Como se fala "together so" em polonês


Resultado das buscas por "together". "together so" não está atualmente em nosso dicionário.
EN

"together so" em polonês

EN together
volume_up
{advérbio}

volume_up
razem {adv.}
All Europe came together, and its people came together in one Parliament.
Europa się zjednoczyła, a jej obywatele zasiedli razem w jednym parlamencie.
We have worked together for these very worthy goals and together we have made a difference.
Pracowaliśmy razem, aby osiągnąć te bardzo szlachetne cele i razem udało nam się dokonać zmian.
We must tackle these problems together, with determination and creativity.
Musimy stawić czoła tym problemom razem, z determinacją i kreatywnością.
together
volume_up
wraz {adv.} [elev.]
Together with Mr Geier, I have tabled a number of deleting amendments.
Wraz z panem posłem Geierem przedstawiliśmy szereg poprawek skreślających.
The ECB, together with the NCBs of the euro area, contributes to both.
EBC wraz z bankami centralnymi krajów strefy euro ma wkład we wszystkie te działania.
Polyethylene bottles containing 100 chewable tablets together with a desiccant and a child-resistant
polietylenowych butelkach zawierających 100 tabletek do żucia wraz z substancją
You should avoid taking SIFROL together with antipsychotic medicines.
Należy unikać przyjmowania leku SIFROL jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.
You should avoid taking MIRAPEXIN together with antipsychotic medicines.
Należy unikać przyjmowania leku MIRAPEXIN jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.
With the safety network, we will achieve clarity together with the necessary flexibility.
Dzięki sieci bezpieczeństwa osiągniemy jasność, a jednocześnie konieczną elastyczność.
together (também: communally)
For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
When the morning stars sang together, And all the sons of God shouted for joy?
Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.
in whom ye also are builded together for a habitation of God in the Spirit.
Na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu Świętym.
Pokazywano je w tym samym czasie.
China, over the same time period, went in exactly the opposite direction, very painfully holding this huge civilization, civilization-state, together.
W tym samym czasie Chiny szły zupełnie inną drogą. ~~~ Z ogormnym wysiłkiem podtrzymywały tą ogromną cywilizację.

Sinônimos (inglês) para "together":

together

Traduções parecidas para together so em Polonês

together advérbio
so advérbio
so conjunção

Exemplos de uso para "together so" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishNow, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.
Jeśli sekwencje DNA pasują do siebie, przyczepiają się i możemy przyjrzeć się kropkom.
EnglishThese will work together in so-called knowledge and innovation communities.
Będą oni współpracować w ramach tzw. wspólnot wiedzy i innowacji.
EnglishThat is what we liberals are doing, and I hope that we can do so together in Europe.
Właśnie tak czynimy my, liberałowie, i mam nadzieję, że możemy tak również czynić wspólnie w Europie.
EnglishFinally, I would like to thank Mr Lyon very sincerely for making it possible for us to work so well together.
Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Lyonowi za bardzo dobrą współpracę.
EnglishEnsure that they are consolidated so that you see it through together, so that you have economies of scale.
Zagwarantujmy ich konsolidację, tak aby były wspólnie nadzorowane, aby dawały korzyści skali.
EnglishWhen we put these two probes together ... So here's a tumor.
Kiedy połączyliśmy te dwa eksperymenty... Więc tu jest guz.
English. ~~~ If you push these heaps -- everyone see -- push them together so they are really interlaced, right?
Proszę złożyć te stosy, wszyscy widzą. ~~~ Złóż je, żeby się przeplatały.
EnglishHe took a piece of paper, drew A and B on one side and the other and folded them together so where A and B touched.
Wziął kartkę papieru, zaznaczył na jej końcach A i B i zgiął ją tak, że A i B się dotykały.
EnglishAt the moment, the Greek Government is on the defensive; it is trying to scrape money together so that it can reduce its debt.
Obecnie rząd grecki jest w defensywie; stara się zebrać pieniądze, by obniżyć swój dług.
EnglishEveryone needs to work together, and to do so quickly.
Wszyscy musimy współpracować i zrobić to szybko.
EnglishI would like to ask the Commission to bring experts together so that we can properly assess the recent disasters.
Chciałbym prosić Komisję o zgromadzenie ekspertów, tak abyśmy mogli właściwie ocenić niedawne katastrofy.
EnglishWe have an interest in resolving the old cases and shall do so together with the parliamentary administration.
Rozwiązanie starych spraw leży w naszym interesie i musimy zrobić to wspólnie z administracją parlamentarną.
EnglishAnd I put them together, so that in each pair of country, one has twice the child mortality of the other.
Zestawiłem je tak, że w każdej parze krajów śmiertelność wśród dzieci w jednym była dwukrotnie wyższa niż w drugim.
EnglishToday, we must renew our commitment to continue working together so that gender equality really does become a reality.
Dzisiaj musimy ponownie zobowiązać się do dalszej wspólnej pracy w celu urzeczywistnienia równości płci.
EnglishAnd the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.
EnglishThey are fused together, so you can't separate them.
EnglishAlthough they have been grouped together under the so-called new '2020 strategy', these are old guidelines.
Chociaż zostały one zebrane pod tak zwanym nowym szyldem "strategii na 2020 rok”, to wciąż mamy do czynienia ze starymi wytycznymi.
EnglishI think there is a general concern about the pulling together of so many different sectors in a single CMO.
Uważam, że skomasowaniu tak wielu różnych sektorów w ramach jednolitej wspólnej organizacji rynku towarzyszy powszechne zaniepokojenie.
EnglishAnd many were gathered together, so that there was no longer room [for them], no, not even about the door: and he spake the word unto them.
A wnet zeszło się ich tak wiele, że się zmieścić nie mogli ani przede drzwiami; i opowiadał im słowo Boże.
EnglishWe hope this will provide a much better framework for our work together in this field, so thank you again for the debate.
Mamy nadzieję, że stworzy to znacznie lepsze ramy dla naszej współpracy w tej dziedzinie. Dziękuję więc państwu za tą debatę.