Como se fala "reality" em polonês

EN

"reality" em polonês

EN reality
volume_up
{substantivo}

reality (também: actuality, real life)
Creativity becomes innovation if it is transformed into reality.
Kreatywność przybiera postać innowacji, jeżeli przekształca się ją w rzeczywistość.
The reality of the crisis, first of all, in which they felt that they needed Europe.
Rzeczywistość kryzysowa przede wszystkim, w której poczuli, że potrzebują Europy.
(PL) Mr President, the reality of ancient Europe was Hannibal ante portas.
Rzeczywistość Europy starożytnej to Hannibal ante portas.
reality (também: truth, verity, sooth)
However, the reality is that we in this House have the luxury of talk, talk, talk.
Jakkolwiek prawda jest taka, iż w tej Izbie mamy luksus mówienia, mówienia i mówienia.
The reality is that high finance gives the orders and politics obeys them.
Prawda jest taka, że finansjera wydaje polecenia, a politycy je respektują.
The reality is that covering Britney is cheaper.
Prawda jest taka, że pokazywanie w wiadomościach Britney jest tańsze.
reality (também: actuality, deed, fact)
European governments, however, continue to ignore this reality.
Rządy europejskie nadal jednak ignorują ten fakt.
The economic partnership between Europe and Libya is already a reality.
Partnerstwo gospodarcze pomiędzy Europą a Libią stało się już faktem.
Equality between men and women in employment really must become a reality.
Równość kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia musi stać się naprawdę faktem.
reality (também: actuality, feasibility)
The Dalai Lama himself recognised the reality of the situation when he threatened at the time to step down as a living god.
Sam Dalajlama uznał realność tej sytuacji, kiedy zagroził, że ustąpi ze swej pozycji - żyjącego wcielenia boga.
The reality of our decisions shows the reality of our unity and confounds pessimistic expectations which, once again, have proven to be inaccurate.
Realność naszych decyzji pokazuje, jak prawdziwa jest nasza jedność i niweczy negatywne oczekiwania, które raz jeszcze okazały się niewłaściwe.
We face demographic challenges, as you said, and we face many economic challenges, given the reality of globalisation, of technology.
Jak pan powiedział, stoimy w obliczu demograficznych wyzwań, jak również w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, mając na uwadze realność globalizacji i zmian technologicznych.

Sinônimos (inglês) para "reality":

reality

Exemplos de uso para "reality" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Popieramy te plany i mamy nadzieję, że zostaną one w całości urzeczywistnione.
EnglishThese are all reality today, and [in] the future, will be evermore possible.
To wszystko jest dziś rzeczywistością, a w przyszłości możliwości będzie więcej.
EnglishThe report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Sprawozdanie daje fałszywy obraz rzeczywistości, dlatego wstrzymuję się od głosu.
EnglishHowever, the reality is that we have a monetary union, but not an economic union.
Jednak w rzeczywistości mamy unię monetarną, ale nie mamy unii gospodarczej.
EnglishWe have to take into consideration the market reality in various Member States.
Musimy wziąć pod uwagę realia rynkowe w niektórych państwach członkowskich.
EnglishEven potential victories in football cannot mask the reality of the situation.
Nawet potencjalne zwycięstwa w piłce nożnej nie mogą zatuszować prawdziwej sytuacji.
EnglishIt seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.
EnglishHere in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality.
Tutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy.
EnglishThe cohesion policy after 2013 must continue to make this vision a reality.
Polityka spójności po 2013 roku musi w dalszym ciągu urzeczywistniać tę wizję.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Dlatego najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej przestaniemy ukrywać prawdę.
EnglishWe need to ensure that the fundamental rights of each person can become a reality.
Musimy zapewnić, by podstawowe prawa każdej osoby mogły się urzeczywistnić.
EnglishIt is necessary to take account of the reality on the ground. Of course it is.
Konieczne jest oczywiście uwzględnienie rzeczywistej sytuacji na miejscu..
EnglishThis is, unfortunately, a permanent feature of political reality in these two countries.
Jest to niestety stały fragment politycznej rzeczywistości w tych dwóch krajach.
EnglishAt the turn of the century, the Internet takes off, reality television has taken hold.
Na przełomie wieków Internet odnosi sukces, reality show zadomawiają się na dobre.
EnglishI say to you, however, that this image is completely divorced from reality.
Jednakże powiem państwu, że ten obraz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
EnglishIn March the expansion of the Schengen area will be a reality at airports.
W marcu nastąpi faktyczne rozszerzenie strefy Schengen na europejskich lotniskach.
EnglishEquality between men and women in employment really must become a reality.
Równość kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia musi stać się naprawdę faktem.
EnglishWe will do our utmost to help the Tunisian people to turn their aspirations into reality.
Zrobimy wszystko, aby pomóc Tunezyjczykom w dążeniu do spełnienia ich aspiracji.
EnglishEuropean monetary union is a reality; the euro has been in existence for 10 years today.
Europejska unia walutowa jest rzeczywistością; euro istnieje od dziesięciu lat.
EnglishConcrete steps have been taken to make European citizenship a reality.
Podjęto konkretne działania w celu urzeczywistnienia obywatelstwa europejskiego.