Como se fala "this year" em polonês

EN

"this year" em polonês

EN this year
volume_up

this year (também: of this year)
volume_up
br. [abr.] (bieżącego roku)
Mr Dick Marty, the Council of Europe rapporteur, also presented a second report in July this year.
Dick Marty, sprawozdawca Rady Europy przedstawił również drugie sprawozdanie w lipcu br.
In February this year, I went to the GSM Association World Congress in Barcelona and warned the industry.
W lutym br. uczestniczyłam w Światowym Kongresie GSM w Barcelonie i ostrzegłam operatorów z branży.
This communication was actually requested by the Environment Council in its conclusions dated 15 March this year.
Środowiska Naturalnego w konkluzjach z dnia 15 marca br.
this year
This year we are celebrating the European Year of Intercultural Dialogue.
W tym roku obchodzimy Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego.
Earlier this year, the Commission presented a draft recast Financial Regulation.
W tym roku Komisja przedstawiła projekt zmiany rozporządzenia finansowego.
'Yes,' we all say in unison, 'we want negotiations to be opened this year.'
Wszyscy mówimy jednogłośnie "Tak, chcemy otworzyć negocjacje w tym roku”.

Traduções parecidas para this year em Polonês

this pronome
year substantivo
Polish

Exemplos de uso para "this year" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.
EnglishIn Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.
W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.
EnglishTherefore, the fight will continue every day of the year, not just on 8 March.
W związku z tym walka ta będzie trwała każdego dnia w roku, a nie tylko 8 marca.
EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishThis latter clinical effect was observed after more than one year of treatment.
Ten późniejszy efekt kliniczny obserwowano po upływie ponad jednego roku leczenia.
EnglishIn the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
EnglishEstimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2011 - Sekcja I - Parlament (
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
EnglishThis becomes clear when one looks at the past year and a half of its activities.
Staje się to jasne, gdy przyglądniemy się ostatniemu półtora roku jej działalności.
EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia negocjacji w roku bieżącym.
EnglishNext year, a new Parliament will be elected and there will be a new Commission.
W przyszłym roku zostanie wybrany nowy Parlament i zostanie powołana nowa Komisja.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
Englishise of the studies) on smoking cessation, and on relapses in the following year.
do Jakie korzyści ze stosowania preparatu ZIMULTI zaobserwowano w badaniach?
EnglishThis stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
Ta faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
EnglishEuropean Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (ciąg dalszy debat)
EnglishA few weeks ago, it declared 2012 to be the European Year for Active Ageing.
Kilka tygodni temu ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Co roku na jakąś formę demencji zapada w Unii Europejskiej 1,4 miliona osób.
EnglishEvery year, more than 300,000 Galvao birds are killed during Carnival parades.
Każdego roku ponad 300,000 ptaków galvao zabija się na karnawałowych paradach.