Como se fala "shout" em polonês

EN

"shout" em polonês

volume_up
shout {subst.}

EN shout
volume_up
{substantivo}

shout (também: cry, whoop, interjection, yip)
Jehovah of hosts hath sworn by himself, [saying], Surely I will fill thee with men, as with the canker-worm; and they shall lift up a shout against thee.
Przysiągł Pan zastępów na duszę swoję, że cię napełni ludźmi, jako chrząszczami, którzy uczynią nad tobą okrzyk wojenny.
Point of order? (inaudible off-microphone comments and shouts of 'Point of order!).
Wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu? (niewyraźne uwagi bez mikrofonu oraz okrzyki "Wniosek regulaminowy!”)
Let us not allow silly shouting, professional ignorance and unfinished work to impair the EU's credibility.
Nie pozwalajmy sobie na głupie okrzyki, ignorancję i niedokończone prace, które podkopują wiarygodność UE.
shout (também: cry, holler, scream, screaming)
This should have been signed here yesterday and was shouted down by a large proportion of the members of that group.
Powinna ona zostać podpisana wczoraj, ale znaczna część posłów z tej grupy podniosła krzyk.
And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews?
A usłyszawszy Filistynowie głos onego krzyku, rzekli: Cóż to za głos tak wielkiego wykrzykania w obozie Hebrejskim?
And let that man be as the cities which Jehovah overthrew, and repented not: and let him hear a cry in the morning, and shouting at noontime;
Niechże będzie on mąż jako miasta, które Pan podwrócił, a nie żałował tego; niech słyszy krzyk z poranku, i narzekanie czasu południa.

Exemplos de uso para "shout" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishHer priests also will I clothe with salvation; And her saints shall shout aloud for joy.
Kapłanów jego przyoblokę zbawieniem, a święci jego weseląc się, radować się będą.
EnglishAs FC Groningen say: 'let us once again shout for joy', Commissioner.
Jak to się mówi się w FC Groningen: "krzyknijmy jeszcze raz z radości”, panie komisarzu.
EnglishMy lips shall shout for joy when I sing praises unto thee; And my soul, which thou hast redeemed.
Rozradują się wargi moje, gdyć będę śpiewał, i dusza moja, którąś wykupił.
EnglishAnd this is the good news from Africa that we have to shout from the rooftops.
To dobre wieści z Afryki, powinniśmy je głośno wykrzykiwać.
EnglishSend some love out to my dear and a special shout-out to the Reverend Sultan here.
Który zesłał mi mojego ukochanego Wielebnego Sultan' a.
EnglishGod is gone up with a shout, Jehovah with the sound of a trumpet.
Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował.
EnglishMoab is my washpot; Upon Edom will I cast my shoe: Philistia, shout thou because of me.
Bóg ci mówił w świętobliwości swojej; przeto się rozweselę, rozdzielę Sychem, i dolinę Sukkotską pomierzę.
EnglishThese shall lift up their voice, they shall shout; for the majesty of Jehovah they cry aloud from the sea.
Ci podniosą głos swój, wykrzykać będą, w zacności Pańskiej wykrzykać będą, i przy morzu.
EnglishOh clap your hands, all ye peoples; Shout unto God with the voice of triumph.
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń.
EnglishThe pastures are clothed with flocks; The valleys also are covered over with grain; They shout for joy, they also sing.
Skrapiasz pastwiska na pustyniach; tak, że i pagórki radością przepasane bywają.
EnglishBe glad in Jehovah, and rejoice, ye righteous; And shout for joy, all ye that are upright in heart.
Weselcie się w Panu, i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego.
English. ~~~ You shout.
Czuła kłótnia z Waszą dziewczyną czy chłopakiem.
EnglishThere was the mother, the grandmother, the best friend -- they all wanted to shout the story.
EnglishI hope, however, that one day we all will be able to shout, 'Habemus tractatum rei publicae Europae.'
Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia wszyscy razem będziemy mogli zawołać: ,,Habemus tractatum rei publicae Europae”.
EnglishAnd all the people shouted with a great shout, when they praised Jehovah, because the foundation of the house of Jehovah was laid.
Wszystek także lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc Pana, przeto, iż był założony dom Pański.
EnglishBut merely opting into it and to the concept of it, as has been done by the government, is not, of course, the final shout.
Jednak sam wybór tego instrumentu, samej koncepcji, jakiego dokonał nasz rząd, nie jest ostatnim słowem.
English- (ES) Mr President, we ought to shout out 'good news!
EnglishWe can argue here about what individual fellow Members are doing here, how they conduct themselves, whether or not they shout.
Możemy spierać się, czym zajmują się w Parlamencie poszczególni posłowie, w jaki sposób się zachowują, czy krzyczą.
EnglishBut if you can see it, shout out the answer.
EnglishJust shout out anything you see.