Como se fala "to reinforce" em polonês

EN

"to reinforce" em polonês

EN to reinforce
volume_up
[reinforced|reinforced] {verbo}

We must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.
Musimy zapewnić uczciwą konkurencję oraz wzmocnić identyfikowalność na etapie sprzedaży.
This will enable us to reinforce the gravitas of European legislation.
To pomoże wzmocnić formalne zasady prawodawstwa europejskiego.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
Zamierzamy wzmocnić aspekt prewencyjny i naprawczy paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
to reinforce (também: to escalate, to increase, to put up)
These characteristics should therefore be strengthened and exploited to reinforce their competitiveness and cultural identity.
Cechy te należy więc wzmocnić i wykorzystać, by zwiększyć ich konkurencyjność i tożsamość kulturową.
Above all, we must reinforce our own capacities, and that means reinforcing our friends' capacities as well.
Przede wszystkim musimy zwiększyć swoje własne możliwości, co oznacza również wzmacnianie możliwości naszych przyjaciół.
Enhancing and promoting trans-European voluntary activities will further reinforce the mobility of our young citizens.
Rozszerzenie i wspieranie wolontariatu ogólnoeuropejskiego jeszcze bardziej zwiększy mobilność naszych młodych obywateli.
The time has come to reinforce international coordination and agree on reasonable common rules.
Nadszedł czas, aby umocnić międzynarodową koordynację i zgodzić się co do rozsądnych wspólnych zasad.
In addition, Eurostars reinforces the cooperation between the Framework Programme and EUREKA.
Dodatkowo Eurostars pozwala umocnić współpracę pomiędzy programem ramowym i EUREKA.
This will help reinforce their sense of belonging and of making an active contribution to a youth strategy.
Pomoże to umocnić na nowo ich poczucie przynależności i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii na rzecz młodzieży.

Exemplos de uso para "to reinforce" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt enables us to reinforce that relationship that honourable Members have talked about.
Będzie to sposobność do ugruntowania stosunków, o których mówili szanowni posłowie.
EnglishWe need to focus on inventions and on how we can reinforce research and development.
Musimy skupić się na naszych wynalazkach oraz na sposobach wzmacniania badań i rozwoju.
EnglishHowever, we will try to reinforce the early prevention side in the future.
W przyszłości będziemy jednak starali się kłaść większy nacisk na wczesne ostrzeganie.
EnglishThe posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them.
Dyrektywa w sprawie oddelegowania powinna wzmacniać prawa pracowników, a nie osłabiać je.
EnglishThe Treaty of Lisbon will reinforce the democratic nature of the European Union.
Traktat lizboński wzmocni demokratyczny charakter Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission agrees with most of the proposed amendments that reinforce the line taken.
Komisja zgadza się z większością proponowanych zmian, które utrwalają przyjęty kurs.
EnglishThe European Parliament would actually like to further reinforce that policy.
W istocie, Parlament Europejski chciałby dalej umacniać taką politykę.
EnglishThis initiative aims to reinforce the multilateral Euro-Mediterranean dimension.
Inicjatywa ta ma na celu umocnienie wielostronnej współpracy UE z krajami śródziemnomorskimi.
EnglishThe new rules will reinforce the need for a link between result and reward.
Nowe reguły zwiększą konieczność uzależnienia wypłacanych premii od osiągniętych wyników.
EnglishIt is the intention to reinforce the Schengen acquis, not to depart from the Schengen acquis.
Zamiarem jest wzmocnienie dorobku Schengen, a nie odejście od dorobku Schengen.
EnglishThis is linked to my call to reinforce the supply from southern Europe.
Jest to powiązane z moim apelem o zwiększenie dostaw z Europy Południowej.
EnglishThis, too, will reinforce a precautionary approach when it comes to safety.
To również wzmocni podejście ostrożnościowe do kwestii bezpieczeństwa.
EnglishI think it would be important to reinforce the role of this platform in the future.
Myślę, że ważne będzie wzmocnienie roli tej platformy w przyszłości.
EnglishA clicker, which makes a particular sound with which you can reinforce particular behaviors.
Kliker wydaje specyficzny dźwięk, dzięki któremu można wzmacniać wybrane zachowania.
EnglishIf we do not reinforce existing mechanisms, Member States will continue to act alone.
Jeśli nie wzmocnimy istniejących mechanizmów, państwa członkowskie będą nadal działać same.
EnglishI will be looking to reinforce this effort within the Transatlantic Legislators' Dialogue.
Będę starał się wspierać te wysiłki w ramach Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawczego.
EnglishThe Union's measures and those of the Member States shall complement and reinforce each other.2.
Działania Unii i Państw Członkowskich wzajemnie się wspierają i uzupełniają.2.
EnglishThe Union's operations and those of the Member States shall complement and reinforce each other.2.
Działania Unii i Państw Członkowskich wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają.2.
EnglishThe Reform Treaty will also reinforce the European Union's cohesion in external affairs.
Traktat reformujący wzmocni także spójność Unii Europejskiej w zakresie spraw zewnętrznych.
EnglishI agree we want to reinforce our safety culture, but let us not act in haste.
Popieram chęć wzmocnienia naszej kultury bezpieczeństwa, ale nie powinniśmy działać w pośpiechu.