Como se fala "this is why" em polonês

EN

"this is why" em polonês

EN this is why
volume_up

this is why
That is why the discussions in the committee were exciting, to say the least.
Oto, dlaczego dyskusje w komisji były, delikatnie rzecz ujmując, fascynujące.
That is why this distinction is essential, at least in the register.
Oto dlaczego rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie, przynajmniej w tym rejestrze.
This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
Oto, dlaczego pierwszy filar systemu emerytalnego jest szczególnie ważny.

Traduções parecidas para this is why em Polonês

this pronome
is verbo
Polish
to be verbo
why advérbio
Polish
why pronome

Exemplos de uso para "this is why" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishThis is why the EU is using the Lisbon Treaty to extend its powers to cover sport.
Dlatego UE wykorzystuje traktat lizboński, aby rozciągnąć swoją władzę na sport.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishBut the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
Ale skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Dlatego też nie chcę, aby młodzi ludzie byli pomijani w strategii "Europa 2020”.
EnglishWork has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest zagwarantowanie niezależności ocen skutków.
EnglishThis is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
Dlatego też parlamenty obydwu krajów powinny z góry ratyfikować wynik arbitrażu.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Z tego właśnie powodu zaproponowaliśmy znaczne uproszczenie prawodawstwa UE.
EnglishI believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.
EnglishThat is why Lisbon is a road, but it is a road that we still have to travel.
Dlatego traktat lizboński jest drogą, lecz to droga, którą wciąż musimy podążać.
EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.
EnglishThat's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
Dlatego w tym roku (2009) Chiny staną się największym krajem angielskojęzycznym.
EnglishThe virus was 100 percent lethal to pregnant women and we don't actually know why.
Śmiertelność wśród kobiet w ciąży wyniosła 100 i właściwie nie wiemy dlaczego.
EnglishThat is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.
EnglishThis is why the study carried out by the Commission marks a first step forward.
Dlatego właśnie badanie przeprowadzone przez Komisję stanowi pierwszy krok naprzód.
EnglishThis is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.
EnglishWhile we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
Skoro jesteśmy przy temacie dzieci, dlaczego mają one być dzielone na kategorie?