EN to put away
volume_up
{verbo}

1. geral

to put away (também: to save, to save up)
volume_up
zaoszczędzić {v.} (pieniądze)
to put away (também: to put back)
volume_up
odstawić {v.} (na bok)
to put away
volume_up
odłożyć {v.} (na miejsce)
to put away (também: to conceal, to fledge, to hide, to secrete)
volume_up
chować {v. imp.}
to put away (também: to lay, to neaten, to sort out, to unscramble)
to put away (também: to put back)
volume_up
odstawiać {v. imp.} (na bok)
to put away (também: to save, to save up)
volume_up
zaoszczędzać {v. imp.} (pieniądze)
to put away (também: to put behind bars)

2. esporte, coloquial

to put away (também: to drive in)
volume_up
dobić {v.} (piłkę, krążek)
to put away (também: to drive in)
volume_up
dobijać {v. imp.} (piłkę, krążek)

Traduções parecidas para to put away em Polonês

to put verbo
away adjetivo
away advérbio
away interjeição
Polish
away! interjeição
Polish

Exemplos de uso para "to put away" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.
Panie komisarzu, panie i panowie! Odłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.
English-ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
(Biada wam) którzy mniemacie, że daleki jest dzień zły, a przystawiacie stolicę drapiestwa
EnglishThey must be put away so that they cannot cause such a disaster again.
Trzeba ich odizolować, aby nie mogli po raz kolejny spowodować podobnej katastrofy.
EnglishAnd Nathan said unto David, Jehovah also hath put away thy sin; thou shalt not die.
Zaś rzekł Natan do Dawida: Pan też przeniósł grzech twój, nie umrzesz.
EnglishFor all his ordinances were before me, And I put not away his statutes from me.
Bom strzegł dróg Pańskich, anim odstąpił niezbożnie od Boga mego.
EnglishAnd they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
Englishand if she herself shall put away her husband, and marry another, she committeth adultery.
A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży.
EnglishIt was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny;
EnglishThus saith Jehovah, Where is the bill of your mother's divorcement, wherewith I have put her away?
Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodny matki waszej, którymem ją wolno puścił?
EnglishIt's by a guy called Yuan Chen: "I cannot bear to put away the bamboo sleeping mat.
Tutaj zakochanego zaprząta bambusowa mata do spania. ~~~ Autorem jest facet o nazwisku Yuan Chen.
EnglishThey say unto him, Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put [her] away?
Rzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz kazał dać list rozwodny i opuścić ją?
EnglishIf iniquity be in thy hand, put it far away, And let not unrighteousness dwell in thy tents.
Jeźliż nieprawość jest w ręce twej oddal ją, a mieszkać nie dopuszczaj nieprawości w przybytkach twoich;
EnglishFar be it from me that I should justify you: Till I die I will not put away mine integrity from me.
Nie daj Boże, żebym was miał usprawiedliwiać; póki dech we mnie, nie odstąpię od niewinności mojej.
EnglishWash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil;
Omyjcie się, czystymi bądźcie, odejmijcie złość uczynków waszych od oczów moich; przestańcie źle czynić.
EnglishAnd he put away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made.
Albowiem wytracił Sodomczyki z ziemi, i wyrzucił wszystkie bałwany, których byli naczynili ojcowie jego.
EnglishIf thou return to the Almighty, thou shalt be built up, If thou put away unrighteousness far from thy tents.
Jeźli się nawrócisz do Wszechmocnego, zbudowany będziesz, a oddalisz nieprawość od przybytku twego:
Englishthen shall ye do unto him, as he had thought to do unto his brother: so shalt thou put away the evil from the midst of thee.
Uczynicie mu, jako on myślił uczynić bratu swemu; i odejmiesz złe z pośrodku siebie;
EnglishAnd she arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishBehold, for your iniquities were ye sold, and for your transgressions was your mother put away.
Otoście nieprawościami swojemi sami siebie zaprzedali, a dla przestępstw waszych wolno puszczona jest matka wasza.
Englishbut now do ye also put them all away: anger, wrath, malice, railing, shameful speaking out of your mouth:
Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych.