Como se fala "to renounce" em polonês

EN

"to renounce" em polonês

EN to renounce
volume_up
[renounced|renounced] {verbo}

to renounce (também: to abdicate, to abort, to back out, to forego)
The EU is going to play an important role in future developments in that region and it cannot renounce its important role in bringing peace to the region.
Unia Europejska zamierza odegrać ważną rolę w dalszym rozwoju tego regionu i nie może zrezygnować ze swej ważnej roli w przywróceniu pokoju w regionie.
It is simply not possible to abandon, to renounce, not only our European legislation but also our common criteria, on the basis of which we have been negotiating.
Niemożliwe jest po prostu podanie się, zrezygnowanie nie tylko z naszego europejskiego prawodawstwa, ale także z naszych wspólnych kryteriów, w oparciu o które negocjowaliśmy.
to renounce (também: to abdicate, to drop, to forego, to forgo)
Under the treaty, the responsibility for the organisation of the Commission falls to its President, and I have no intention of renouncing it.
Na mocy traktatu obowiązek zorganizowania Komisji należy do jej przewodniczącego i nie mam zamiaru z niego rezygnować.
The UK is renouncing access to funding on a principle of not applying for this fund in order to receive a rebate.
Wielka Brytania rezygnuje z dostępu do tego finansowania, nie ubiega się o środki z tego funduszu w celu otrzymania rabatu.
to renounce
Under no circumstances can renounce these principles.
W żadnym wypadku nie możemy wyrzec się tych zasad.
We cannot renounce the fundamental requirements of humanity and benevolence in our European migration policy.
W europejskiej polityce migracyjnej nie możemy wyrzec się podstawowych zasad człowieczeństwa i dobrej woli.
to renounce (também: to forswear, to relinquish, to waive)
volume_up
zrzec się {v.refl.}
We have no right to renounce European citizenship, even if we completely reject - as I do - the whole concept of such a thing.
Nikt z nas nie ma prawa zrzec się obywatelstwa europejskiego, nawet jeżeli - podobnie jak ja - całkowicie odrzuca jego koncepcję.
to renounce
to renounce (também: to give up, to promise oneself)
to renounce (também: to give up, to promise oneself)
to renounce (também: to disavow, to disown, to forswear, to give up)
Under no circumstances can renounce these principles.
W żadnym wypadku nie możemy wyrzec się tych zasad.
We cannot renounce the fundamental requirements of humanity and benevolence in our European migration policy.
W europejskiej polityce migracyjnej nie możemy wyrzec się podstawowych zasad człowieczeństwa i dobrej woli.

Exemplos de uso para "to renounce" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAt the same time the Presidency called on the protesters to renounce violence.
Jednocześnie prezydencja wezwała protestantów do wyrzeczenia się przemocy.
EnglishThe Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
Rada prosi, abyśmy zrzekli się tych zasad i tym samym umożliwili bardziej płynne postępowanie.
EnglishThe international community implored Hamas to renounce violence.
Społeczność międzynarodowa wzywała Hamas do zaniechania przemocy.
EnglishBut put forth thy hand now, and touch all that he hath, and he will renounce thee to thy face.
Ale ściągnij tylko rękę twoję a dotknij wszystkiego, co ma: obaczysz, jeźlić w oczy złorzeczyć nie będzie.
EnglishIt must then renounce violence, however!
Jednak konieczne jest odrzucenie przemocy!
EnglishYou know, we had to be taught to renounce the powerful conservation ethic we developed during the Great Depression and World War II.
Musieliśmy nauczyć się, jak odrzucić silnie zakorzenioną etykę oszczędności, nabytą podczas Wielkiego Kryzysu i II Wojny Światowej.
EnglishFor 50 years they have been obliged to renounce their faith, they have had their property confiscated and they have been resettled in different regions.
Od pięćdziesięciu lat są zmuszani do wyrzekania się swej wiary, pozbawiani majątków i przesiedlani do innych regionów.
Englishrenounce God, and die.
Englishto renounce a contract
EnglishThis report calls for Russia to 'renounce all protectionist measures' and threatens retaliation if Russia does not bend to this demand.
W tym sprawozdaniu znajduje się apel do Rosji, aby "zaprzestała stosowania środków protekcjonistycznych” i groźba retorsji w razie, gdyby Rosja nie usłuchała tego żądania.
EnglishThe money allocated was used to great benefit in giving support to those who wanted to renounce conflict and take part in the reconciliation process.
Pieniądze te zostały wykorzystane z korzyścią dla tych, którzy chcieli zakończyć konflikt i podjąć działania pojednawcze. Pieniądze te zostały więc dobrze zainwestowane.
EnglishOn the other hand, it cannot be overlooked that Hamas is still listed as a terrorist organisation by the EU and continues to refuse to renounce its arms struggle.
Z drugiej strony nie można pomijać faktu, że Hamas wciąż jest uznawany przez UE za organizację terrorystyczną, która odmawia wyrzeczenia się walki zbrojnej.
EnglishWe think that in principle, the Commission's proposal is positive, as to a certain extent it gives farmers the opportunity to take the initiative to renounce.
Jesteśmy zdania, że wniosek Komisji jest zasadniczo pozytywny, ponieważ do pewnego stopnia daje on rolnikom okazję podjęcia inicjatywy w kierunku zrzeczenia się kwoty.
EnglishIt is simply not possible to abandon, to renounce, not only our European legislation but also our common criteria, on the basis of which we have been negotiating.
Niemożliwe jest po prostu podanie się, zrezygnowanie nie tylko z naszego europejskiego prawodawstwa, ale także z naszych wspólnych kryteriów, w oparciu o które negocjowaliśmy.
EnglishIt called on the Chinese government to renounce the use of force against the protesters and to respond to the protests in accordance with internationally adopted democratic principles.
Wezwała rząd chiński do odstąpienia od używania siły przeciwko protestantom i do reagowania na protesty zgodnie z przyjętymi na arenie międzynarodowej demokratycznymi zasadami.