Como se fala "proof" em polonês

EN

"proof" em polonês

volume_up
proof {subst.}
volume_up
proof {s. sing.}
PL

EN proof
volume_up
{substantivo}

proof (também: argument, evidence, pledge, testament)
This is the proof that fiscal stability leads to growth and employment.
To dowód, że stabilność budżetowa prowadzi do wzrostu i zatrudnienia.
I will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Zajmę się tym osobiście, jeśli przedstawi mi Pani dowód zgłoszenia.
YES – You can apply for proof of that status from the national authorities.
TAK – możesz wystąpić do władz krajowych o dowód tego statusu.
proof
proof (também: proof sheet)

Sinônimos (inglês) para "proof":

proof

Exemplos de uso para "proof" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt offers future-proof IP advantages such as superb digital HDTV image quality.
Oferuje przyszłościowe zalety IP, jak doskonała jakość cyfrowego obrazu HDTV.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishThe reactions to recent rulings by the European Court of Justice are proof of that.
Dowodzą tego reakcje na ostatnie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishI think that the history of the draft directive on works councils is proof of that.
Uważam, że przykładem tego jest projekt dyrektywy w sprawie rad zakładowych.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Chcą Państwo dowodu - wystarczy przyjrzeć się europejskiemu nakazowi aresztowania.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Jest to dowodem na to, że żadne państwo UE w obliczu tragedii nie pozostanie osamotnione.
EnglishThe bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
Krwawe starcia w Tunezji z kilku ostatnich dni są na to ostatecznym dowodem.
EnglishI hope that the vote in this House today will be further proof of that.
Mam nadzieję, że dzisiejsze głosowanie w tej Izbie będzie na to kolejnym dowodem.
EnglishI consider all of this to be proof of the developmental nature of these agreements.
Uważam, że to wszystko jest dowodem prorozwojowego charakteru tych umów.
EnglishThe burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Ciężar dowodu to trudna sprawa, jak już wcześniej wspomniał pan komisarz.
EnglishThe CFSP's toothlessness is proof of the fact that the EU is led by business interests.
Niska skuteczność WPZiB jest dowodem na to, że UE zależna jest od interesów.
EnglishThe increasing food prices in the ACP countries are the undeniable proof of this effect.
Niepodważalnym dowodem tego zjawiska jest wzrost cen żywności w krajach AKP.
EnglishThey're incredibly safe, weapons proliferation-proof and all the rest of it.
Są niewiarygodnie bezpieczne, odporne na rażenie bronią i całą resztę.
EnglishThe recent events in Ukraine and the conflict in Georgia are proof of this.
Niedawne wydarzenia na Ukrainie oraz konflikt w Gruzji są tego dowodem.
EnglishProof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.
Dowodzi tego przychylne przyjęcie omawianego kompromisu przez wszystkie zainteresowane strony.
EnglishThese agreements are further proof of the neo-colonialism of the European Union.
Umowy te są kolejnym dowodem na neokolonializm Unii Europejskiej.
EnglishThe wish of many to reduce the number of airports covered by the directive is proof of this.
Dowodzi tego życzenie wielu osób, aby ograniczyć liczbę lotnisk objętych dyrektywą.
EnglishProof of this is the fact that decisions by the Commission have always been taken by consensus.
Dowodzi tego fakt, iż decyzje w Komisji zawsze podejmowano w drodze konsensusu.
EnglishDispose of the full puncture-proof container as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Pojemnik ze strzykawką usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami danymi przez lekarza,
EnglishThis hyperactive film is not proof at all; it is not even truth.
Ten przesadny film nie stanowi żadnego dowodu. Nie przedstawia on nawet prawdy.