkolenie opiekunów.
EnglishI thank the Commissioner for her comments on the need to train health-care workers.
Dziękuję pani komisarz za jej uwagi na temat potrzeby kształcenia pracowników służby zdrowia.
EnglishTrain up a child in the way he should go, And even when he is old he will not depart from it.
Ćwicz młodego według potrzeby drogi jego; bo gdy się zstarzeje, nie odstąpi od niej.
EnglishMoreover, while this is in train, we are also debating the possible amendment of that mechanism.
Ponadto w tym samym czasie debatujemy również nad możliwą zmianą tego mechanizmu.
EnglishI said that was stupid, you know, maybe we should just train them to do something useful.
Stwierdziłem, że to głupota, i może nauczymy je robić coś pożytecznego.
EnglishThis maximum-level alert declared by the WHO set in train a series of measures in Europe.
Ten maksymalny stopień zagrożenia ogłoszony przez WHO uruchomił w Europie szereg środków.
EnglishIt takes really a lot of time and it's expensive to train the operator to operate this complex arm.
Dużo czasu i pieniędzy zabiera przeszkolenie operatora skomplikowanego ramienia.
EnglishIt covers the creation of a system of compensation for train delays and cancellations.
Obejmuje ono utworzenie systemu odszkodowawczego za opóźnienia pociągów i odwołane połączenia.
EnglishThese are all tacos eaten in Mexico City near a train station on July fifth to July sixth.
To są tacos zjedzone w Meksyku, w pobliżu dworca, między 5 a 6 lipca.
EnglishPeople are being treated like dirt in train stations, by airlines and by authorities in airports.
Stacje kolejowe, linie lotnicze i władze lotnisk traktują ludzi jak śmieci.