Como se fala "the best way possible" em polonês

EN

"the best way possible" em polonês

Veja exemplos com "the best way possible" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para the best way possible em Polonês

the artigo
the conjunção
Polish
best adjetivo
best advérbio
Polish
best
well substantivo
well adjetivo
well advérbio
Polish
well interjeição
Polish
well
Polish
way substantivo
possible adjetivo

Exemplos de uso para "the best way possible" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI think we would all like to begin in the best way possible.
Sądzę, że wszyscy chcielibyśmy zacząć w najlepszy możliwy sposób.
EnglishWe really must use these days in the best way possible.
Naprawdę musimy wykorzystać ten czas w jak najlepszy sposób.
EnglishHowever, I think that it is a good compromise that balances our goals and priorities in the best way possible.
Sądzę jednak, że jest to dobry kompromis, który w najlepszy możliwy sposób równoważy nasze cele i priorytety.
EnglishHowever, as parliamentarians, we are also obliged to conduct our legislative work in the best way possible.
Jako parlamentarzyści jesteśmy jednak również zobowiązani do prowadzenia prac legislacyjnych w najlepszy możliwy sposób.
EnglishIt is by organising legal immigration in the best way possible that we shall be able to put an end to illegal immigration.
Poprzez jak najlepsze zorganizowanie imigracji legalnej, zdołamy położyć kres zjawisku imigracji nielegalnej.
EnglishI am certain that our aid will be spent in the best way possible and will help overcome the consequences of the flooding in Ireland.
Jestem pewien, że nasza pomoc zostanie spożytkowana w najlepszy możliwy sposób i pomoże w usuwaniu skutków powodzi w Irlandii.
EnglishIt is therefore also necessary for us, as a political system, to consider how we can use the existing resources in the best way possible.
Dlatego też ważne jest dla nas, jako systemu politycznego, abyśmy rozważyli, jak możliwie najlepiej wykorzystać istniejące zasoby.
EnglishOn the contrary - it is a process that I am very keen on, and I am keen that it should happen in the best way possible.
Wręcz przeciwnie; to proces, którym jestem bardzo zainteresowany, i jestem zainteresowany tym, aby został przeprowadzony w możliwie jak najlepszy sposób.
EnglishWith the aim of covering specific territorial needs, it is advisable to coordinate regional, national and EU funding opportunities in the best way possible.
Z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb terytorialnych należy w jak najlepszy sposób koordynować regionalne, krajowe i unijne możliwości finansowania.
EnglishThe waste must be dealt with in the absolutely best way possible and the EU directive must be structured so that it genuinely meets these objectives.
Bezwzględnie musimy postępować z odpadami w jak najlepszy sposób, a dyrektywa UE musi być tak skonstruowana, żeby rzeczywiście pozwoliła osiągnąć wspomniane cele.
EnglishPublic authorities make the operating framework as favourable as possible and business and industry devises concepts to meet market demand in the best way possible.
Władze publiczne starają się sprawić, by ramy działania były jak najbardziej korzystne dla biznesu i przemysłu, aby jak najskuteczniej zaspokoić popyt na rynku.
EnglishThis will allow us to come up with specific answers for the public and allow us to apply the 'polluter pays' principle as an option from 2012 in the best way possible.
Pomoże nam to zaproponować konkretne odpowiedzi dla opinii publicznej i pozwoli stosować zasadę "zanieczyszczający płaci” na zasadzie opcjonalności od 2012 roku w najlepszy możliwy sposób.
EnglishHistorians say the Roma came to Europe between the 5th and 9th centuries AD, and many European nations have been looking since then for a way to coexist with the Roma in the best way possible.
Historycy mówią, że Romowie przybyli do Europy pomiędzy V a IX wiekiem i do dzisiejszego dnia wiele europejskich narodów stara się znaleźć najlepszy sposób koegzystencji z Romami.

Aprenda outras palavras

English
  • the best way possible

Ainda mais traduções no dicionário Português-Alemão bab.la.