Como se fala "rapid" em polonês

EN

"rapid" em polonês

EN rapid
volume_up
{adjetivo}

rapid (também: fast, quick, fly)
volume_up
szybka {adj. m.}
The low solubility of sevoflurane also facilitates rapid elimination by the lungs.
Niewielka rozpuszczalność sewofluranu również ułatwia jego szybką eliminację przez płuca.
I welcome the rapid reaction of the European Commission and the Member States.
Cieszy mnie szybka reakcja ze strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich.
I wish to thank Parliament for its splendid and rapid work on these texts.
Chciałbym podziękować Parlamentowi za jego wspaniałą i szybką pracę nad tymi tekstami.
rapid (também: fast, quick, fly)
If you have breathing difficulties, rapid breathing, or breathlessness;
Jeśli pacjent odczuwa trudności w oddychaniu, szybkie oddychanie lub duszności;
Rapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Niezbędne jest szybkie wykrywanie przestępstw oraz rygorystyczne egzekwowanie kary.
There is no widely available, rapid, confirmatory cyanide blood test.
Nie istnieje szeroko dostępne, szybkie badanie krwi potwierdzające zatrucie cyjankami.
volume_up
szybki {adj. m.}
We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.
Będziemy również nieustannie wspierać szybki rozwój biopaliw drugiej generacji.
It is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
Niezbędne jest więc, aby osiągnąć szybki i całościowy kompromis w sprawie tego wniosku.
deep, rapid breathing drowsiness nausea, vomiting and stomach pain
pogłębiony, szybki oddech, senność, nudności, wymioty i ból brzucha.
rapid (também: acute, alert, astute, clever)
volume_up
bystry {adj. m.}
rapid (também: quick)
volume_up
prędki {adj. m.}
rapid (também: fast, fly)
volume_up
wartki {adj. m.}
rapid (também: fierce, flaming, hot, intemperate)
volume_up
gwałtowny {adj. m.}
Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries (
Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (
Globalisation and rapid economic development are giving rise a rise in the demand for flights in the EU.
Globalizacja i gwałtowny rozwój gospodarczy powodują wzrost zapotrzebowania na loty w UE.
Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries (debate)
Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się (debata)

Sinônimos (inglês) para "rapid":

rapid
English

Exemplos de uso para "rapid" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishInsulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Infusat is an insulin with rapid onset and short duration of action.
Insuman Infusat zawiera insulinę o szybkim początku i krótkim czasie działania.
EnglishInsuman Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a pre-filled pen.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
EnglishIf you have injected too much Insuman Rapid, your blood sugar level may become too
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insuman Rapid stężenie cukru we krwi
EnglishInsuman Rapid 100 IU/ml, solution for injection in a pre -filled pen Insulin human
Insuman Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu Insulina ludzka
EnglishThis situation requires rapid and effective measures of solidarity from the EU.
Sytuacja ta wymaga szybkich i skutecznych działań w ramach solidarności ze strony UE.
EnglishThese two areas of investment are the key to the rapid growth of the European Union.
Te dwa działy inwestycyjne są kluczem do szybkiego rozwoju Wspólnoty Europejskiej.
EnglishOne of them is the rapid increase in the number of people at risk of hunger.
Jednym z nich jest to, że liczba osób zagrożonych głodem rośnie bardzo szybko.
EnglishImportant information about some of the ingredients of Insulin Human Winthrop Rapid
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Insulin Human Winthrop Rapid
EnglishTherefore, mixing of rapid acting insulin with Levemir should be avoided.
Należy, więc unikać mieszania szybko działających insulin z preparatem Levemir.
EnglishNovoRapid NovoLet 100 U/ ml Solution for injection Insulin aspart SC use
NovoRapid NovoLet 100 j. / ml Roztwór do wstrzykiwań Insulina aspart Podanie sc.
EnglishFirstly, we need a rapid solution concerning practice in the European Union.
Po pierwsze, szybkiego rozwiązania dotyczącego praktyki w Unii Europejskiej.
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid contains 100 IU of insulin per ml solution.
Preparat Insulin Human Winthrop Rapid zawiera 100 j. m. insuliny w 1 ml roztworu.
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid contains 40 IU of insulin per ml solution.
Preparat Insulin Human Winthrop Rapid zawiera 40 j. m. insuliny w 1 ml roztworu.
EnglishIf you have missed a dose of Insulin Human Winthrop Rapid or if you have not injected
W przypadku pominięcia dawki leku Insulin Human Winthrop Rapid lub nie wstrzyknięcia
EnglishInsuman Rapid must not be mixed with any other insulin or with insulin analogues.
Preparatu Insuman Rapid nie należy mieszać z innymi insulinami lub z analogami insuliny.
EnglishInsulin glulisine has a rapid onset of action and a short duration of action.
Insulina glulizynowa charakteryzuje się szybkim początkiem i krótkim czasem działania.
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid is a neutral insulin solution (regular insulin).
Insulin Human Winthrop Rapid jest roztworem insuliny neutralnej (ang. regular insulin).
EnglishIf you have injected too much Insuman Rapid, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Insuman Rapid stężenie cukru we krwi