EN to step up
volume_up
{verbo}

to step up (também: to increase, to intensify)
Enhanced economic governance is being imposed in order to control capitalist restructurings and step up the attack on the life and rights of workers.
Usprawnione zarządzanie gospodarcze narzuca się, by kontrolować kapitalistyczną restrukturyzację i nasilić atak na życie oraz prawa pracowników.
Safety and security shall also be reinforced, because the European Union intends to step up the fight against terrorism and criminality, thanks to the Treaty.
Poprawi się bezpieczeństwo i ochrona, ponieważ w myśl traktatu Unia Europejska zamierza nasilić walkę z terroryzmem i przestępczością.
Therefore, all the recommendations of the report to step up EU-US relations are not only welcome, but also strongly needed.
Dlatego też zawarte w sprawozdaniu zalecenia dotyczące nasilenia stosunków UE-USA są nie tylko pożądane, ale i bardzo potrzebne.
to step up (também: to fit in, to go in, to walk in)
to step up (também: to whet)
However, the Member States must step up their efforts to combat child poverty.
Niemniej jednak państwa członkowskie muszą wzmóc swoje wysiłki w walce z ubóstwem wśród dzieci.
It must step up its efforts to put European values into practice.
Czarnogóra powinna wzmóc swoje wysiłki, jeśli chodzi o wyznawanie wartości europejskich.
Secondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.
Po drugie, Unia Europejska musi znacząco wzmóc wysiłki na rzecz zapobiegania konfliktom.
to step up
We should put the money together to step up our research capacity.
Powinniśmy łączyć środki, aby posunąć naprzód możliwości badawcze.
It must also combat climate change and step up its research effort in order to make the best use of the opportunities that research can offer.
Musi również przeciwdziałać zmianom klimatycznym i zwiększać swoje wysiłki badawcze w celu jak najlepszego skorzystania z szans, jakie oferują te badania.
(RO) I hope that the Ukrainian authorities will step up their efforts to cooperate externally with the European Union and to come into line with European standards internally.
(RO) Mam nadzieję, że ukraińskie władze zwiększą wysiłki na rzecz współpracy zewnętrznej z Unią Europejską i dostosują się do europejskich standardów wywnętrz kraju.
to step up
to step up
to step up (também: to intensify)
Lastly, I believe that we should step up the dialogue with third countries.
Wreszcie, jestem zdania, że powinniśmy zintensyfikować dialog z krajami trzecimi.
We are trying to step up our political dialogue with the government in Khartoum.
Próbujemy zintensyfikować nasz polityczny dialog z rządem w Chartumie.
The Member States need to step up their information campaigns regarding an active lifestyle.
Państwa członkowskie powinny zintensyfikować kampanie informacyjne promujące aktywny styl życia.

Traduções parecidas para to step up em Polonês

step substantivo
to step verbo
to be up to verbo
up adjetivo
up advérbio
Polish
up preposição
to up verbo

Exemplos de uso para "to step up" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishFirst of all, Member States have to step up national implementation of EU legislation.
Przede wszystkim państwa członkowskie muszą przyspieszyć wdrażanie przepisów UE.
EnglishThe EU's response to the negotiating difficulties is that we must step up the pace.
W obliczu trudności negocjacyjnych odpowiedź UE brzmi: musimy przyspieszyć.
EnglishI should also like to see the Food and Veterinary Office step up its monitoring efforts.
Żywności i Weterynarii podjęło bardziej wzmożone wysiłki w obszarze monitorowania.
EnglishSecondly, we must step up the pressure against Mugabe in the international community.
Po drugie musimy zwiększyć nacisk na Mugabe we wspólnocie międzynarodowej.
EnglishWe therefore need to step up work on the creation of a unitary patent market.
Konieczne jest zatem zintensyfikowanie prac nad utworzeniem jednolitego rynku patentowego.
EnglishEurope must step up to the mark, and so must the European Parliament.
Europa musi stanąć na wysokości zadania i to samo dotyczy Parlamentu Europejskiego.
EnglishI directed a movie two years ago called "Step Up 2: The Streets." Anybody?
Dwa lata temu zrobiłem film pod tytułem "Step Up To The Streets." Ktoś?
EnglishWhy would -- It's like one step up from replying to one of those emails from Nigeria, isn't it?
Po co...? ~~~ To jak kolejny etap po odpowiadaniu na te emaile z Nigerii, prawda?
EnglishThey shall step up cooperation by exchanging information and carrying out joint assessments.
Umacniają one współpracę, wymieniając informacje i dokonując wspólnych ocen.
EnglishThe Commission accepts this point, and will step up efforts to do so.
Komisja przyjmuje tę uwagę i przyśpieszy wysiłki zmierzające do tego celu.
EnglishWe must step up cooperation to combat this scourge more effectively.
Musimy zacieśnić współpracę, aby bardziej skutecznie zwalczać tę plagę.
EnglishThe aim is to step up action on climate change outside of the EU.
Celem jest zintensyfikowanie działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi poza UE.
EnglishOur culture needs to encourage men to step up to the plate.
Nasza kultura musi zachęcać mężczyzn do brania odpowiedzialności za tę sferę.
EnglishWe are ready to step up our engagement with Khartoum and prepared to strengthen our dialogue.
Jesteśmy gotowi zacieśnić nasze stosunki z Chartumem i przygotowani na wzmocnienie dialogu.
EnglishIt therefore makes complete sense to step up support for this sector.
Zdecydowanie ma zatem sens zwiększenie wsparcia dla tego sektora.
EnglishWe have to be ready though to step up our support for the Libyan people.
Musimy być gotowi rozszerzyć nasze wsparcie dla Libijczyków.
EnglishWe need to step up work to implement early warning systems.
Musimy przyspieszyć prace nad wdrażaniem systemów wczesnego ostrzegania.
EnglishThere will be long-term gain if we step up to the mark.
Jeżeli uda się nam zrealizować nasze cele, osiągniemy długoterminowe zyski.
EnglishEurope will have to step up to the plate even if it is painful for our fellow citizens.
Europa będzie musiała stanąć na wysokości zadania, nawet jeżeli będzie to bolesne dla naszych obywateli.