Como se fala "to think through" em polonês

EN

"to think through" em polonês

EN to think through
volume_up
{verbo}

to think through (também: to consider, to mull, to mull over, to reflect on)
So I think economically, the critical issue really is to now think through.
Sądzę, że najważniejsze teraz jest, żeby to porządnie przemyśleć pod kątem ekonomii.
All three institutions must undertake to think through with each other the issue of the agencies' future and area of work.
Wszystkie trzy instytucje muszą wspólnie przemyśleć kwestię przyszłości agencji i obszaru pracy.
Europe must think through with a clear head the effects that a re-thinking of nuclear energy strategy would have on the energy market.
Europa musi w spokoju przemyśleć skutki, jakie ewentualna zmiana strategii energetyki jądrowej wywarłaby na rynek energii.
to think through (também: to think out)
volume_up
domyślać {v. imp.}
to think through (também: to think out)

Exemplos de uso para "to think through" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBecause I think only through uncertainty is there potential for understanding.
Ponieważ uważam, że tylko przez w niepewności jest potencjał rozumienia.
EnglishBut if you don't think through the problems of corruption, who will?
Ale jeżeli wy nie wymyślicie, jak rozwiązać problem korupcji, to kto to zrobi?
EnglishPrecisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
Właśnie dlatego uważam, że powinniśmy odprawić rytualną procedurę.
EnglishShe has great expertise, which I think has worked through in this.
Posiada ona wspaniałą specjalistyczną wiedzę, którą moim zdaniem zastosowała w tym zakresie.
EnglishBut let's just think through what the science is telling us is likely to happen.
Przemyślmy więc, co stanie się, wg. ~~~ nauki.
EnglishThe problem is most people never really think it through.
Problem tkwi w tym, że większość ludzi nigdy tego nie przemyśl.
EnglishAgain, that's one of the themes that I think has come through loud and clear in this conference is: Where do we start?
To także jeden z tematów, o których wspominano już podczas konferencji: Gdzie zacząć?
EnglishThis, I think, could be achieved through the revision of the Lisbon strategy and an integrated vision for 2020.
Myślę, że można to osiągnąć poprzez przegląd strategii lizbońskiej i zintegrowaną wizję na rok 2020.
EnglishLet us think through what the implications of that might be.
Pomyślmy, jakie może to mieć następstwa.
EnglishRamon, think it through as much as necessary.
Ramon, przemyśl wszystko jeszcze raz, dokładnie.
EnglishThe Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
Rada oświadczyła, że będzie gotowa pomóc w przemyśleniu tego tematu, jeśli rezultaty będą pozytywne i osiągalne.
EnglishAnd he would think it through and say, what was wrong?
EnglishIf we feel it now and think it through, we will realize we have nothing to fear but fear itself.
Musimy więc zareagować, póki jeszcze można coś zmienić, ponieważ jeśli będziemy czekać do wybuchu kryzysu, możliwe, że spanikujemy i ukryjemy się.
EnglishI think that through this Treaty a European spirit is being forged, which will in fact enable this Treaty too to be interpreted.
I sądzę, że dzięki temu traktatowi wytworzy się duch europejski, który właśnie pozwoli interpretować także ten traktat.
EnglishThink I'll rummage through the century ♫
EnglishHe said, "Well, I think I hear it through here."
EnglishLet's just think through that idea.
EnglishWe need to think that one through.
EnglishI want to make the point that what we're giving girls, I think, through this effort, is a kind of validation, a sense of being seen.
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że to, co dajemy dziewczynkom poprzez ten wysiłek, jest rodzajem potwierdzenia, zapewnieniem im poczucia bycia widzianymi.
EnglishWe think it is precisely through this kind of dialogue that we will be able to help these countries, especially by increasing participation by civil society.
Uważamy, że będziemy w stanie pomóc tym państwom właśnie poprzez tego rodzaju dialog, przede wszystkim zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego.