Como se fala "sharply" em polonês

EN

"sharply" em polonês

volume_up
sharp {subst.}

EN sharply
volume_up
{advérbio}

sharply (também: fiercely, keenly, roughly, roundly)
volume_up
ostro {adv.}
The international community reacted sharply on this issue.
Społeczność międzynarodowa zareagowała w tej sprawie bardzo ostro.
I feel I have to mention Amendment 2, which sharply criticises Pope Benedict XVI.
Uważam, że muszę wspomnieć o poprawce 2, w której ostro krytykowany jest papież Benedykt XVI.
We are therefore establishing a sphere of influence and thus doing something ourselves which we sharply criticise in others.
Tym samym ustanawiamy strefę wpływów, czyli robimy dokładnie to, co tak ostro krytykujemy u innych.
By and large, banks have been passing on the sharply lower key ECB interest rates to households and businesses.
Na ogół banki przechodziły na zdecydowanie niższe podstawowe stopy procentowe EBC dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Have we taken note of the fact that the political and economic weight in this world has shifted sharply in the direction of Asia?
Czy uwzględniliśmy fakt, że równowaga sił politycznych i gospodarczych w obecnym świecie zdecydowanie przesunęła się w kierunku Azji?
On the contrary, the Commission clearly concludes that disparities have sharply increased during the first decade of the single currency.
Przeciwnie, Komisja wyraźnie stwierdza, że rozbieżności zdecydowanie pogłębiły się podczas pierwszej dekady istnienia jednolitej waluty.
Following the protests pressure increased sharply on the independent media.
Na skutek protestów gwałtownie zwiększono naciski na niezależne media.
Market volatility rose sharply in almost all asset classes.
Na rynkach w prawie wszystkich kategoriach aktywów gwałtownie podskoczyła zmienność.
The number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
Liczba sfałszowanych produktów leczniczych gwałtownie rośnie we wszystkich krajach europejskich.
sharply (também: harshly, severely, sternly, strictly)
volume_up
surowo {adv.}

Exemplos de uso para "sharply" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI would have liked to see the report focus rather more sharply on these issues.
Chciałbym, aby sprawozdanie w większym stopniu koncentrowało się na tych zagadnieniach.
EnglishWe must focus sharply on securing the supply of raw materials to European industry.
Musimy zasadniczo skoncentrować się na dostarczeniu surowców dla europejskiego przemysłu.
EnglishProduction of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Znacznie zwiększyła się produkcja śruty rzepakowej i produktów z koprodukcji etanolu.
EnglishSince that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
Od tego momentu liczba państw członkowskich stosujących opt-out uległa gwałtownemu zwiększeniu.
EnglishFood prices have now risen sharply, which has made the situation even worse for many people.
Ceny żywności mocno wzrosły, co pogorszyło jeszcze sytuację wielu ludzi.
EnglishHowever, the variable components in management pay increased considerably more sharply.
Jednak zmienne składniki wynagrodzenia dla kadry zarządzającej wzrosły w znacznie gwałtowniej.
EnglishThe report rightly focuses most sharply on the use of funds in the Member States.
Sprawozdanie słusznie najbardziej koncentruje się na wykorzystaniu funduszy w państwach członkowskich.
EnglishThe Euro Zone is in a recession and unemployment is rising sharply.
Strefa euro znajduje się w recesji, a bezrobocie szybko rośnie.
EnglishYou simply take the proton, and you hit it really sharply with an electron.
Brało się proton i uderzało w niego elektronem.
EnglishIn the coming period our neighbourhood policy will be sharply focused on practical implementation.
W nadchodzącym okresie nasza polityka sąsiedztwa będzie ściśle skoncentrowana na praktycznym wdrożeniu.
EnglishThe West is not focusing sharply enough on Africa.
Zachód nie koncentruje się wystarczająco mocno na Afryce.
EnglishThis, of course, is attributable mainly to sharply falling birth rates, though the document does not say so.
Należy to przypisać oczywiście ostremu spadkowi liczby urodzin, chociaż dokument nic na ten temat nie mówi.
EnglishWe must have an interlocutor; we cannot carry on speaking only of sharply reduced humanitarian aid.
Musimy mieć jakiegoś partnera do rozmów; nie możemy już dalej mówić tylko o silnie ograniczonej pomocy humanitarnej.
EnglishCereal prices increased sharply over the summer due to supply shortages, particularly in the Black Sea countries.
W okresie lata ceny zbóż znacznie wzrosły na skutek niedoborów w podaży, szczególnie w krajach regionu Morza Czarnego.
EnglishAs regards fiscal policies, many euro area governments are faced with high and sharply rising fiscal imbalances.
W dziedzinie polityki fiskalnej wiele rządów w strefie euro zmaga się obecnie z dużą i szybko rosnącą nierównowagą fiskalną.
EnglishFood prices did not stop rising after the 2007 food crisis; on the contrary, they continued to rise even more sharply.
Ceny żywności nie przestały rosnąć po kryzysie żywnościowym w 2007 roku. Przeciwnie, zaczęły rosnąć jeszcze gwałtowniej.
EnglishDuring the presidency of Levon Ter-Petrosian the country began to depart sharply from liberal and democratic standards.
W przeszłości, kiedy prezydentem był Lewon Ter-Petrosjan, kraj zaczął wyraźnie oddalać się od standardów liberalnych i demokracji.
EnglishWe want China to focus more sharply on environmental matters, because the environment is a major common global asset.
Chcemy, aby Chiny skupiły się bardziej na sprawach związanych ze środowiskiem, ponieważ środowisko jest ważnym wspólnym dobrem globalnym.
EnglishAnd they did chide with him sharply.
EnglishIt is the wish of all parties that animal experiments remain a last resort and that the number of animal experiments be sharply reduced.
Wszystkie strony wyrażają pogląd, iż eksperymenty na zwierzętach powinny być ograniczone i stosowane jedynie jako ostateczność.