EN to terminate
volume_up
[terminated|terminated] {verbo}

1. geral

Gemfibrozil therapy should be terminated if abnormalities persist.
W przypadku utrzymywania się nieprawidłowości, należy zakończyć terapię gemfibrozylem.
Some measures have been terminated and others have been maintained under stricter conditions.
Niektóre z nich już zakończono, inne zaś utrzymano, zaostrzając wymogi.
Exacerbations of hepatitis have also been reported in patients who have terminated treatment of hepatitis B.
Zaostrzenia przebiegu zapalenia wątroby zgłaszano również u pacjentów, którzy zakończyli leczenie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Patients who terminate treatment should also have an echocardiogram.
Pacjenci kończący leczenie również powinni mieć wykonany echokardiogram.
After the five-minute incubation period, add the formulation buffer to the reaction vial terminating incubation.
Po pięciu minutach inkubacji do fiolki reakcyjnej dodać roztwór buforowy, w ten sposób kończąc proces inkubacji.
to terminate (também: to arrest, to gum up, to halt, to hold)

2. "contract"

to terminate (também: to dissolve, to resolve, to solve, to sort out)
An employer can terminate an employment contract in this mode only if the employee is at fault, meaning:
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w tym trybie tylko z winy pracownika, w przypadku:
Fifty years after publication of a phonogram, the performer will be able to terminate the contract if the producer is not marketing the phonogram.
Po 50 latach od opublikowania fonogramu, gdy producent nie udostępnia go publicznie, wykonawca może rozwiązać umowę.
We must also ensure that the future agreement with the US can be terminated immediately if any of the commitments is not met.
Musimy także zapewnić, by w przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań, przyszłe porozumienie z USA można było rozwiązać natychmiast.
Employees should be treated equally as regards starting and terminating employment, employment conditions, as well as promotion and access to training.
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia.

3. "pregnancy"

to terminate (também: to abort, to adjourn, to break, to break in)
Therefore, patients may terminate Lamictal without a step-wise reduction of dose.
Dlatego u tych pacjentów można przerwać stosowanie lamotryginy bez stopniowej redukcji dawki.
If extravasation occurs, the infusion should be immediately terminated.
W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać infuzję.
Breastfeeding should be terminated prior to treatment.
Karmienie piersią należy przerwać przed rozpoczęciem leczenia.

4. "agreement"

The decision made by the Belarusian authorities to terminate the mission of the OSCE Office is regrettable.
Decyzja białoruskich władz o wypowiedzeniu mandatu biura OBWE jest godna ubolewania.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Konsument będzie miał także prawo do wypowiedzenia umowy przed datą wymagalności kolejnej raty rocznej.
The PNR agreement itself does not have an expiry date; it has never been terminated and thus continues to be in force.
Porozumienie w sprawie PNR nie ma terminu wygaśnięcia, nigdy nie zostało wypowiedziane i dlatego nadal obowiązuje.

5. "make redundant", Inglês Americano

So let us reform the shipyards without shocks, without bankruptcies, without redundancies, and without terminating contracts with suppliers and customers.
Reformujmy zatem stocznie bez wstrząsów, ogłaszania upadłości, zwalniania pracowników, zrywania kontraktów przez dostawców i odbiorców.
to terminate
to terminate

6. "kill", Inglês Americano, coloquial

A transport system which works well on the local level is better than a service which is terminated due to excessive regulation.
Sprawnie funkcjonujący na szczeblu lokalnym system transportowy jest lepszy niż usługi zlikwidowane ze względu na nadmierne regulacje.
Repeat infringers' files are removed and their accounts are terminated.
Pliki osób wielokrotnie naruszających te prawa są usuwane, a ich konta likwidowane.

Exemplos de uso para "to terminate" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishPatients who terminate treatment should also have an echocardiogram.
Pacjenci kończący leczenie również powinni mieć wykonany echokardiogram.
EnglishIt would be possible to terminate the Agreement as a whole or just in part.
Możliwe byłoby całkowite bądź częściowe wypowiedzenie umowy.
English may terminate case prior to resolution as defined by paragraph 31 4, subclause ' D '...
... nie może zerwać współpracy przed rozwiązaniem sprawy zgodnie z paragrafem 314, podklazula ' D '...
EnglishShould he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Czy ma donieść na policję, czy też ma zerwać kontrakt?
EnglishThe decision made by the Belarusian authorities to terminate the mission of the OSCE Office is regrettable.
Decyzja białoruskich władz o wypowiedzeniu mandatu biura OBWE jest godna ubolewania.
EnglishThe consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Konsument będzie miał także prawo do wypowiedzenia umowy przed datą wymagalności kolejnej raty rocznej.
Englishrefer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the procedure referred to in Article III-396, or
odsyła projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia procedury, o której mowa w artykule III-396, lub
Englishrefer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the procedure referred to in Article III-396, or
odsyła projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia procedury, o której mowa w artykule III-396, lub
Englishrefer the draft back to the Council, which shall terminate the suspension of the procedure referred to in Article III-396 where it is applicable, or
odsyła projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia procedury, o której mowa w artykule III-396 w stosownych przypadkach, lub
EnglishIf this is not done, we will start procedures to terminate the ground agreement and draw necessary consequences, including financial ones.
Jeżeli to nie nastąpi, rozpoczniemy procedurę dotyczącą zerwania umowy w sprawie dofinansowania i wyciągniemy konieczne konsekwencje, w tym finansowe.
EnglishThe action by the occupying Turkish army of entering a church, forcing the priest to terminate the service and forcing the people attending it to leave, is unacceptable.
Wtargnięcie oddziałów tureckiego okupanta do kościoła, zmuszenie księdza do przerwania mszy i zmuszenie ludzi tam obecnych do wyjścia jest niedopuszczalne.
EnglishThis report disgracefully calls for employers to be able to terminate apprenticeship contracts should the apprentices be deemed unsuited to their employment.
Sprawozdanie zawiera skandaliczny apel, by umożliwiono pracodawcom zrywanie umów o przyuczanie do zawodu w razie stwierdzenia, że zainteresowany nie jest przystosowany do wykonywanej pracy.