Como se fala "to thrive" em polonês

EN

"to thrive" em polonês

Scrapping the CAP would allow efficient farmers to thrive.
Zarzucenie WPR pozwoliłoby prosperować wydajnym rolnikom.
This low-risk financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
Ten instrument finansowy niskiego ryzyka musi mieć zapewnione warunki, w których może prosperować.
When the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
Gdy gospodarka dobrze prosperuje, wartość waluty tego kraju rośnie.
to thrive (também: to flourish, to flower, to fly high)
And he'd tell you, "Well most people say thrived, but some people say throve."
" A on by powiedział "Cóż, większość ludzi mówi "kwitnąć", ale niektórzy mówią "kwiść".
It is that vision of Europe that progressives from all parties in this House want to see thrive and expand.
Postępowcy ze wszystkich partii politycznych w tej Izbie chcieliby zobaczyć, w jak kwitnie i rozwija się właśnie ta wizja Europy.
The black market economy is thriving and needs to be tackled on a European-wide basis.
Kwitnie czarny rynek - również ten problem wymaga rozwiązania na szczeblu europejskim.
to thrive (também: to prosper)
to thrive
volume_up
rozkręcać się {v. imp. r.} [coloq.]

Exemplos de uso para "to thrive" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt gives us a deeper sense of what it actually takes for us to thrive in this life.
Daje nam głębsze poczucie czego tak naprawde potrzebujemy żeby się nam wiodło w tym życiu.
EnglishWhen we do, we will find that patients don't just survive; we thrive.
Jeśli nam się to uda, zauważymy, że pacjenci nie tylko przetrwają, ale również rozkwitną.
EnglishThis has created a feeling and an atmosphere in which myths surrounding the agreement could thrive.
Stwarzało to poczucie i atmosferę sprzyjające powstawaniu mitów wokół porozumienia.
EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Jest ona przepełniona praktycznymi informacjami, przeznaczonymi dla każdego, kto chce pomóc pszczołom.
EnglishPromotional codes are like flowers: they require just the right environment to thrive, and they have a short life span.
Kody promocyjne są jak kwiaty: potrzebują właściwego środowiska, a i tak żyją krótko.
EnglishFree markets thrive on transparency and honesty.
Wolne rynki rozwijają się dzięki przejrzystości i uczciwości.
EnglishIt is a summit that perhaps may not even be very high profile, but we need to make that relation thrive.
Ten szczyt może zapewne nie mieć nawet zbyt wysokiego statusu, lecz musimy się starać, by relacje rozkwitały.
EnglishThis is essential if competition is to thrive.
Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju konkurencyjności.
EnglishHow does it impact your ability to work, or envision a future, or thrive, as opposed to just survive?
W jaki sposób wpływa to na twoją umiejętność pracy, czy wyobrażania sobie przyszłości czy rozwijania się a nie walki o przetrwanie?
EnglishIt is that vision of Europe that progressives from all parties in this House want to see thrive and expand.
Postępowcy ze wszystkich partii politycznych w tej Izbie chcieliby zobaczyć, w jak kwitnie i rozwija się właśnie ta wizja Europy.
EnglishYou thrive when challenged.
Doskonale czuje się pan w konfrontacji z wyzwaniami.
English. - (LT) The trust of Europe's consumers is essential for the internal market to work efficiently and thrive.
na piśmie. - (LT) Zaufanie europejskich konsumentów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego działania i rozwoju rynku wewnętrznego.
EnglishBirds with the disease fail to thrive.
EnglishWe need a well-balanced middle path which ensures that we and our planet can continue to thrive in the future.
Tymczasem potrzebne jest nam wyważone rozwiązanie pośrednie, który zapewni nam i naszej planecie możliwość dalszego istnienia w przyszłości.
EnglishWe must close the gaps in our society in which terrorism can thrive, gaps that have arisen from misplaced tolerance.
Musimy zapełnić te luki w naszym społeczeństwie, w których terroryzm może rozkwitać, luki, które powstały wskutek źle rozumianej tolerancji.
EnglishIt involves individuals, clubs, schools and businesses being ripped off by companies which thrive on a lack of coordination.
Dotyczy on osób indywidualnych, klubów, szkół i przedsiębiorstw ograbianych przez firmy, które doskonale prosperują, wykorzystując brak koordynacji.
EnglishIt is and will increasingly be so, and only secularism can enable emancipated individuals and their communities to live and thrive.
Taka jest i będzie coraz bardziej, i tylko świeckość może umożliwić cieszącym się równymi prawami osobom i ich społecznościom życie w rozkwicie.
EnglishBy removing the barriers created by different national provisions and regulations, European citizens, as well as businesses, can thrive.
Dzięki usunięciu barier, jakie stwarzały różne przepisy i uregulowania krajowe, europejscy obywatele, a także przedsiębiorstwa, mogą się rozwijać.
EnglishThat is no way to behave in a pluralist, democratic parliament where we thrive on proper debate, not shouting people down.
Zdecydowanie nie jest to zachowanie godne pluralistycznego, demokratycznego parlamentu, w którym zależy nam na przyzwoitej debacie, a nie na zakrzykiwaniu ludzi.
EnglishSo to ensure that not only do we survive but thrive, it is crucial that Member States deliver on commitments and promises already made.
Aby jednak zapewnić, byśmy nie tylko przeżyli, ale też dobrze sobie radzili, najważniejsze jest, aby państwa członkowskie wywiązały się ze złożonych już zobowiązań i przyrzeczeń.