EN say
volume_up
{substantivo}

say (também: judgement, mind, opinion, submission)
It is vitally important that the work of the EU is transparent and that the public knows who has had a say in the content of laws.
Jest niezmiernie ważne, aby praca UE była przejrzysta, a opinia publiczna wiedziała, kto ma wpływ na treść aktów prawnych.
(SV) I entirely agree that every Member State has the right to have a say.
(SV) W pełni zgadzam się z tym, ze każde państwo członkowskie ma prawo do wyrażenia swej opinii.
We have said that we will follow Swedish opinion.
Powiedzieliśmy, że będziemy podstępować zgodnie ze szwedzką opinią publiczną.

Exemplos de uso para "say" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
EnglishWe then say, though, that we will be restricting this for political reasons.
Mówimy też jednak, że będziemy poddawać go ograniczeniom z powodów politycznych.
EnglishI cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.
EnglishHowever, you are right to say that the situation is still far from satisfactory.
Ma pan jednak rację mówiąc, że sytuacja wciąż jeszcze nie jest zadowalająca.
EnglishI have to say we were not expecting this change. No such proposal has been made.
Powiem, że ta zmiana jest dla nas nieoczekiwana, nie było takiej propozycji.
EnglishThat is to say, there are many quarters where religious values are not respected.
Jest zatem wiele obszarów, na których wartości religijne nie są respektowane.
EnglishThe people must be able to have their say on all these issues, which affect them.
Ludzie muszą mieć możliwość decydowania we wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
Englishfor I say unto you, I shall not eat it, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
EnglishBut if our righteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say?
Jeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy?
EnglishYou know, they say, never play with your food -- but I always play with things.
Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.
EnglishBut again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
EnglishSome climbers had come by and looked at him, and he heard them say, "He's dead."
Kilku wspinaczy minęło go i patrzyło i usłyszał, jak mówili: "On nie żyje.".
EnglishAs my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
EnglishWe have the responsibility to be consistent in what we say and what we promise.
Ponosimy odpowiedzialność za to, by nasze deklaracje i obietnice były spójne.
EnglishIf the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Jeżeli czarne przepowiednie się sprawdzą, to cynicy powiedzą: a nie mówiliśmy?
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
EnglishWe say yes to the common agricultural policy, and no to its nationalisation.
Mówimy "tak” dla wspólnej polityki rolnej, "nie” - dla nacjonalizacji polityki.
EnglishWe have all read the Treaty of Lisbon, and we know it does not say everything.
Wszyscy przeczytaliśmy traktat lizboński i wiemy, że nie mówi on wszystkiego.
EnglishAnd some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
Niektórzy mówią, że to dlatego, że w 9. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.